dijous, 31 de maig de 2018

DOGV 8307 (31.05.2018): LÍMIT MÀXIM DE PRESENCIALITAT EXIGIBLE PER A ALUMNAT MATRICULAT EN DETERMINATS MÒDULS PROFESSIONALS DE FP EN LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL O A DISTÀNCIA.


RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el límit màxim de presencialitat exigible per a l'alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana


DOGV 8323 (22.06.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se establece el límite máximo de presencialidad exigible para el alumnado matriculado en determinados módulos profesionales de títulos de Formación Profesional en modalidad semipresencial o a distancia en la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/22/pdf/2018_6045.pdf

DOGV 8307 (31.05.2018): S'ADJUDIQUEN LES SUBVENCIONS PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES A DETERMINATS CICLES D'ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 28 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017. 

dimarts, 29 de maig de 2018

DOGV 8305 (29.05.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITAT PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2017-2018.

divendres, 25 de maig de 2018

DOGV 8303 (25.05.2018): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018.

DOGV 8303 (25.05.2018): ES DELEGA EN LA DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU PÚBLIC LA MODIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONVALIDACIÓ DEL MÒDUL PROFESSIONAL D'ANGLÉS TÈCNIC, DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE FP.

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2018, de la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es delega en la direcció del centre educatiu públic la modificació del procediment de convalidació del mòdul professional d'Anglés tècnic / Horari reservat per a la docència en anglés, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/25/pdf/2018_5110.pdf

DOGV 8303 (25.05.2018): S'ADAPTEN ELS ANNEXOS DE L'ORDRE 18/2016, D'1 DE JUNY, QUE REGULEN L'ACCÉS, L'ADMISSIÓ I MATRÍCULA ALS ENSENYAMENTS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DE FP.


RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana.

dimecres, 23 de maig de 2018

DOGV 8301 (23.05.2018): ES FAN PÚBLIQUES LES MODIFICACONS DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat per al curs 2017-2018.

divendres, 18 de maig de 2018

DOGV 8298 (18.05.2018): CATÀLEG D'UNITATS, DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES DCOENTS PÚBLICS (EI, EP, EE)

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d'unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4902.pdf

DOGV 8298 (18.05.2018): S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT EN LA DOBLE TITULACIÓ DE BATXILLER I DE BACCALAURÉAT EN DETERMINATS IES, A PARTIR DEL CURS 2018-2019


RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions específiques per a l'admissió de l'alumnat en la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en l'IES Professor Broch i Llop de Vila-real i en l'IES Ausiàs March de Manises, a partir del curs 2018-2019. 

DOGV 8298 (18.05.2018): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES AUTORITZATS D'EI, I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE 1er. CICLE

ORDRE 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4898.pdf

DOGV 8311 (06.06.2018)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/06/pdf/2018_5520.pdf

DOGV 8298 (18.05.2018): ES MODIFIQUEN ELS ANNEXOS I, II, III I IV DE L'ORDRE 89/2014, DE 9 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN ELS DOCUMENTS OFICIALS D'AVALUACIÓ, I ES CONCRETEN ASPECTES DE L'ORDENACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l'Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. 

DOGV 8304 (28.05.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l'Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5167.pdf

dijous, 17 de maig de 2018

DOGV 8297 (17.05.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2018-2019.


dimecres, 16 de maig de 2018

DOGV 8296 (16.05.2018): AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL, (EOC583_2, INSTAL·LACIÓ DE PLACA D'ALGEPS LAMINAT I FALSOS SOSTRES)


RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, per a la qualificació professional EOC583_2, Instal·lació de placa d'algeps laminat i falsos sostres.

DOGV 8296 (16.05.2018):COMISSIONS AVALUADORES I SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (CONVOCATÒRIES 2018)


RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen les comissions avaluadores i les seus de realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per a les convocatòries de 2018.

dimarts, 15 de maig de 2018

DOGV 8295 (15.05.2018): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS AL COS D'INSPECTORS


RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017.

DOGV 8295 (15.05.2018): ADJUDICACIONS DEFINITIVA DE DESTINACIONS ALS COSSOS DOCENTS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017

dilluns, 14 de maig de 2018

DOGV 8294 (14.05.2018): BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLARORDEN 18/2018, de 10 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/14/pdf/2018_4707.pdf

dijous, 10 de maig de 2018

DOGV 8291 (10.05.2018): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN LES OPOSICIONS I EN L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DEL COS DOCENT DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/10/pdf/2018_4555.pdf

divendres, 4 de maig de 2018

DOGV 8287 (04.05.2018): CONVOCATÒRIA DE COMISSIONS DE SERVEI, PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, I D'ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, I CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA EN CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018-2019, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes. DOGV 8302 (24.05.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de puestos de trabajo en comisión de servicios en puestos dependientes de la Generalitat Valenciana, durante el curso 2018-2019, para catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y funcionariado de carrera que imparte enseñanzas de régimen especial, en centros públicos docentes no universitarios y para catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria en centros públicos de formación de personas adultas.

DOGV 8287 (04.05.2018): CONVOCATÒRIA COMISSIONS DE SERVEIS DEL COS DE MESTRES (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018-2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.


DOGV 8288 (07.05.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018/2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

dijous, 3 de maig de 2018

DOGV 8286 (03.05.2018): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT QUE PROPOSEN PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/03/pdf/2018_3894.pdf

dimecres, 2 de maig de 2018

DOGV 8285 (02.05.2018): S'AUTORITZA EL FUNCIONAMENT D'UN AULA DIDÀCTICA DE CULTURA CLÀSSICA A SAGUNT, SAGUNTINA DOMUS BAEBIA (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2018-2019.

DOGV 8285 (02.05.2018): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


ORDRE 15/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'accés al cos de catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny.

DOGV 8285 (02.05.2018): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS D'ESENYAMENTS SECUNDARI I CATEDRÀTICS D'ESCOLES FOCIALS D'IDIOMES


ORDRE 14/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/02/pdf/2018_4298.pdf

DOGV 8385 (18.09.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Orden 14/2018, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y catedráticos de escuelas oficiales de idiomas.