dijous, 28 de juny de 2012

DOCV 6806 (28.06.2012): ES REGULEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I DE MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC (PRIMÀRIA, ESO, UNITATS D'EDUC. ESPECIAL)

ORDE 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les bases de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat i les bases per a determinar la dotació econòmica dels centres d'educació especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats i centres d'acció educativa singular privats concertats per a l'adquisició dels dits materials, en la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013. www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6373.pdf
 

DOCV 6806 (28.06.2012): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ I INTEGRACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE L'ABSENTISME ESCOLAR

ORDE 30/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració per a la prevenció de l'absentisme escolar en coordinació amb les unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres educatius.
 

DOCV 6806 (28.06.2012): RESOLUCIÓ SOBRE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT EN LES ENSENYANCES DE FORM. PROFESSIONAL, ARTÍSTIQUES I D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les ensenyances de formació professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes.

dimecres, 27 de juny de 2012

DOCV 6805 (27.06.2012): ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE PLACES DEL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'Inspectors d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de 8 de febrer de 2012.
 

dimarts, 26 de juny de 2012

DOCV 6804 (26.06.2012): PLANS D'AUTOPROTECCIÓ O MESURES D'EMERGÈNCIA DELS CENTRES EDUCATIUS

ORDE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/06/26/pdf/2012_6296.pdf
 

dilluns, 25 de juny de 2012

DOCV 6803 (25.06.2012): RELACIÓ DE VACANTS PROVISIONALS QUE PODEN ESTAR OCUPADES AMB CARÀCTER DEFINITU PER FUNCIONARIS DOCENTS PER AL CURS 2012-2013, DEL COS D'INSPECTORS

 

DOCV 6803 (25.06.2012): ES CONVOCA EL PROFESSORAT PER A L'ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES PER A IMPARTIR ÀREES ÀMBITS, MATÈRIES O MÒDULS NO LINGÜÍSTICS

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics. www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6260.pdf
 

DOCV 6803 (25.06.2012): ES MODIFICA EL DECRET QUE ESTABLIX L'ESTRUCTURA ORGÀNICA BÀSICA DE LA PRESIDÈNCIA I DE LES CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

DECRET 102/2012, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica l'article 11 del Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

___________________________________________

Biblioteca-Centre de Documentació del CEFIRE d'Alcoi

David Picher Terol

BLOGS:

Bitàcola de la Biblio

Legislació Educativa

e-mail: biblioalcoi@edu.gva.es

Catàleg Col·lectiu: Lluerna

DOCV 6803 (25.06.2012): ES MODIFICA EL REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

DECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
 

dijous, 21 de juny de 2012

DOCV 6801 (21.06.2012): PROCEDIMENT D'ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER A L'ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu.

DOCV 6801 (21.06.2012): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013. www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6146.pdf
 

DOCV 6801 (21.06.2012): S'EXTABLIX EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2012-2013 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/06/21/pdf/2012_6007.pdf
 

DOCV 6801 (21.06.2012): ES RESOLEN ELS RECURSOS D'ALÇADA PLANTEJATS CONTRA LA REDUCCIÓ D'HAVERS PRACTICADA AMB EFECTES D'1 DE MARÇ DE 2012

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els recursos d'alçada plantejats contra la reducció d'havers practicada amb efectes d'1 de març de 2012, en el component retributiu relacionat amb la formació del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança.
 

dimarts, 19 de juny de 2012

DOCV 6799 (19.06.2012): ES MODIFIQUEN LES LLISTES D'ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS

RESOLUCIÓ de 11 de juny de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifiquen les llistes d'admesos i exclosos en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació
 

DOCV 6799 (19.06.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - PROVES D'ACCÉS, CALENDARI, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ DEL GRAU MITJÀ DE FUTBOL I DE FUTBOL SALA (CIFP XEST)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013 www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_5969.pdf

DOCV 6799 (19.06.2012): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2010-2011)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2012, de la Direcció General Formació i Qualificació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per l'Orde de 27 d'abril de 2012 corresponents al curs 2010-2011.
 

dilluns, 18 de juny de 2012

DOCV 6798 (18.06.2012): ES CONVOQUEN ELS PREMIS INFÀNCIA 2012 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDE 13/2012, de 7 de juny, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual s'aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2012 de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5855.pdf
 

DOCV 6798 (18.06.2012): ES CONVOQUEN LES AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2012-2013), EN EL CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat per al curs escolar 2012-2013.
 

DOCV 6798 (18.06.2012): RESOLUCIÓ SOBRE EL SERVICI COMPLEMENTARI DE TRANSPORT DELS CENTRES PÚBLICS (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2012-2013. www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5961.pdf
 

DOCV 6798 (18.06.2012): PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL PER PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI EN RÈGIM D'INTERINITAT.

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat.
 

dijous, 14 de juny de 2012

DOCV 6796 814.06.2012): ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES, I ELS TUTORS I COORDINADORS AMB ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2011-2012)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2011-2012 www.docv.gva.es/datos/2012/06/14/pdf/2012_5701.pdf

dimecres, 13 de juny de 2012

DOCV 6795 (13.06.2012): ES CONVOQUEN PLACES A LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'IVAJ.GVA JOVE PER A JÓVENS ESTUDIANTS (CURS 2012/2013)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2012, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2012/2013, per a jóvens estudiants
 

divendres, 8 de juny de 2012

DOCV 6792 (08.06.2012): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES, REALITZADES PER LES AMPA DELS CENTRES

ORDE 24/2012, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions. www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5648.pdf
 

DOCV 6792 (08.06.2012): ES NOMENEN ELS ÒRGANS DE SELECCIÓ QUE HAN DE JUTJAR EL PROCEDIMENT D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA, I D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Orde de 22 de desembre de 2009. www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5550.pdf
 

DOCV 6792 (08.06.2012): PROCEDIMENT DE CANVI DE DESTINACIÓ I DE REINGRESSOS, DELS PROFESSORS ESPECIALS D'INSTITUTS TÈCNICS "A EXTINGIR", I DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP. DE L'ESPECIALITAT DE TALLER DE VIDRE I CERÀMICA EN CENTRES D'EDUC. ESPECIAL A EXTINGIR

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual anuncia el procediment per a canvi de destinació i reingressos a resultes d'este, dels professors especials d'instituts tècnics d'ensenyances mitjanes «a extingir», i de professors tècnics de Formació Professional de l'especialitat Taller de Vidre i Ceràmica en centres d'educació especial a extingir www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5593.pdf
 

dimarts, 5 de juny de 2012

DOCV 6788 (04.06.2012): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL, EN PRÀCTIQUES I INTERÍ (COS DE MESTRES) - CURS 2012-2013

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en el cos de mestres per al curs 2012-2013.
 

DOCV 6788 (04.06.2012): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL, EN PRÀCTIQUES I INTERÍ (COS DE PROFESSORS, CATEDRÀTICS, MESTRES DE TALLER D'ARTS) - CURS 2012-2013

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'ensenyança secundària i de professors d'ensenyança secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2012-2013. www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5480.pdf