dijous, 27 de desembre de 2018

DOGV 8452 (27.12.2018): INSTRUCCIONS RELATIVES A LA SOL·LICITUD D'ACCÉS, RENOVACIÓ, MODIFICACIÓ I/O PRÓRROGA DELS CONCERTS EDUCATIUS EN LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL MES DE GENER DE 2019

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones relativas a la solicitud de acceso, renovación, modificación y/o prórroga de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana durante el mes de enero de 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_11748.pdf

DOGV 8451 (26.12.2018): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIORQUE CONDUEIXEN A LES TITULACIONS OFICIALS DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈNIC ESPORTIU SUPERIOR.


RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial de grado medio y de grado superior, conducentes a las titulaciones oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior. 

dimecres, 19 de desembre de 2018

DOGV 8447 (19.12.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA ALS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT PÚBLICA


RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.

DOGV 8447 (19.12.2018): RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIA PER LA QUAL S'ADJUDIQUEN LES SUBVENCIONS A FI DE FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES ALS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, CORRESPONENTS A DETERMINATS CICLES FORMATIUS


RESOLUCIÓ complementària de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a la Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. 

dilluns, 17 de desembre de 2018

DOGV 8445 (17.12.2018): ES CONVOCA LA PROVA I ES REGULEN LA INSCRIPCIÓ I GESTIÓ DE LA PROVA PERQUÈ LES PERSONES MAJORS DE VINT ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL DE BATXILLERAT (CURS ACADÈMIC 2018-2019)

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2018-2019 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/17/pdf/2018_11717.pdf

divendres, 14 de desembre de 2018

DOGV 8444 (14.12.2018): ES CONCEDEIXEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA DESTINADES A LES PERSONES QUE HAGEN CONCLÒS, DURANT EL CURS 2016-2017, ESTUDIS UNIVERSITARIS EN LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, I ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES DE TITULARITAT PÚBLICA ADSCRITS A L'INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES.


RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen conclòs, durant el curs 2016-2017, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).DOGV 8523 (05.04.2019)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, por la que se conceden becas para la promoción de la excelencia académica destinadas a las personas que hayan concluido, durante el curso 2016-2017, estudios de educación universitaria en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y estudios superiores en centros de titularidad pública adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

DOGV 8444 (14.12.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGANCIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSTARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (PEAFS) QUE ESTIGUEN INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2018-2019.

DOGV 8444 (14.12.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS A FEDRACIONS ESPORTIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA (2019)


RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola en l'any 2019.

dijous, 13 de desembre de 2018

DOGV 8443 (13.12.2018): LLISTES PROVISIONALS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARIA I CATEDRÀTICS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES.


RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes. 

DOGV 8443 (13.12.2018): LLISTES PROVISIONALS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny.

dilluns, 10 de desembre de 2018

DOGV 8440 (10.12.2018): CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA EN ELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, de la convocatòria de sol·licitud d'ajudes econòmiques per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019. 

DOGV 8440 (10.12.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACITIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A ALUMNAT DE CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O D'UNITATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2018)


RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2018.

dilluns, 3 de desembre de 2018

DOGV 8436 (03.12.2018): ES CONVOQUEN BEQUES PER A L'ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL EN COMERÇ EXTERIOR DIRIGIDES A TÈCNICS I TÈCNIQUES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR


RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació, 2019, per a l'especialització professional en comerç exterior dirigides a tècnics i tècniques de cicles formatius de grau superior, i es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes.