divendres, 27 de desembre de 2013

DOCV 7181 (27.12.2013): S'ANUL·LA L'ARTICLE 3.5 DE L'ORDE 19/2011, DE 5 D'ABRIL, PER LA QUAL S'EXTABLIX LA XARXA DE CENTRES DOCENTS PLURILINGÜES

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica la part dispositiva de la sentència número 137/2013, de 22 de març, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'anul·la l'article 3.5 de l'Orde 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12238.pdf

DOCV 7181 (27.12.2013): S'APROVA LA REALITZACIÓ DE L'AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC EN ELS NIVELLS D'ENSENYANÇA OBLIGATÒRIA (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació de diagnòstic en els nivells d'ensenyança obligatòria, durant el curs 2013-2014, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomena els membres de la Comissió de Seguiment i Control i es donen instruccions per a l'elaboració de la prova.

DOCV 7180 (26-12-2013): S'APROVEN LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES DELS EXÀMENS TEORICOPRÀCTICS PER A L'EXPEDICIÓ DELS CARNETS PROFESSIONALS

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2013 de la Direcció General d'Indústria, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics als quals es referix el capítol V de l'Orde de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, en què es regula el procediment d'expedició dels carnets professionals i de les certificacions acreditatives de la superació d'estes proves, i s'establixen els terminis de presentació de sol·licituds per a l'admissió a les esmentades proves durant l'any 2014.

dimarts, 10 de desembre de 2013

DOCV 7169 (19.12:2013): ACORD SOBRE CONDICIONS DE TREBALL I RETRIBUCIONS

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/10/pdf/2013_11766.pdf

DOCV 7168 (09.12.2013): ADEQUACIÓ NORMATIVA DE LA REALITZACIÓ DE PROVES EXTRAORDINÀRIES D'AVALUACIÓ I SESSIONS D'AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

DECRET 183/2013, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinària
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/09/pdf/2013_11702.pdf

divendres, 29 de novembre de 2013

DOCV 7161 (27.11.2013): CONCESSIÓ D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, sobre la concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini extraordinari, curs escolar 2013-2014. 

dijous, 14 de novembre de 2013

DOCV 7152 (14.11.2013): PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLERS

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/14/pdf/2013_10830.pdf

DOCV 7152 (14.11.2013). PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES EN EL COS DE MESTRES (EI., EP., EDU. ESP., 1ER.CICLE ESO., DPT. ORIENTACIÓ i EPA)

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, educació especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/14/pdf/2013_10792.pdf

dimecres, 13 de novembre de 2013

DOCV 7151 (13.11.2013): CERTIFICATS I DIPLOMES QUE ACREDITEN LA COMPETÈNCIA EN LLENGÜES ESTRANGERES

ORDE 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/13/pdf/2013_10793.pdf

DOCV 7144 (04.11.2013): ES CONCEDIXEN AJUDES ECONÓMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER A L'ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CETNRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS D'EDUC. ESP.

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10417.pdf

DOCV 7144 (04.11.2013): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/04/pdf/2013_10468.pdf

divendres, 25 d’octubre de 2013

DOCV 7139 (25.10.2013): RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR, CURS 2013-2014 (ALACANT, CASTELLÓ, VALÈNCIA)

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014.

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2013, de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini ordinari, curs escolar 2013-2014

DOCV 7138 (24.10.2013): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLAR DELS CENTRES SUPERIORS D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES.

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2013, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.

DOCV 7137 (23.10.2013): S'ESTABLIXEN ELS SERVICIS ESSENCIALS MÍNIMS EN OCASIÓ DE LA VAGA

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2013, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'establixen els servicis essencials mínims en ocasió de la vaga convocada en el sector de l'ensenyança en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/23/pdf/2013_10120.pdf

DOCV 7137 (23.10.2013): RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A AUTORITZAR EL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTRACTE-PROGRAMA.

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/23/pdf/2013_10101.pdf

DOCV 7136 (22.10.2013): PROGRAMA PER AL DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D’INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA (EI, EP, ES I CONSERVATORIS)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/22/pdf/2013_10058.pdf

divendres, 18 d’octubre de 2013

DOCV 7133 (17.10.2013): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris d'ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Orde 60/2013, de 12 de juny, corresponents al curs 2011-2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/17/pdf/2013_9849.pdf

DOCV 7132 (16.10.2013): ES CONVOQUEN ELS PREMIS AL MÈRIT EN L'EDUCACIÓ ALS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2013, del secretari autonòmic d'Educació i Formació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/16/pdf/2013_9904.pdf

dijous, 10 d’octubre de 2013

DOCV 7128 (10.10.2013): CONCURS DE SELECCIÓ DE CENTRES PER A LA GESTIÓ AUTÒNOMA DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/10/pdf/2013_9665.pdf

DOCV 7125 (04.10.2013): S'AUTORITZA LA POSADA EN MARXA DE CURSOS MONOGRÀFICS I L'OFERTA FORMATIVA COMPLEMENTÀRIA DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial, que s'oferiran a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2013-2014
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/04/pdf/2013_9498.pdf

