dimecres, 31 de juliol de 2013

DOCV 7079 (31.07.2013): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES D'EDUC. INFANTIL 2N. CICLE I EDUC. PRIMÀRIA (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/31/pdf/2013_8018.pdf

DOCV 7079 (31.07.2013): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANTZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PQPI EN TOTES LES SEUES MODALITATS I TIPUS D'ENTITAT O CENTRE DOCENT (2013-2014)

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/31/pdf/2013_8069.pdf

dimarts, 30 de juliol de 2013

DOCV 7077 (29.07.2013): ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE “THAT’S ENGLISH” (ENSENYAMENT D’ANGLÉS A DISTÀNCIA)

ORDE 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les ensenyances d'idiomes d'anglés, en la modalitat a distància That's English. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/29/pdf/2013_7885.pdf

divendres, 26 de juliol de 2013

DOCV 7076 (26.07.20013): ES REGULEN ELS PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/26/pdf/2013_7824.pdf

dijous, 25 de juliol de 2013

DOCV 7075 (25.07.2013): ESPECIALITATS I MÒDULS DE CICLES FORMATIUS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació de la qual és susceptible de desdoblament per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/25/pdf/2013_7644.pdf

dimarts, 23 de juliol de 2013

DOCV 7073 (23.07.2013): AUTORITZACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’AULA DE CULTURA CLÀSSICA A SAGUNT (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/23/pdf/2013_7290.pdf

DOCV 7072 (22.07.2013): S’ADJUDIQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA 1ª FASE DELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2013-2014, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 56/2013/2012 de 6 de juny del 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/22/pdf/2013_7734.pdf

divendres, 19 de juliol de 2013

DOCV 7071 (19.07.2013): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CICLES FORMATIUS DE FP (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.


dilluns, 15 de juliol de 2013

DOCV 7067 (15.07.2013): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT (ESO, BAT). CURS 2013-2014.

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/15/pdf/2013_7361.pdf


DOCV 7071 (19.07.2013): CORRECCIÓ D'ERRADES -----------------------
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/19/pdf/2013_7549.pdf

dijous, 11 de juliol de 2013

DOCV 7065 (11.07.2013): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten i aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/11/pdf/2013_7262.pdf

dimecres, 10 de juliol de 2013

DOCV 7063 (09.07.2013): ES REGULA LA RECOL·LOCACIÓ I REDISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA

ORDE 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega l'article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació i es modifica l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres que impartixen ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Preescolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, sostinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana

dimarts, 2 de juliol de 2013

DOCV 7058 (02.07.2013): ES CONVOCA EL PROGRAMA EXPERIMENTAL CLUB DELS DEURES (EDUC. PRIMÀRIA - CASTELLÓ)

ORDE 70/2013, de 28 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en els centres docents sostinguts amb fons públics, d'Educació Primària, de la ciutat de Castelló de la Plana.

DOCV 7058 (02.07.2013): S'ACTUALITZA EL CATÀLEG D'UNITATS, ES MODIFIQUEN LLOCS DE TREBALL, LA DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES D'EDUC. INFANTIL, PRIMÀRIA I ESPECIAL

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2013, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se modifica parcialmente la Resolución de 2 de abril de 2013, por la que se actualiza el catálogo de unidades, se modifican los puestos de trabajo docente, la denominación y otros aspectos, de determinados centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria y Educación Especial, de titularidad de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/02/pdf/2013_6932.pdf