divendres, 30 de desembre de 2016

DOCV 7947 (30.12.2016): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/30/pdf/2016_10517.pdf

dimarts, 27 de desembre de 2016

divendres, 23 de desembre de 2016

DOCV 7943 (23.12.2016): SUBVENCIONS PER A FORMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES ALS ENSENYAMENTES DE FP CORRESPONENTS A DETERMINATS CICLES FORMATIUS.

ORDRE 85/2016, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/23/pdf/2016_10305.pdf

dijous, 22 de desembre de 2016

DOCV 7941 (21.12.2016): INSTRUCCIONS I CALENDARI PER A LA REALITZACIÓ DEL PROCÉS DE SOL3LICITUD I D’AUTORITZACIÓ D’UN PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2n. CICLE D’EI., EP., EE). CURS 2017-18.

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i s'estableix el calendari previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-18

dilluns, 19 de desembre de 2016

DOCV 7939 (19.12.2016): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A L'ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS MANTIGUTS AMB FONS PÚBLICS (2016)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris mantinguts amb fons públics per a l'exercici 2016.

DOCV 7938 (16.12.2016): S'AUTORITZA A DETERMINATS CENTRES L'APLICACIÓ DELS PROGRAMES DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I DEL RENDIMENT (PMAR) PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza a determinats centres l'aplicació dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/16/pdf/2016_9285.pdf

DOCV 7937 (15.12.2016): RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2016-2017), EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TIUTLRITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS. (MODIFICACIÓ DEL LA RESOLUCIÓ DEL 13.10.2016 I DE LA RESOLUCIÓ DEL 10.11.2016)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es modifiquen la Resolució de 13 d'octubre de 2016 i la Resolució de 10 de novembre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per les quals es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/15/pdf/2016_10020.pdf

dilluns, 12 de desembre de 2016

DOCV 7934 (12.12.2016): RESOLUCIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS (2016)

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2016.

DOCV 7934 (12.12.2016): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/12/pdf/2016_9792.pdf

DOCV 7934 (12.12.2016): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIMS DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/12/pdf/2016_9791.pdf

DOCV 7934 (12.12.2016): 'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUACIÓ INTERCULTURAL, I DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS ESCOLAR 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/12/pdf/2016_9790.pdf

dimecres, 7 de desembre de 2016

DOCV 7932 (07.12.2016): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (CURS 2016-2017)


RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2016-2017.

DOCV 7933 (09.12.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/09/pdf/2016_9794.pdf

dimecres, 30 de novembre de 2016

DOCV 7928 (30.11.2016): ES CONVOCA CONCURS DE SELECCIÓ DE CENTRES PÚBLICS PER A LA GESTIÓ AUTÒNOMA DE PROGRAMES ANUALS DE FOMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/30/pdf/2016_9526.pdf

dilluns, 28 de novembre de 2016

DOCV 7926 (28.11.2016): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/28/pdf/2016_9413.pdf

DOCV 7926 (28.11.2016): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES PER A LA REDUCCIÓ DE L'ALBANDONAMENT ESCOLAR (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament dels programes per a la reducció de l'abandonament escolar, per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/28/pdf/2016_9402.pdf

DOCV 7925 (25.11.2016): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGANCIONS ECONÒMIQUES PER A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS ACADÈMIC 2015-2016 i 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9321.pdf

dilluns, 21 de novembre de 2016

DOCV 7921 (21.11.2016): ES REDUIXEN UNITATS CONCERTADES PER FALTA D'ALUMNAT

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es redueixen unitats concertades per falta d'alumnat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/21/pdf/2016_8723.pdf

DOCV 7920 (18.11.2016): INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA PREINSCRIPCIÓ EN LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA CONDUENT A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT OFICIAL (ARTICLE 100 DE LA LLEI ORGÀNCIA 2/2006 DE 3 DE MAIG), D'EDUCACIÓ, PER A AQUELLES PERSONES QUE, PER RAONS DERIVADES DE LA SEUA TITULACIÓ, NO PUGUEN ACCEDIR ALS ESTUDIS DE MÀSTER QUE HABILITEN PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE PROFESSOR

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten les instruccions que regulen la preinscripció en la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/18/pdf/2016_9159.pdf

DOCV 7920 (18.11.2016): UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA CV. QUE OFERIRAN LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA CONDUENT A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT OFICIAL (ARTICLE 100 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE MAIG, D'EDUCACIÓ), PER AQUELLES PERSONES QUE PER RAONS DE LA SEUA TITULACIÓ, NO PUGUEN ACCEDIR ALS ESTUDIS DE MÀSTER QUE HABILITE PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE PROFESSOR

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que oferiran la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/18/pdf/2016_9156.pdf

DOCV 7920 (18.11.2016): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES DIRIGIDES A CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA I DE PROGRAMES PER A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR

ORDRE 71/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques, en concepte de subvenció, dirigides a centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa i de programes per a la reducció de l'abandonament escolar.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/18/pdf/2016_9139.pdf

dilluns, 14 de novembre de 2016

DOCV 7916 (14.11.2016): CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES, I TUTORS I COORDINADORS AMB ALUMNAT ASSIGNAT 8CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2015-2016. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/14/pdf/2016_8936.pdf


DOCV 8127 (14.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 d'octubre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2015-2016

dilluns, 31 d’octubre de 2016

DOCV 7907 (31.10.2016): S'AUTORITZA EN CENTRES DOCENTS MANTINGUTS AMB FONS PÚBLICS QUE IMPARTEIXEN ESO, EL PROGRAMA DE REFORÇ PER A 4t D'ESO (PR4) I S'ASSIGNE HORES DE PROFESSORAT ADDICIONAL PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'autoritza en centres docents mantinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria el Programa de Reforç per a 4t d'ESO (PR4) i s'assignen hores de professorat addicional per al curs 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/31/pdf/2016_8292.pdf


DOCV 7911 (07.11.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'autoritza en centres docents mantinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria el Programa de reforç per a 4t d'ESO (PR4) i s'assignen hores de professorat addicional per al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/07/pdf/2016_8732.pdf

divendres, 28 d’octubre de 2016

DOCV 7906 (28.10.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓN EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.

DOCV 7906 (28.10.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓN EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.

DOCV 7902 (24.10.2016): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIES D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/24/pdf/2016_8298.pdf


DOCV 7906 (28.10.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8542.pdf


dijous, 27 d’octubre de 2016

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS D'INSPECTORS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ.

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8446.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS D'INSPECTORS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ.

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8446.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENAYMENT SECUNDARI, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, I CATEDRÀTICS, PORFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENAYMENT SECUNDARI, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, I CATEDRÀTICS, PORFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8443.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8443.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (ORDRE 55/2015 DE 18 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8447.pdf

DOCV 7905 (27.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (ORDRE 55/2015 DE 18 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8447.pdf

dimecres, 26 d’octubre de 2016

DOCV 7904 (26.10.2016): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE DOCENT I LA FASE AUTONÒMICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL XVII CONCURS HISPANOAMERICÀ D'ORTOGRAFIA 2016-2017

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XVII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8239.pdf

DOCV 7904 (26.10.2016): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ (ORDRE12/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8357.pdf

DOCV 7904 (26.10.2016): TRIBUNAL QUE HA DE JUTJAR EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS A COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ (ORDRE 12/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos d'inspectors d'educació, convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8360.pdf

DOCV 7904 (26.10.2016): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2016, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8399.pdf

DOCV 7903 (25.10.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL, DESENVOLUPATS PE ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016, del conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8349.pdf

dilluns, 24 d’octubre de 2016

DOCV 7902 (24.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTES DE LES PERSONES ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a ingrés en els cossos docents de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.DOCV 7902 (24.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'ACCÉS AL COS DOCENT DE SUBGRUP SUPERIOR PER AL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (ORDE 47/2015 DE 4 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

dijous, 20 d’octubre de 2016

DOCV 7899 (19.10.2016): ES REGULARITZEN ELS IMPORTS DELS BONS INFANTILS NO JUSTIFICATS DEL PERÍODE D'ABRIL A JUNY DE 2016 (CURS ESCOLAR 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats del període d'abril a juny de 2016 del curs escolar 2015-2016, concedides per Resolució de 9 de novembre de 2015 (DOCV 7657, 13 de novembre).
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/19/pdf/2016_8202.pdf

dimarts, 18 d’octubre de 2016

DOCV 7898 (18.10.2016): S'ESTABLEIX EL PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/18/pdf/2016_8160.pdf


DOCV 7904 (26.10.2016) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2016-2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/26/pdf/2016_8350.pdf

dilluns, 17 d’octubre de 2016

DOCV 7897 (17.10.2016): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR, PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8108.pdf

divendres, 14 d’octubre de 2016

DOCV 7896 (14.10.2016): ES CONVOCA EL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA ALS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT PÚBLICA

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/14/pdf/2016_7999.pdf

DOCV 28040 (13.10.2016): S'AUTORITZA A CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS QUE IMPARTEIXEN ESO, EL PROGRAMA D'AULA COMPARTIDA(PAC) I S'ASSIGNEN HORES DE PROFESSORAT ADDICIONAL PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza, a centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària obligatòria, el Programa d'aula compartida (PAC) i s'assignen hores de professorat addicional per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7984.pdf

