dijous, 31 de juliol de 2014

DOCV 7329 (31.07.2014): PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el Pla Anual de Formació Permanent del Professorat per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/31/pdf/2014_7339.pdf

dimarts, 29 de juliol de 2014

DOCV 7327 (29.07.2014): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVICIS PSICOPEDGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS AUTORITZATS, ELABORACIÓ DEL SEU PLA D'ACTIVITATS I MEMÒRIA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2014, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/29/pdf/2014_7205.pdf

DOCV 7327 (29.07.2014): INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2014, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2014-2015 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/29/pdf/2014_7199.pdf

DOCV 7327 (29.07.2014): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los programas formativos de cualificación básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el curso 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/29/pdf/2014_7140.pdf

DOCV 7326 (28.07.2014): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CICLES FORMATIUS DE FORM. PROF. BÀSICA I ELS SEGONS CUROS DELS PQPI (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Bàsica i els segons cursos dels programes de qualificació professional inicial.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/28/pdf/2014_7129.pdf

dimecres, 23 de juliol de 2014

DOCV 7323 (23.07.2014): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT EN ELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ESO I BAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6922.pdf

DOCV 7323 (23.07.2014): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT EN LES ESCOLES D'EDUC. INFANTIL DE 2N. CICLE I COL·LEGIS D'EDUC. PRIMÀRIA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6915.pdf

dimarts, 22 de juliol de 2014

DOCV 7322 (22.07.2014): CONVOCATÓRIA D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT EN ELS CICLES FORMATIUS DE FORM. PROF. BÀSICA (FPB) I EN ELS PROGRS. DE QUALIFICACIÓ PROF. INICIAL (PQPI). CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació, per la qual es publica la convocatòria d'admissió d'alumnat per al curs 2014-2015 en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica (FPB) i en els programes de qualificació professional inicial (PQPI), sostinguts amb fons públics, en centres docents de l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/22/pdf/2014_6899.pdf

dilluns, 21 de juliol de 2014

DOCV 7321 (21.07.2014): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR. CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

divendres, 18 de juliol de 2014

DOCV 7320 (18.07.2014): RELACIÓ D’ESPECIALITATS I MÒDULS DE CICLES FORMATIUS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT (2014-2015)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2014- 2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/18/pdf/2014_6802.pdf

dilluns, 14 de juliol de 2014

DOCV 7316 (14.07.2014): MODEL DE CONSELL ORIENTADOR PER A L'ALUMNAT QUE HAJA CURSAT ESO A LA COMUNITAT VALENCIANA EL CURS 2013-2014

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el model de consell orientador per a l'alumnat que haja cursat Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana durant el curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/14/pdf/2014_6604.pdf

dilluns, 7 de juliol de 2014

DOCV 7311 (07.07.2014) : CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA

DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf

dijous, 3 de juliol de 2014

DOCV 7309 (03.07.2014): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN EL PRIMER CICLE D'EDUC. INFANTIL (CURS 2014-2015)

ORDE 53/2014, 1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2014-2015.´
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/03/pdf/2014_6203.pdf

DOCV 7309 (03.07.2014): ES REGULA L'ACREDITACIÓ I VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT I ALTRES ACTIVITATS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'ENSENYANÇA.

ORDE 54/2014, d'1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/03/pdf/2014_6204.pdf