dilluns, 30 de juliol de 2012

DOCV 6829 (30.07.2012): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINS PER A PROFESSORAT DE RELIGIÓ CATÒLICA D'EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica dels nivells educatius d'Infantil i Primària que presta servicis en els centres docents públics convocat per la Resolució de 2 de maig de 2012 www.docv.gva.es/datos/2012/07/30/pdf/2012_7520.pdf
 

divendres, 27 de juliol de 2012

DOCV 6828 (27.07.2012): RESOLUCIÓ DELS CONVENIS I CONCERTS EDUCATIUS D'EDUC. INFANTIL, ESPECIAL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, educació especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.
 

DOCV 6828 (27.07.2012): RELACIÓ DEFINITIVA DE VACANTS I ADJUDICACIÓ DE PLACES D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova la relació definitiva de vacants i l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places del cos d'inspectors al servici de l'administració educativa i d'inspectors d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 8 de febrer de 2012 de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
 

DOCV 6827 (26.07.2012): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2012, de la Subsecretaria, de la Direcció General de Centres Docents, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2012-2013 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

dimecres, 25 de juliol de 2012

DOCV 6826 (25.07.2012): ES REGULEN DETERMINATS ASPECTES DE L'ORDENACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDE 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
___________________________________________

dilluns, 23 de juliol de 2012

DOCV 6823 (20.07.2012): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LA FASE A, DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I DE MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC


RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2012, del director general de Centres Docents, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la fase A, prevista en l'annex I de l'Orde 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013
 

DOCV 6823 (20.07.2012): ES REALITZEN MODIFICACIONS EN EL CATÀLEG D'UNITATS, LLOCS DE TREBALL DOCENT, DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CETNRES DOCENTS PÚBLICS D'EDUC. INF., PRIM., I EDUC. ESPECIAL.


RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es realitzen modificacions en el
catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil,
Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
 

dimarts, 17 de juliol de 2012

DOCV 6820 (17.07.2012): AYUDES PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES A LES ENSENYANCES DE DETERMINATS CICLES DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, FABRICACIÓ MECÀNICA I D'ISNTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

ORDE 42/2012, de 3 juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7054.pdf
 

DOCV 6820 (17.07.2012): ES REGULA EL RÈGIM APLICABLE AL PROFESSORAT QUE PRESTA SERVICIS EN MÉS D'UN CENTRE DOCENT PÚBLIC

ORDE 44/2012, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d'un centre docent públic d'ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat
 

DOCV 6820 (17.07.2012): ES MODIFICA L'ARTICLE 6 DE L'ORDE 29/2010, DE 20 D'ABRIL (PROVA D'ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS)

ORDE 43/2012, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'article 6 de l'Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, modificada per l'Orde 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7052.pdf
 

dilluns, 16 de juliol de 2012

DOCV 6819 (16.07.2012): MODIFICACIÓ DEL CURRÍCULUM DE BATXILLERAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET 115/2012, de 13 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 102/2008, d'11 de juliol, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/07/16/pdf/2012_7049.pdf
 

dimarts, 10 de juliol de 2012

DOCV 6815 (10.07.2012): ES PROVEÏX LA VACANT DE DIRECTOR/A DEL CIPFP BATOI D'ALCOI

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, per la qual es proveïx la vacant del lloc de director/a del CIPFP Batoi d'Alcoi, convocada per Resolució de 13 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. www.docv.gva.es/datos/2012/07/10/pdf/2012_6553.pdf
 

dilluns, 9 de juliol de 2012

DOCV 6814 (09.07.2012): ES PUBLICA LA RELACIÓ D'ESPECIALITATS I MÒDULS DE CICLES FORMATIUS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT PER AL CURS 2012-2013

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2012, del secretari autonòmic d'Educació de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2012-2013 www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6823.pdf
___________________________________________

DOCV 6814 (09.07.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

ORDE 40/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica.
 

DOCV 6814 (09.07.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

ORDE 39/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

DOCV 6814 (09.07.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

ORDE 38/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agropecuària.
 

DOCV 6814 (09.07.2012): CURRÍCULUM DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINSITRATIVA

ORDE 37/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Gestió Administrativa.
 

divendres, 6 de juliol de 2012

DOCV 6812 (06.07.2012): GESTIÓ PER A L'OBTENCIÓ DE DETERMINATS CARNETS PROFESSIONALS PER AQUELLS CENTRES QUE REALITZEN LES ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONALS QUE PERMETEN L'ACCÉS ALS ESMENTATS CARNETS (CURS 2011-2012)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2011-2012, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç i la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, pel qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en tal reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets. www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6759.pdf
 

DOCV 6812 (06.07.2012): CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS EN COMISSIÓ DE SERVICIS PER A MESTRES, PER AL CURS 2012-2013, EN CENTRES PÚBLICS INCLOSOS EN EL PROGRAMA EXPERIMENTAL PLURILINGÜE

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat inclosos en el programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6633.pdf
 

DOCV 6812 (06.07.2012): CURRÍCULUM CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

ORDE 36/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6644.pdf
 

dijous, 5 de juliol de 2012

DOCV 6811 (05.07.2012): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de les direccions generals de Centres Docents, d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, i de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs 2012-2013
 

DOCV 6811 (05.07.2012): CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

ORDE 34/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques. www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6642.pdf

DOCV 6811(05.07.2012): CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS

ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments. www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6641.pdf
 

DOCV 6811 (05.07.2012): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

ORDE 32/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agroecològica
 

dimecres, 4 de juliol de 2012

DOCV 6810 (04.07.2012): CANVIS EN EL CATÀLEG D'UNITATS, LLOCS DE TREBALL DOCENT, DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES, DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D'ED. INFANTIL, ED. PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es modifica parcialment la Resolució de 22 de febrer de 2012, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
 

dilluns, 2 de juliol de 2012

DOCV 6808 (02.07.2012): AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVICIS DE TRANSPORT I MENJADOR. CENTRES DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació

DOCV 6808 (02.07.2012): ES REGULA LA RECOL·LOCACIÓ I REDISTRBUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació