dilluns, 20 d’agost de 2012

DOCV 6842 (17.08.2012): ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ESO I BATXILLERAT (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013

DOCV 6842 (17.08.2012): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT EN LES ESCOLES D'EDUC. INFANTIL 2n. CICLE I COL·LEGIS D'EDUC. PRIMÀRIA (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària per al curs 2012-2013.

dijous, 16 d’agost de 2012

DOCV 6841 (16.08.2012): ES CONVOQUEN 329 BEQUES D'ASISTÈNCIA LINGÜÍSTICA EN ANGLÉS (CURS 2012-2013)

ORDE 54/2012, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen 329 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'assistència lingüística en anglés en centres docents dependents de la Generalitat durant l'exercici 2012-2013

DOCV 6841 (16.08.2012): PREUS MÀXIMS QUE HA DE PAGAR L'ALUMNAT PERLS PRODUCTES LACTIS ACOLLITS A L'AJUDA AL SEU CONSUM EN CENTRES ESCOLARS (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2012, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que ha de pagar l'alumnat pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2012-2013.

DOCV 6839 (13.08.2012): ES REGULA EL SERVICI DE MENJADOR

ORDE 53/2012, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria d'educació.
www.docv.gva.es/datos/2012/08/13/pdf/2012_7958.pdf

DOCV 6838 (10.08.2012): SUBVENCIONS A EMPRESES PER A INCENTIVAR LA CELEBRACIÓ I EL MANTENIMENT DE CONTRACTES INDEFINITS A TEMPS PARCIAL AMB ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

ORDE 52/2012, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions a empreses de la Comunitat Valenciana per a incentivar la celebració i el manteniment de contractes indefinits a temps parcial amb alumnes de Formació Professional Inicial.

DOCV 6838 (10.08.2012): S'APROVA TRANSFERIR A ALGUNS CENTRES PRIVATS CONCERTATS D'ACCIÓ EDUCATIVA SINGULAR (CAES), DETERMINADES QUANTITATS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a alguns centres privats concertats d'Acció Educativa Singular (CAES), determinades quantitats per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic per a ús de l'alumnat del centre per al curs 2012-2013

DOCV 6838 (10.08.2012): DOTACIÓ ECONÒMICA PER A CENTRES D'EDUC. ESPECIAL DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS I PRIVATS CONCERTATS, PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC (CURS 2012.2013)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'aprova transferir una dotació econòmica als centres d'educació especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats d'educació especial per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic durant el curs 2012-2013 per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat.

dimecres, 15 d’agost de 2012

DOCV 6838 (10.08.2012): ES REGULA LA CONSTITUCIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA BORSA PER A L'EXERCICI TEMPORAL DE LLOCS DE TREBALL DEL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

ORDE 51/2012, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la constitució i el funcionament de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

DOCV 6836 (08.08.2012): S'AUTORITZEN PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL NO FINANÇATS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2012, de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics per al curs 2012-2013.

DOCV 6836 (08.08.2012): LLISTA DEFINITIVA PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVICIS

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors d'Educació accidentals en règim de comissió de servicis, convocat per Resolució de 26 de gener de 2012.

divendres, 3 d’agost de 2012

DOCV 6833 (03.08.2012): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DELS PROFESSORS ESPECIALS D'INSTIUTS TÈCNICS D'ENSENYANCES MITJANES A EXTINGIR I DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORM. PROF. DE LE'SPECIALTITAT TALLER DE VIDRE I CERÀMICA EN CENTRES D'EDUC. ESPECIAL A EXTINGIR

RESOLUCIÓ de 30 de juliol del 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la que s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment per a canvi de destí i reingressos a en resultes, dels professors especials d'instituts tècnics d'ensenyances mitjanes «a extingir», i de professors tècnics de Formació Professional de l'especialitat Taller de Vidre i Ceràmica en centres d'educació especial a extingir
www.docv.gva.es/datos/2012/08/03/pdf/2012_7751.pdf

DOCV 6833 (03.08.2012): ES MODIFICA L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL BATXILLERAT DIÜRN, NOCTURN I A DISTÀNCIA, I L'ORDRE D'AVALUACIÓ.

ORDE 50/2012, de 26 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana
www.docv.gva.es/datos/2012/08/03/pdf/2012_7741.pdf

dijous, 2 d’agost de 2012

DOCV 6832 (02.08.2012): ES RESOL LA PROVISIÓ DE LLOCS DE DIRECTORS DE CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (DIR. TERRITORIAL DE VALÈNCIA)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual es resol, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional que depenen d'esta direcció territorial
www.docv.gva.es/datos/2012/08/02/pdf/2012_7383.pdf

DOCV 6831 (01.08.2012): INSTRUCCIONS PER AL CURS 2012-2013 EN MATÈRIA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 11 de juliol de 2012, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, i de la Subsecretaria, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2012-2013 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana
www.docv.gva.es/datos/2012/08/01/pdf/2012_7353.pdf