dijous, 30 de novembre de 2017

DOCV 8181 (30.11.2017): S'ADJUDIQUEN LES AJUDES COMPLEMENTÀRIES DE LES BEQUES DEL PROGRAMA ERASMUS+ (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis, del Programa Erasmus+, per al curs 2017-2018.

dilluns, 27 de novembre de 2017

DOGV 8178 (27.11.2017): LLISTA DEFINITIVA DELS ASPIRANTS SELECCIONATS EN EL CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORES I INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS (RESOLUCIÓ DE 25 DE JULIOL DE 2017)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals, convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals. 

dimecres, 22 de novembre de 2017

DOGV 8175 (22.11.2017): ES CONVOQUEN LES MODALITATS FORMATIVES SEGÜENTS: PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES DOCENTS, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS. S'EXTABLEIX LA DOTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS ALS CENTRES PÚBLICS EDUCATIUS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT PER DESENVOLUPAR-LES.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives següents: projectes de formació en centres docents, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per desenvolupar-les. 

DOGV 8175 (22.11.2017): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 19 de juliol de 2017, corresponents al curs 2016-2017.

dimarts, 21 de novembre de 2017

DOGV 8174 (21.11.2017) : ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES DE LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS DE LES ORDRES 15/2017 i 16/2017 DE 10 D’ABRIL.

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents convocats per les ordres 15/2017 i 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dilluns, 20 de novembre de 2017

DOGV 8173 (20.11.2017): PROCEDIMENT PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONALS, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'HOSTALERIA I TURISME, PER A LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS HOT091_1 OPERACIONS BÀSICQUES DE CUINA I HOT093-2 CUINA.

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'hostaleria i turisme, per a les qualificacions professionals HOT091_1 Operacions Bàsiques de Cuina i HOT093_2 Cuina.

DOGV 8173 (20.11.2017): S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE FPBÀSICA, I SI ÉS EL CAS, EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el procediment per a l'obtenció del títol de Formació Professional bàsica i, si és el cas, el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l'obtenció del títol de Formació Professional bàsica.

dijous, 16 de novembre de 2017

DOGV 8171 (16.11.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER LA DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2017-2018.

DOGV 8171 (16.11.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS COCENTATS, PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la reducció de l'abandonament escolar, per al curs 2017-2018. 

divendres, 10 de novembre de 2017

DOCV 8167 (10.11.2017): PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES: CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCENÍQUES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10110.pdf


DOCV 8168 (13.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/13/pdf/2017_10213.pdf


DOCV 8170 (15.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/15/pdf/2017_10308.pdfDOCV 8167 (10.11.2017): CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES, I TUTORS I COORDINADORS AMB ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_9236.pdf


DOCV 8182 (01.12.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'octubre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2016-2017.

DOCV 8167 (10.11.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DOCENTS DEL COS D'INSPECTORS.

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10116.pdf

DOCV 8167 (10.11.2017): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PALES EN EL COS DE MESTRES (EI, EP, EE i PRIMER CICLE ESO)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCV 8170 (15.11.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

dimecres, 8 de novembre de 2017

DOCV 8165 (08.11.2017): SUBVENCIONS PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES ALS CICLES DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, ENERGIA I AIGUA, FABRICACIÓ MECÀNICA, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT I TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.

DOCV 8165 (08.11.2017): PLA D'ESTUDIS DEL TÍTOL SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC EN L'ESPECIALITAT D'ESCENOGRAFIA (ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA)

ORDRE 42/2017, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, centre d'ensenyances artístiques superiors dependent de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, conduent a l'obtenció del Títol Superior d'Art Dramàtic en l'especialitat d'Escenografia.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/08/pdf/2017_9842.pdf


DOGV 8191 (15.12.2017)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 42/2017, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen i s'autoritzen els plans d'estudis de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, centre d'ensenyances artístiques superiors dependent de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, conduent a l'obtenció del Títol Superior d'Art Dramàtic en l'especialitat d'Escenografia. 

dimarts, 7 de novembre de 2017

DOCV 8164 (07.11.2017): BEQUES IVAECE E+ O, EXPORTACIÓ I COUPACIÓ 2018 PER A L'ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL EN COMERÇ EXTERIOR, DIRIGIDES A TÈCNICS/TÈCNIQUES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les beques IVACE E + O, Exportació i Ocupació 2018 per a l'especialització professional en comerç exterior dirigides a tècnics/tècniques de cicles formatius de grau superior, i es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes.

DOCV 8164 (07.11.2017): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN LES ESCOLES I CENTRES D'EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018. 

DOCV 8164 (07.11.2017): ES RESOL PARCIALMENT LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (2017-2018)

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

dilluns, 6 de novembre de 2017

divendres, 3 de novembre de 2017

DOCV 8162 (03.11.2017): S'INCREMENTA EL NOMBRE D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT A ALGUNS CENTRES OSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAM (PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA)

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s'incrementa el nombre d'hores addicionals de professorat a alguns centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora (PAM) que complementa la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa. 

DOCV 8162 (03.11.2017): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/03/pdf/2017_9757.pdf