dilluns, 30 de maig de 2016

DOCV 7793 (30.05.2016): S’ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES FINALS D’AVALUACIÓ DE 3r. i 6è DE EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'estableix el procediment per a la realització de les proves finals d'avaluació de tercer i sisé d'Educació Primària. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/30/pdf/2016_3886.pdf

divendres, 27 de maig de 2016

DOCV 7792 (27.05.2016): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/27/pdf/2016_3821.pdf

DOCV 7792 (27.05.2016): S'AUTORITZEN NOUS BATXILLERATS EN RÈGIM NOCTURN

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2016, de les direccions generals de política educativa i de centres i personal docent, per la qual s'autoritzen nous batxillerats en règim nocturn
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/27/pdf/2016_3847.pdf

dijous, 26 de maig de 2016

DOCV 7791 (26.05.2016): ES DETERMINA LA LLETRA PER LA QUAL S’HAN DE RESOLDRE ELS EMPATS DE LES VALORACIONS DE LES SOL•LICITUDS DE PLAÇA EN ELS PROCESSOS D’ADMISSIÓ (EI., EP., ESO, BAT)

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es determina la lletra per la qual s'han de resoldre els empats que es produïsquen en la valoració de les sol·licituds de plaça en els processos d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

DOCV 7790 (25.05.2016): ES CONVOQUEN PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3721.pdf


DOCV 7792 (27.05.2016) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/27/pdf/2016_3825.pdf


DOCV 7808 (17.06.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d' accés als cicles formatius de Formació Professional
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/17/pdf/2016_4493.pdf

DOCV 7790 (25.05.2016): CONCURS DE COMISSIONS DE SERVEIS EN UNITATS ESPECÍFIQUES DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE (AULES CIL), EN UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALARIES, EN CENTRES AMB PROGRAMA EXPERIMENTALS PLURILINGÜE, EN CENTRES PENITENCIARIS, EN SPES, EN CEIP, EN EL CEED, I ALTRES LLOCS CATALOGATS D'ESPECIAL DIFICULTAT

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de funcionaris docents, per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats específiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d'Educació Secundària dels centres de Reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED), en el centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional «Costa de Azahar» de Castelló, i en determinats llocs de centres catalogats d'especial dificultat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3712.pdfDOCV 7813 (24.06.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de funcionaris docents, per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats especifiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d'Educació Secundària en els centres de Reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED), en el centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló, i en determinats llocs de centres catalogats d'especial dificultat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/24/pdf/2016_4799.pdfdimarts, 24 de maig de 2016

DOCV 7789 (24.05.2016): LLISTA DEFINITIVA DE CENTRES EDUCATIUS QUE PODRAN REBRE UN AUXILIAR DE CONVERSA EN LLENGUA EXTRANGERA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ d'11de maig de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista definitiva de centres educatius que en el curs 2016-2017 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera.

DOCV 7789 (24.05.2016): ES REGULEN LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.

divendres, 20 de maig de 2016

DOCV 7786 (19.05.2016): ES CONVOCA PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

ORDRE 15/2016, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/20/pdf/2016_3513.pdf

dimarts, 17 de maig de 2016

DOCV 7784 (17.05.2016): ES FIXA EL NOMBRE MÀXIM D’ALUMNAT I LA JORNADA LECTIVA DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI


DECRET 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d'alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/17/pdf/2016_3472.pdf

divendres, 13 de maig de 2016

DOCV 7781 (13.05.2016): CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ DE SERVEIS PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS. CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2016/2017, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que imparteixen Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyament secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/13/pdf/2016_3390.pdf

DOCV 7781 (13.05.2016): CONVOCATÓRIA DE COMISSIÓ DE SERVEIS PER AL COS DE MESTRES. CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2016/2017, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/13/pdf/2016_3387.pdf

dimarts, 10 de maig de 2016

DOCV 7778 (10.05.2016): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADOES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/10/pdf/2016_2918.pdf

DOCV 7778 (10.05.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A LES FEDERACIONS ESPORTIVES EPR AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA

ORDRE 14/2016, de 5 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases i es convoquen subvencions destinades a les federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/10/pdf/2016_3202.pdf

DOCV 7777 (09.05.2016): ES DETERMINEN ELS COL·LEGIS D'EI i EP QUE EN EL CURS 2016-2017 APLICARAN EL PROJECTE EXPERIMENTAL D'INCORPORACIÓ DEL NIVELL EDUCATIU DE 2 A 3 ANYS (ORDRE 7/2015 DE 17 DE SETEMBRE)

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els col·legis d'Educació Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2016-2017 aplicaran l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la implantació d'un projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/09/pdf/2016_3210.pdf

divendres, 6 de maig de 2016

DOCV 7776 (06.05.2016): ES RESOLEN ELS CONVENIS I CONCERTS EDUCATIUS D'EI, EE, EP, ESO, FPB, BAT i FP DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, educació especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior.

DOCV 7776 (06.05.2016): ES CONVOCA OPOSICIONS I PROCEDIMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS DELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARIA, D'ESCOLES D'IDIOMES, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORS TÈCNICS DE FP.

ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3109.pdfDOCV 7790 (25.05.2016)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3676.pdf

DOCV 7776 (06.05.2016): ES CONVOQUEN OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

ORDRE 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3108.pdfDOCV 7790 (25.05.2016)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3679.pdf

DOCV 7776 (06.05.2016): ES CONVOQUEN OPOSICIONS AL COS DE MESTRES I PROCEDIMENT D'AQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS

ORDRE 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3107.pdf


DOCV 7790 (25.05.2016):
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3678.pdf

DOCV 7776 (06.05.2016): ES CONVOQUEN OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARIA (SUBGRUP SUPERIOR)

ORDRE 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/06/pdf/2016_3105.pdf


DOCV 7790 (25.05.2016)
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3677.pdf

dijous, 5 de maig de 2016

DOCV 7775 (05.05.2016): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS PER AL COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a cos d'inspectors al servei de l'administració educativa i d'inspectors d'educació convocat per Resolució de 5 de gener de 2016. 

DOCV 7775 (05.05.2016): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DE FUNCIONARIS DOCENTES (CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER)

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per Resolució de 12 de novembre de 2015.

dimecres, 4 de maig de 2016

DOCV 774 (04.05.2016):'S'ESTABLEIX EL CALENDARI PER A LA INSCRIPCIÓ I LA REALITZACIÓ DE LESPROVES D'INGRÉS I ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/04/pdf/2016_3073.pdf

DOCV 774 (04.05.2016): TRIBUNAL DE LA PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISISTS ACADÈMICS, PER ALS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS D'ART DRAMÁTIC, ARTS PLÀSTIQUES (CERÀMICA), DANSA I MÚSICA

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2016, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (article 69.5, LOE), previst en les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música. 

dimarts, 3 de maig de 2016

DOCV 7773 (03.05.2016): OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ (2016)

DECRET 52/2016, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/03/pdf/2016_3030.pdf

dilluns, 2 de maig de 2016

DOCV 7772 (02.05.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2016, de la direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/02/pdf/2016_2914.pdf


DOCV 774 (04.05.2016)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 d'abril de 2016, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/04/pdf/2016_3074.pdf