DOCV 7124 (03.10.2013): ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES CORRESPONENTS A LES CONVOCATÒRIES D'OPOSICIONS ORDE 30/2013 i ORDE 31/2013 (MESTRES I PROFESSORS)

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a l'ingrés i accés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional convocats per les ordes 30/2013 i 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/03/pdf/2013_9337.pdf

dimecres, 25 de setembre de 2013

DOCV 7118 (25.09.2013): ES REGULA L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

ORDE 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/25/pdf/2013_9190.pdf

DOCV 7117 (24.09.2013): ES REGULEN DETERMINATS ASPECTES DE L'ORDENACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

ORDE 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

dilluns, 23 de setembre de 2013

DOCV 7116 (23.09.2013): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN GRÀFICA PUBLICITÀRIA

DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/23/pdf/2013_9162.pdf

DOCV 7116 (23.09.2013): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN IL·LUSTRACIÓ

DECRET 127/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració, que pertanyen a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/23/pdf/2013_9160.pdf

DOCV 7116 (23.09.2013): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN FOTOGRAFIA

DECRET 126/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/23/pdf/2013_9158.pdf

dilluns, 16 de setembre de 2013

DOCV 7111 (16.09.2013): ES REGULEN LES AVALUACIONS DE DIAGNÒSTIC EN ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS

DECRET 121/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les avaluacions de diagnòstic en els centres educatius sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/16/pdf/2013_8914.pdf

dijous, 12 de setembre de 2013

DOCV 7109 (12.09.2013): NOMENAMEN DE FUNCIONARIS EN PRÁCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS (PROCEDIMENT SELECTIU ORDE 31/2013, DE 26 D'ABRIL)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

DOCV 7109 (12.09.2013): NOMENAMEN DE FUNCIONARIS EN PRÁCTIQUES DEL COS DE MESTRES (PROCEDIMENT SELECTIU ORDE 30/2013, DE 26 D'ABRIL)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/12/pdf/2013_8760.pdf

dimecres, 11 de setembre de 2013

DOCV 7108 (11.09.2013): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVICIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS AUTORITZATS (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2013, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, i l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria, durant el curs 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/11/pdf/2013_8755.pdf

divendres, 6 de setembre de 2013

DOCV 7105 (06.09.2013): S'ESTABLIXEN ELS PREUS MÀXIMS QUE HAN DE PAGAR ELS ALUMNES PELS PRODUCTES LACTIS

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2013, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/06/pdf/2013_8666.pdf


DOCV 7223 (27.02.2014):
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2013, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2013-2014
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/27/pdf/2014_1705.pdf

dimarts, 3 de setembre de 2013

DOCV 7101 (02.09.2013): S'EXTABLIX EL PLA ANUAL DEL FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2013-2014

divendres, 23 d’agost de 2013

DOCV 7091 (19.08.2013): ES CONVOQUEN BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS D'IDIOMES DURANT L'ANY 2013 PER A JÓVENS RESIDENTS A LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDE 14/2013, de 2 d'agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d'idiomes durant l'any 2013 per a jóvens residents a la Comunitat Valenciana

DOCV 7089 (14.08.2013): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA RELACIÓ NOMINAL DEL PERSONAL DOCENT D'ESCOLES I CENTRES D'EDUC. INFANTIL DE 1ER. CICLE, BENEFICIARIS DE L'AJUDA ECONÒMICA

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de la relació nominal del personal docent als centres beneficiaris de l'ajuda econòmica per a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs 2013-2014.

DOCV 7086 (09.08.2013): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN EL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2013, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, per a l'adquisició de noves especialitats.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/09/pdf/2013_7953.pdf

DOCV 7086 (09.08.2013): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN EL COS DE PROFESSORS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària, en el procediment selectiu convocat per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, per a l'adquisició de noves especialitats

DOCV 7085 (08.08.2013): ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES, I ELS TUTORS I COORDINADORS AMB ALUMNAT ASSIGNAT (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2012-2013. 

DOCV 7085 (08.08.2013): PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADORES RECONEGUDES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2013-2014.

DOCV 7084 (07.08.2013): S'APROVEN LES BASES REGULADORES DELS PREMIS AL MÈRIT EN L'EDUCACIÓ ALS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

ORDE 82/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

DOCV 7083 (06.08.2013): S'APROVA LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

DOCV 7082 (05.08.2013): RENOVACIÓ, INCORPORACIÓ I MODIFICACIÓ DELS CONVENIS I CONCERTS EDUCATIUS

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de renovació, incorporació i modificació dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.

