divendres, 30 de desembre de 2016

DOCV 7947 (30.12.2016): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/30/pdf/2016_10517.pdf

dimarts, 27 de desembre de 2016

divendres, 23 de desembre de 2016

DOCV 7943 (23.12.2016): SUBVENCIONS PER A FORMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES ALS ENSENYAMENTES DE FP CORRESPONENTS A DETERMINATS CICLES FORMATIUS.

ORDRE 85/2016, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/23/pdf/2016_10305.pdf

dijous, 22 de desembre de 2016

DOCV 7941 (21.12.2016): INSTRUCCIONS I CALENDARI PER A LA REALITZACIÓ DEL PROCÉS DE SOL3LICITUD I D’AUTORITZACIÓ D’UN PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2n. CICLE D’EI., EP., EE). CURS 2017-18.

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s'estableix el calendari previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-18

dilluns, 19 de desembre de 2016

DOCV 7939 (19.12.2016): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A L'ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS MANTIGUTS AMB FONS PÚBLICS (2016)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris mantinguts amb fons públics per a l'exercici 2016.

DOCV 7938 (16.12.2016): S'AUTORITZA A DETERMINATS CENTRES L'APLICACIÓ DELS PROGRAMES DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I DEL RENDIMENT (PMAR) PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza a determinats centres l'aplicació dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/16/pdf/2016_9285.pdf

DOCV 7937 (15.12.2016): RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2016-2017), EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TIUTLRITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS. (MODIFICACIÓ DEL LA RESOLUCIÓ DEL 13.10.2016 I DE LA RESOLUCIÓ DEL 10.11.2016)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es modifiquen la Resolució de 13 d'octubre de 2016 i la Resolució de 10 de novembre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per les quals es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/15/pdf/2016_10020.pdf

dilluns, 12 de desembre de 2016

DOCV 7934 (12.12.2016): RESOLUCIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS (2016)

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2016.

DOCV 7934 (12.12.2016): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/12/pdf/2016_9792.pdf

DOCV 7934 (12.12.2016): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIMS DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/12/pdf/2016_9791.pdf

DOCV 7934 (12.12.2016): 'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUACIÓ INTERCULTURAL, I DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS ESCOLAR 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/12/pdf/2016_9790.pdf

dimecres, 7 de desembre de 2016

DOCV 7932 (07.12.2016): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2016-2017.

DOCV 7933 (09.12.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/09/pdf/2016_9794.pdf