dijous, 28 d’octubre de 2010

DOCV 6068 (30.07.2009): ORDRE QUE REGULA ELS CURSOS PREPARATORIOS DE LES PROVES D’ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN CENTRES DOCENTS QUE IMPARTISQUEN CICLES FORMATIUS.

ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Cicles Formatius i s'establix el procediment d'admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents

DOCV 6132 (28.10.2009) 
CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la que es regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Cicles Formatius i s'establix el procediment d'admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents (DOCV de 30 de juliol)
http://www.docv.gva.es/datos/2009/10/28/pdf/2009_12100.pdf