DOCV 28040 (13.10.2016): S'AUTORITZA A DETERMINATS CENTRES L'APLICACIÓ DELS PROGRAMES DE MILLORA DE L'APRENENTATG I DEL RENDIMENT (PMAR) PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza a determinats centres l'aplicació dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7658.pdf

DOCV 7889 (06.10.2016): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A LA REALTIZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A L'ALUMANT DE CENTRES D'EE. O D'UNITATS D'EE. DE CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2016)

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/06/pdf/2016_7713.pdf

DOCV 7889 (06.10.2016): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR DE L'ALUMANT DELS CENTRES ESPECÍFICS D'EE DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS (2016)

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/06/pdf/2016_7712.pdf

dimarts, 4 d’octubre de 2016

DOCV 7887 (04.10.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS EN ELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENS. SECUNDARI, D'EOI I PROFESSORS TÈCNICS DE FP. (ORDRE 46/2015 DE 4 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/04/pdf/2016_7448.pdf

DOCV 7885 (30.09.2016): ES NOMENA FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENS. SECUNDARIA, D'EOI, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORS TÈCNICS DE FP. (ORDRE 13/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/30/pdf/2016_7304.pdf

DOCV 7885 (30.09.2016): ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ COORDINADORA (CURS 2016-2017), PREVISTA EN L'ORDRE DE 10 DE MARÇ DE 2008, QUE REGULA LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 19 setembre de 2016, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2016-2017, prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/30/pdf/2016_7363.pdf

DOCV 7885 (30.09.2016): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (RESOLUCIÓ 25 DE MAIG DE 2016)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 25 de maig de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

dijous, 29 de setembre de 2016

DOCV 7884 (29.09.2016): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN EL COS DE MESTRES (ORDRE 11/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos mestres en el procediment selectiu convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/29/pdf/2016_7285.pdf

DOCV 7884 (29.09.2016): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN ELS COSSOS DE PROFESSORS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA I PROFESSORS TÈCNICS DE FP (ORDRE 13/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Ordre 13/2016, de 3 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/29/pdf/2016_7287.pdf

DOCV 7884 (29.09.2016): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (ORDRE 15/2016 DE 16 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques a les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 15/2016, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/29/pdf/2016_7305.pdf

DOCV 7884 (29.09.2016): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES (ORDRE 11/2016 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/29/pdf/2016_7303.pdf

dimecres, 28 de setembre de 2016

DOCV 7883 (28.09.2016): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/28/pdf/2016_7440.pdf

dimarts, 20 de setembre de 2016

DOCV 7877 (20.09.2016): S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR DEL ALUMNATS DELS CENTRES ESPECÍFICS D’EDUC. ESPECIAL (PRIVATS CONCERTATS) I DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS CONVINGUTS.

ORDRE 52/2016, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7175.pdf

dimecres, 14 de setembre de 2016

DOCV 7873 (14.09.2016): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ, CONVOCAT PER ORDRE48/2015, DE 4 DE MAIG.

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Ordre 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/14/pdf/2016_6980.pdf

dimarts, 13 de setembre de 2016

DOCV 7872 (13.09.2016): S'AUTORITZA ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA, EL PROGRAMA D'ACOLLIDA AL SISTEMA EDUCATIU (PASE), I EL PROGRAMA DE REFORÇ PER A 4T D'ESO (PR4) AMB LA INDICACIÓ DE LES HORES ADDICIONALS (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'autoritza als centres privats concertats el desenvolupament del programa de compensació educativa, el programa d'acollida al sistema educatiu (PASE) i el programa de reforç per a 4t d'ESO (PR4) amb la indicació de les hores addicionals proposades per al curs 2016-2017
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/13/pdf/2016_6986.pdf

dilluns, 5 de setembre de 2016

DOCV 7865 (05.09.2016): S'APROVA EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016-2019 DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT.

RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que figura com a annex únic.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/05/pdf/2016_6810.pdf

DOCV 7865 (05.09.2016): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ORIENTACIONS D'ATENCIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA EN CENTRES EDUCATIUS PER A REGULAR L'ATENCIÓ SANITÀRIA A L'ALUMANT AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICA, EN HORARI ESCOLAR, L'ATENCIÓ A LA URGÈNCIA PREVISIBLE I NO PREVISIBLE, AIXÍ COM L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS I L'EXISTÈNCIA DE FARMACIOLES EN ELS CENTRES ESCOLARS.

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l'atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars. 

dijous, 1 de setembre de 2016

DOCV 7863 (01.09.2016): ES PROMOU L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL.

RESOLUCIÓ de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.
DOCV 7873 (14.09.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.

DOCV 7863 (01.09.2016): ES PROMOU L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL.

RESOLUCIÓ de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.
DOCV 7873 (14.09.2016)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Edificació i Obra Civil, a través d'un procediment obert de manera permanent durant un curs acadèmic.