dimecres, 25 de juliol de 2018

DOGV 8346 (25.07.2018): RELACIÓ DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL•LABORADORES RECONEGUDES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se hace pública la relación de los planes de actividades propuestos por las entidades colaboradoras reconocidas en la formación del profesorado, para el curso 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/25/pdf/2018_7076.pdf

dimarts, 24 de juliol de 2018

DOGV 8345 (24.07.2018): S'AUTORITZA L'ACTUACIÓ COMPLEMENTÀRIA "TALLER DE REFORÇ D'ESTIU EN L'ESO" CONTRA L'ABANDONAMENT ESCOLAR, PER A CENTRES DE TITULARITAT PUBLICA QUE IMPARTEIXEN ESO (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza l'actuació complementària «Taller de reforç d'estiu en l'ESO» contra l'abandonament escolar, dins del Pla d'actuació per a la millora, en l'àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, durant el curs escolar 2017-2018.

dilluns, 23 de juliol de 2018

DOGV 8344 (23.07.2018): ES REGULA EL FUNCIONAMENT DE LES UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES UBICADES EN HOSPITALS PÚBLICS (CURS 2018-2019)


Instruccions de 13 de juliol de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per les quals es regula el funcionament de les unitats pedagògiques hospitalàries ubicades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019. 

divendres, 20 de juliol de 2018

DOGV 8343 (20.07.2018): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES UNITAT ESPECÍFIQUES D'EDUCACIÓ ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2n. CICLE D'EI., EP, ESO). CURS 2018-2019


RESOLUCIÓ 18 de juliol de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2018-2019.

DOGV 8343 (20.07.2018): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EE SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019.

dijous, 19 de juliol de 2018

DOGV 8342 (19.07.2018): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2018-2019.

DOGV 8342 (19.07.2018): ES CONVOQUEN ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ ACADÈMICA EN ELS CENTRES SUPERIORS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2018/2019

dimarts, 17 de juliol de 2018

DOGV 8340 (17.07.2018): INSTRUCCIONS PER AL CURS 2018-2019 ALS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS.


RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2018, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-2019 als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.  

dilluns, 16 de juliol de 2018

DOGV 8339 (16.07.2018): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), CORRESPONENTS A EI i EE.


RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 2018-2019, correspondientes a las etapas de Educación Primaria y Educación Especial.

divendres, 13 de juliol de 2018

DOGV 8338 (13.07.2018): MÒDULS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR (CURS 2018-2019), I PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-2019 i el procediment de sol·licitud als centres privats concertats. 


DOGV 8351 (31.07.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-2019 i el procediment de sol·licitud als centres privats concertats.


dilluns, 9 de juliol de 2018

DOGV 8334 (09.07.2018): S'ESTABLEIX EL PROCÉS D'ACCÉS A PRIMER CURS DE DANSA PER AL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA DE CASTELLÓ (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de Centres i Personal Docent i de Política Educativa, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procés d'accés a primer curs de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019. 

DOGV 8334 (09.07.2018): BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES DEL SERVEF, PER A LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, FABRICACIÓ MECÀNICA, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), per la qual es convoca per a la seua constitució una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/09/pdf/2018_6523.pdf

divendres, 6 de juliol de 2018

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas durante el curso 2018-2019. 

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los programas formativos de cualificación básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el curso 2018-2019. 

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN CICLES DE FPB, GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2018-2019 impartan ciclos de Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior.

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS DELS CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente de los conservatorios y centros autorizados de enseñanzas artísticas elementales y profesionales de Música y Danza de la Comunitat Valenciana para el curso 2018-2019.

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES D’ENSENYANCES PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros docentes de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2018-2019 impartan enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES D’ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunitat Valenciana, durante el curso 2018-2019.


DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’ESO I BATXILLLERAT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2018-2019. 

dijous, 5 de juliol de 2018

DOGV 8332 (05.07.2018): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’EI DE 2n.CICLE I D’EP (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019

dimecres, 4 de juliol de 2018

DOGV 8331 (04.07.2018): CONVOCATÒRIA PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SEGURETAT I MEDI AMBIENT.


RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana una convocatòria per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació completa d'Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural SEA595_2 i algunes unitats de competència de la qualificació de Prevenció d'incendis i manteniment SEA534_2 i d'Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes SAN122_2.

DOGV 8331 (04.07.2018): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2018-2019.

dimarts, 3 de juliol de 2018

DOGV 8330 (03.07.2018): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC I ES DETERMINA EL CALENDARI, EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ, LA MATRIUCLACIÓ I LA DOCUEMNTACIÓ NECESSÀRIA PER A CURSAR ELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, el procediment d'admissió, la matriculació i la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019.