dimecres, 31 d’octubre de 2018

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOQUEN ELS PREMIS IVAJ 2018 A TESIS DOCTORALS, TREBALLS FI DE MASTER, TREBALLS FI DE GRAU I PROJECTES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE LA FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT.


RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen els Premis IVAJ 2018 a tesis doctorals, treballs fi de màster, treballs fi de grau i projectes de cicles formatius de grau superior de la família de serveis socioculturals i a la comunitat sobre temes de joventut.

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_9722.pdf

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE PROFESSORS, DE CATEDRÀTICS I DE MESTRES DE TALLER.


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats dels funcionaris i funcionàries docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 


DOGV 8431 (26.11.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats dels funcionaris i funcionàries docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

dilluns, 29 d’octubre de 2018

DOGV 8412 (29.10.2018): ES CONVOCA EL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.

DOGV 8412 (29.10.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2017-2018. 

DOGV 8410 (25.10.2018): S'INCLOUEN ASPIRANTS EN LA LLISTA DE SELECCIONATS EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS I CATEDRÀTIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARIA (ORDRE DE 22


RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'inclouen aspirants en la llista de seleccionats en el procediment selectiu d'accés al cos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari convocat per l'Ordre de 22 de desembre de 2009. 

DOGV 8408 (23.10.2018): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES


RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2018, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.

DOGV 8407 (22.10.2018): ES RESOLEN LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES D'EI., I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE PRIMER CICLE (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle, de la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/22/pdf/2018_9695.pdf

dijous, 25 d’octubre de 2018

DOGV 8405 (18.10.2018): RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAL D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA, EN ELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, d'assignació d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.


DOGV 8407 (22.10.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, d'assignació d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/22/pdf/2018_9750.pdf

DOGV 8405 (18.10.2018): INSTRUCCIONS QUE REGULEN LES CONDICIONS, SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ D'UN PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR (2n. CICLE EI., EP., EE), I S'ESTABLEIX EL CALENDARI


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un Pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s'estableix el calendari. 


DOGV 8407 (22.10.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un Pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s'estableix el calendari. 

DOGV 8404 (17.10.2018): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN EL COS DE MESTRES (ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL. ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS)


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista de persones aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, per a l'adquisició de noves especialitats.

dilluns, 15 d’octubre de 2018

DOGV 8402 (15.10.2018): ES NOMBRA ALS MEMBRES DE LA COMISSIÓ COORDINADORA QUE REGULA LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 1 octubre de 2018, del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que nombra a las y los miembros de la comisión coordinadora para el curso académico 2018-2019, prevista en la Orden de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. 

dijous, 11 d’octubre de 2018

DOGV 8401 (11.10.2018): ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES EN EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A L'INGRÉS AL COS DE MESTRES (ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL)


RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu per a l'ingrés al cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

DOGV 8401 (11.10.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DELS ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques. 

DOGV 8401 (11.10.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS ALS COSSOS DOCENTS DE PROFESSORS, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, I PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés als cossos docents de professors i professores tècnics de Formació Professional i de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per les ordres 15/2017 i 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dimecres, 10 d’octubre de 2018

DOGV 8400 (10.10.2018): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC O TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica de Formació Professional i de tècnic o tècnica superior de Formació Professional.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9136.pdf

DOGV 8400 (10.10.2018): S'AUTORITZEN, AMB CARÀCTER EXPERIMENTAL, UNITATS EDUCATIVES TERÈUTIQUES/HOSPITALS DE DIA INFANTIL I ADOLESCENT PER A LA RESPOSTA INTEGRAL A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DEREIVADE DE TRASTRONS GREUS DE SALUT MENTAL (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ conjunta d'1 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritzen, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9271.pdf

dijous, 4 d’octubre de 2018

DOGV 8397 (04.10.2018): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), EP, EE, ESO I FPB.


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

DOGV 8397 (04.10.2018): ES CONVOQUEN LES MODALITATS FORMATIVES, PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS


RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris.