dimecres, 31 de gener de 2018

DOGV 8224 (31.01.2018): INSTRUCCIONS PER A REGULAR LES CONDICIONS, EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I L'AUTORITZACIÓ D'UN PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR (2n. CICLE EI., EP., EE)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-19 sobre el procediment previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s'estableix el calendari. 

DOGV 8224 (31.01.2018): PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT 2018 DE L'ESCOLA DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de formació permanent 2018 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l'activitat física.

dimarts, 30 de gener de 2018

DOGV 8223 (30.01.2018): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/30/pdf/2018_751.pdf


DOCV 8243 (27.02.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de gener de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/27/pdf/2018_1897.pdf

dilluns, 29 de gener de 2018

DOGV 8222 (29.01.2018): S'ESTABLEIX EL TERMINI DE SOL·LICITUD D'HORES DE TUTORIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL PELS CENTRES DOCENTS PRIVATS CONCERTATS PER AL CURS 2017-2018, I LA DOCUMENTACIÓ QUE HAURAN DE PRESENTAR PER LA REINTEGRAMENT DEL COST DE LES DITES HORES.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableix el termini de sol·licitud d'hores de tutoria de Formació Professional dual pels centres docents privats concertats per al curs 2017-2018 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost de les dites hores. 

DOGV 8222 (29.01.2018): ES CONVOCA PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE DIRECTORS O DIRECTORES D CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa. 

divendres, 26 de gener de 2018

DOGV 8221 (26.01.2018): ES REGULEN ELS PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL I DE PROVISIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA EN RÈGIM D'INTERINITAT


RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se regulan los procedimientos de adjudicación continua de puestos de trabajo y de provisión de puestos de difícil cobertura en régimen de interinidad.

DOCV 8221 (26.01.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PER LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA


RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/26/pdf/2018_619.pdf


DOGV 8222 (29.01.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.

DOCV 8221 (26.01.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/26/pdf/2018_623.pdf

divendres, 19 de gener de 2018

DOCV 8216 (19.01.2018): ES DECLARA APROVADA LA LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE RENVOACIÓ DE DIRECTORS (RESOLUCIÓ DE 30 D'OCTUBRE DE 2017)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per la Resolució de 30 d'octubre de 2017, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

dimecres, 17 de gener de 2018

DOCV 8214 (17.01.2018): ES MODIFICA L'ORDRE 25/2016 DE 13 DE JUNY, QUE REGULA LES CONDICIONS I EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I D'AUTORITZACIÓ D'UN PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR, EN SEGON CICLE D'EI., EP., I EE.

ORDRE 2/2018, de 16 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.

dilluns, 15 de gener de 2018

DOCV 8212 (15.01.2018): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC, I ES DETERMINA EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER A CURSAR DETERMINADES MODALITATS D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/15/pdf/2018_235.pdf

DOCV 8212 (15.01.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE RECURSOS ECONÒMICS ADDICIONALS DESTINATS ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM), CURS 2017-2018

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa per la qual es resol la convocatòria de recursos econòmics addicionals destinats a les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), i als centres docents públics de la Generalitat per al desenvolupament del pla d'actuació per a la millora (PAM) per al curs 2017-2018. 

DOCV 8212 (15.01.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2017-2018. 

DOCV 8212 (15.01.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTAS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES PER A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENTS ESCOLAR (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament dels programes per a la reducció de l'abandonament escolar per al curs 2017-2018. 

DOGV 8211 (12.01.2018): ES CONVOCA LA XI EDICIÓ DEL CONCURS PROJECTE EMPRESARIAL EN CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT

Extracte de la Resolució de 17 d'octubre de 2017, del degà de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores de la XI edició del concurs Projecte Empresarial en Cicles Formatius i Batxillerat. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/12/pdf/2018_214.pdf

dimecres, 10 de gener de 2018

DOCV 8209 (10.01.2018): CATÀLEG DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENT EN CENTRES DE SECUNDÀRIA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent en centres de Secundària dels cossos de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat, corresponent al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/10/pdf/2017_12156.pdfDOGV 8293 (11.05.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de desembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent en centres de Secundària dels cossos de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat, corresponent al curs escolar 2017-2018.

dimarts, 9 de gener de 2018

DOCV 8205 (04.01.2018): S'ADJUDIQUEN LES SUBVENCIONS PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES ALS ENSEYAMENTS DE FPI DEL SISTEMA EDUCATIU CORRESPONENTS A DETERMINATS CICLES DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, ENERGIA I AIGUA, FABRICACIÓ MECÀNICA, INSTAL·LACIÓ MANTENIMENT I TRANS PROT I MANTENIMENT DE VEHICLES, EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.

DOCV 8203 (02.01.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

DOCV 8203 (02.01.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSAL EDUCATIUS I INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017. 

DOCV 8203 (02.01.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/02/pdf/2017_11177.pdf

DOCV 8203 (02.01.2018): RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DEL ISEAC, DE LA CONVOCATÒRIA D'ASIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ ACADÈMICA (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), de la convocatòria d'assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2017-2018.

DOCV 8202 (30.12.2017): ES DEROGA EL DECRET PEL QUAL S'EXTABLEIX EL MODEL LINGÜÍSTIC EDUCATIU VALENCIÀ (DECRET 9/2017, DE 27 DE GENER)

DECRET 219/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es deroga el Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i se'n regula l'aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

DOCV 8201 (29.12.2017): ES DICTEN INSTRUCCIONS RELATIVES A LA SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ, PRÒRROGA O MODIFICACIÓ DELS CONCERTS EDUCATIUS DURANT EL MES DE GENER DE 2018.

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions relatives a la sol·licitud d'incorporació, pròrroga o modificació dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2018. 

DOCV 8200 (28.12.2017): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR CONDUENTS A LES TITULACIONS OFICIALS DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de cicle inicial de grau mitjà i de cicle superior de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/28/pdf/2017_12004.pdf

DOCV 8199 (27.12.2017): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS, PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (PEAFS), INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIUS DEL CENTRE (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2017-2018.

DOCV 8199 (27.12.2017): S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2017, DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI.

DECRET 211/2017, de 22 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2017, de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.