dijous, 30 de juny de 2016

DOCV 7818 (30.06.2016): NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DE CIPFP

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2016, del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de nomenament de directors i directores de Centres Integrats Públics de Formació Professional, que depenen de l'Administració educativa. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/30/pdf/2016_4765.pdf

dimecres, 29 de juny de 2016

DOCV 7817 (29.06.2016): GESTIÓ I OBTENCIÓ DE DETERMINATS CARNETS PROFESSIONALS, AIXÍ COM AUTORITZACIÓ PER A IMPARTIR ELS CURSOS ADDICIONALS PREVISTOS

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2015-2016, de l'Acord de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyaments de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets.

DOCV 7817 (29.06.2016): ES CONVOQUEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L’EXCELÈNCIA ACADÈMICA, DESTINADES A QUI HAJA CONCLÒS DURANT EL CURS 2014-2015, ESTUDIOS SUPERIORS EN CENTRES ADSCRITS A L’ISEACV

Extracte de la Resolució de 23 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a qui haja conclòs durant el curs 2014-2015 estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/29/pdf/2016_4859.pdf

divendres, 24 de juny de 2016

DOCV 7813 (24.06.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/24/pdf/2016_4687.pdf


DOCV 7817 (29.06.2016): 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/29/pdf/2016_4982.pdf

dimecres, 22 de juny de 2016

DOCV 7811 (22.06.2016): BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+

ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/22/pdf/2016_4688.pdf

DOCV 7811 (22.06.2016): BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+

ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d'educació superior de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/22/pdf/2016_4688.pdf

dimarts, 21 de juny de 2016

DOCV 7810 (21.06.2016): CATÀLEG D'UNITATS, CREACIONS, SUPRESSIONS I MODIFICACIONS DE LLOCS DE TREBALL DOCENTS, I ES PUBLICA LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL COS DE MESTRES DELS CENTRES PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'arreplega el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/21/pdf/2016_4665.pdf

DOCV 7810 (21.06.2016): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARACTER PROVISIONAL (FUNCIONARIES EN PRÀCTIQUES I INTERÍ), DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2016-2017. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/21/pdf/2016_4504.pdf

DOCV 7810 (21.06.2016): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÁCTER PROVISIONAL, EN PRÀCTIQUES I INTERÍ, EN EL COS DE MESTRES (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 7 de juny 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/21/pdf/2016_4503.pdf

DOCV 7810 (21.06.2016): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER AL CURS 2016-2017, PER AL PERSONAL FUNCIONARI QUE TINGA LA CONDICIÓ DE PERSONAL SUPRIMIT O DESPLAÇAT.

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2016-2017 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/21/pdf/2016_4502.pdf

DOCV 7809 (20.06.2016): LLISTES DEFINITIVES (ADMESOS I EXCLOSOS) AL COS DE PROFESSORS (SUBGRUP SUPERIOR D'ENSENYAMENT SECUNDARI)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/20/pdf/2016_4599.pdfDOCV 7820 (04.07.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/04/pdf/2016_5130.pdf

DOCV 7809 (20.06.2016): LLISTES DEFINITIVES (ADMESOS I EXCLOSOS) DE LES OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS (ORDRE 13/2016, 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/20/pdf/2016_4598.pdfDOCV 7823 (07.07.2016) 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOCV 7810 (21.06.2016): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS DEL COS DE MESTRES (ORDRE 11/2016, 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/20/pdf/2016_4596.pdf
DOCV 7811 (22.06.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/22/pdf/2016_4724.pdf


DOCV 7820 (04.07.2016) 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/04/pdf/2016_5129.pdf
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/04/pdf/2016_5129.pdf

DOCV 7809 (20.06.2016): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES, ASSOCIACIONS D'ALUMNES, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDARACIONS

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/20/pdf/2016_4648.pdf

dijous, 16 de juny de 2016

DOCV 7807 (16.06.2016): ES CONVOCA BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL (PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ) D’EDUCADOR/A D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí del cos d'especialistes en Educació Especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, administració especial
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/16/pdf/2016_4520.pdf

DOCV 7807 (16.06.2016): CALENDARI PREVIST PER A LA REALITZACIÓ DEL PROCÉS DE SOL•LICITUD I D'AUTORITZACIÓ D'UN PLA ESPECÍFIC DE LA JORNADA ESCOLAR EN CENTRES PÚBLICS D'EI, EP i EE (CURS 2016-17)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'aprova el calendari previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i educació especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-17.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/16/pdf/2016_4561.pdf

dimecres, 15 de juny de 2016

DOCV 7806 (15.06.2016): ES REGULEN LES CONDICIONS I EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD Y D'AUTORITZACIÓ D'UN PLA ESPECÍFIC D'ORGANTIZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR EN 2N.CICLE D'EI., EP i EE (CENTRES PÚBLICS)

ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4433.pdf

DOCV 7806 (15.06.2016): ES REGULA EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR, A TRAVÉS DE LA CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE BANCS DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR, I ES DETERMINEN LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A CENTRES DOCENTS PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE CORPORACIONS LOCALS.

ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf

dimarts, 14 de juny de 2016

DOCV 7805 (14.06.2016): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL•LÈNCIA ACADÈMICA DESTINADES A QUI HAGEN CONCLÒS ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES ADSCRITS A L’ISEACV I ESTUDIS UNIVERSITARIS EN UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

ORDRE 23/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als qui hagen conclòs estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/14/pdf/2016_4417.pdf

dilluns, 13 de juny de 2016

DOCV 7804 (13.06.2016): TRIBUNALS DE LE OPOSICIONS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/13/pdf/2016_4367.pdf

DOCV 7804 (13.06.2016): CALENDARI ESCOLAR CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/13/pdf/2016_4334.pdf


DOCV 7832 (20.07.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la que es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2016/2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/20/pdf/2016_5764.pdf

DOCV 7804 (13.06.2016): ES MODIFICA I ES PUBLICA NOVAMENT EL CATÀLEG D'UNITATS, LA DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES PÚBLICS D'EI, EP i EI, EP i EE DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT.

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 5 de maig de 2016 i es publica novament el catàleg d'unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/13/pdf/2016_4362.pdf

divendres, 10 de juny de 2016

DOCV 7802 (10.06.2016): S’ADSCRIUEN LES ENTITATS I ENS LOCALS QUE IMPARTEIXEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ALS CORRESPONENTS IES.

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/10/pdf/2016_4213.pdf

DOCV 7801 (09.06.2016): S’ESABLEIX EL PROCEDIMENT PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE FPBÀSICA i, SI ÉS EL CAS, EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO DERIVAT DE L’OBTENCIÓ DE LA FPBÀSICA EN ELS CURSOS 2015-2016 i 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el procediment per a l'obtenció del títol de Formació Professional Bàsica i, si és el cas, el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l'obtenció del títol de Formació Professional Bàsica en els cursos 2015/2016 i 2016/2017.

dimecres, 8 de juny de 2016

DOCV 7800 (08.06.2016): ES CONVOQUEN ELS ASPIRANTS NO EXEMPS A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE VALÈNCIÀ I ES NOMENEN ELS RESPECTIUS TRIBUNALS.

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització de la prova de valencià i es nomenen els respectius tribunals que han de jutjar-la, en el marc dels procediments selectius a cossos docents
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/08/pdf/2016_4203.pdf .

DOCV 7800 (08.06.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A REGULAR L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT EN LES ENSENYANCES DE BATXILLERAT INTERNACIONAL SOSTINGUDES AMB FONS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a regular l'admissió de l'alumnat en les ensenyances de Batxillerat Internacional sostingudes amb fons públics.

DOCV 7800 (08.06.2016): ES NOMENEN ELS ÒRGANS DE SELECCIÓ PER A LES OPOSICIONS (ORDRE 10/2016 DE 3 DE MAIG) AL COS DE PROFESSORS SUBGRUP SUPERIOR.

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per l'Orde 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/08/pdf/2016_4210.pdf

DOCV 7800 (08.06.2016): ES NOMENEN ELS ÒRGANS DE SELECCIÓ PER A LES OPOSICIONS (ORDRE 13/2016 DE 3 DE MAIG) AL COS DE PROFESSORS

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocat per l'Orde 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/08/pdf/2016_4208.pdfDOCV 7815 (27.06.2016)  
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundaria, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Ordre 13/2016, de 3 de maig. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/27/pdf/2016_4916.pdf

DOCV 7800 (08.06.2016): ES NOMENEN ELS ÒRGANS DE SELECCIÓ PER A LES OPOSICIONS (ORDRE 11/2016 DE 3 DE MAIG) AL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el Cos de Mestres, convocat per l'Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/08/pdf/2016_4205.pdf


DOCV 7816 (28.06.2016) 
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual nomena nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Ordre 11/2016, de 3 de maig.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/28/pdf/2016_4928.pdf


DOCV 7820 (04.07.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual nomena nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Ordre 11/2016, de 3 de maig

divendres, 3 de juny de 2016

DOCV 7797 (03.06.2016): S'ESTABLEIXEN EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I DE MATRÍCULA DE L'ALUMNAT EN FP BÀSICA, EN GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR (CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS), EN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (FONS PÚBLICS) I EN CICLES DE FP BÀSICA EN IES I CEIPFP ADREÇATS A BENEFICIARIS DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, adreçats a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/03/pdf/2016_4058.pdf

DOCV 7797 (03.06.2016): ES REGULA L'ACCÉS, L'ADMISSIÓ I LA MATRÍCULA ALS ENSENYAMENTS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DE FP.

ORDRE 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/03/pdf/2016_4016.pdf 

dimecres, 1 de juny de 2016

DOCV 7795 (01.06.2016): APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS AL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/01/pdf/2016_3932.pdf

DOCV 7795 (01.06.2016): APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE LES OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS, SUBGRUP SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/01/pdf/2016_3934.pdf

DOCV 7795 (01.06.2016): APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS A LES OPOSICIONS DEL COS DE PROFESSORS (SECUNDARIA, EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, TÈCNIS DE FP)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/01/pdf/2016_3930.pdf

DOCV 7795 (01.06.2016): APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE LES OPOSICIONS AL COS DE MESTRES (ORDRE 11/2016, DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.