DOCV 7082 (05.08.2013): ES RESOL LA CONVOCATÓRIA PER A AUTORITZAR EL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTRACTE-PROGRAMA, EN EL QUE S'INCLOU PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

divendres, 2 d’agost de 2013

DOCV 7081 (02.08.2013): S'ADSCRIUEN ELS CENTRES I ENTITATS QUE IMPARTIXEN PQPI ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D'EDUC. SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els centres i entitats que impartixen Programes de Qualificació Professional Inicial als corresponents instituts d'Educació Secundària.

dimecres, 31 de juliol de 2013

DOCV 7079 (31.07.2013): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES D'EDUC. INFANTIL 2N. CICLE I EDUC. PRIMÀRIA (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/31/pdf/2013_8018.pdf

DOCV 7079 (31.07.2013): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANTZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PQPI EN TOTES LES SEUES MODALITATS I TIPUS D'ENTITAT O CENTRE DOCENT (2013-2014)

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/31/pdf/2013_8069.pdf

dimarts, 30 de juliol de 2013

DOCV 7077 (29.07.2013): ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE “THAT’S ENGLISH” (ENSENYAMENT D’ANGLÉS A DISTÀNCIA)

ORDE 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les ensenyances d'idiomes d'anglés, en la modalitat a distància That's English. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/29/pdf/2013_7885.pdf

divendres, 26 de juliol de 2013

DOCV 7076 (26.07.20013): ES REGULEN ELS PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/26/pdf/2013_7824.pdf

dijous, 25 de juliol de 2013

DOCV 7075 (25.07.2013): ESPECIALITATS I MÒDULS DE CICLES FORMATIUS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació de la qual és susceptible de desdoblament per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/25/pdf/2013_7644.pdf

dimarts, 23 de juliol de 2013

DOCV 7073 (23.07.2013): AUTORITZACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’AULA DE CULTURA CLÀSSICA A SAGUNT (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/23/pdf/2013_7290.pdf

DOCV 7072 (22.07.2013): S’ADJUDIQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA 1ª FASE DELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la que s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2013-2014, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 56/2013/2012 de 6 de juny del 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/22/pdf/2013_7734.pdf

divendres, 19 de juliol de 2013

DOCV 7071 (19.07.2013): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CICLES FORMATIUS DE FP (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.


dilluns, 15 de juliol de 2013

DOCV 7067 (15.07.2013): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT (ESO, BAT). CURS 2013-2014.

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/15/pdf/2013_7361.pdf


DOCV 7071 (19.07.2013): CORRECCIÓ D'ERRADES -----------------------
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/19/pdf/2013_7549.pdf

dijous, 11 de juliol de 2013

DOCV 7065 (11.07.2013): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten i aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/11/pdf/2013_7262.pdf

dimecres, 10 de juliol de 2013

DOCV 7063 (09.07.2013): ES REGULA LA RECOL·LOCACIÓ I REDISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL DOCENT AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA

ORDE 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega l'article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació i es modifica l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres que impartixen ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Preescolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, sostinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana

dimarts, 2 de juliol de 2013

DOCV 7058 (02.07.2013): ES CONVOCA EL PROGRAMA EXPERIMENTAL CLUB DELS DEURES (EDUC. PRIMÀRIA - CASTELLÓ)

ORDE 70/2013, de 28 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en els centres docents sostinguts amb fons públics, d'Educació Primària, de la ciutat de Castelló de la Plana.

DOCV 7058 (02.07.2013): S'ACTUALITZA EL CATÀLEG D'UNITATS, ES MODIFIQUEN LLOCS DE TREBALL, LA DENOMINACIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES D'EDUC. INFANTIL, PRIMÀRIA I ESPECIAL

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2013, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se modifica parcialmente la Resolución de 2 de abril de 2013, por la que se actualiza el catálogo de unidades, se modifican los puestos de trabajo docente, la denominación y otros aspectos, de determinados centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria y Educación Especial, de titularidad de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/02/pdf/2013_6932.pdf

divendres, 28 de juny de 2013

DOCV 7056 (28.06.2013): PROCEDIMENT I CALENDARI D'INVENTARI I CERTIFICACIÓ DELES APLICACIONS I L'EQUIMAENT INFORMÀTICS EXISTENS EN ELS CENTRES EDUCATIUS

RESOLUCIO de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per la qual s'establix el procediment i el calendari d'inventari i certificació de les aplicacions i l'equipament informàtics existents en els centres educatius dependents de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6845.pdf

DOCV 7056 (28.06.2013): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ SOBRE EL DESENROTLLAMENT DEL CURRÍCULUM (CURS 2013-2014)

ORDE 68/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6804.pdf

dijous, 27 de juny de 2013

DOCV 7055 (27.06.2013): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN EDUC. INFANTIL 1ER. CICLE (CURS 2013-2014)

ORDE 66/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6792.pdf

DOCV 7055 (27.06.2013): ES MODIFICA EL CALENDARI D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT ALS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL PER AL CURS 2013-2014 (ALACANT, CASTELLÓ, VALÈNCIA)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6794.pdf

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6795.pdf

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6796.pdf

DOCV 7055 (27.06.2013): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6789.pdf

DOCV 7055 (27.06.2013): ES REGULA LA CATALOGACIÓ I L'HABILITACIÓ DE LLOCS DE TREBALL D'ÀMBIT PER A SER PROVEÏTS PER FUNCIONARIS DOCENTS EN CENTRES PÚBLICS

ORDE 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l'habilitació de llocs de treball d'àmbit per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6798.pdf

dimecres, 26 de juny de 2013

DOCV 7054 (26.06.2013): INSTRUCCIONS SOBRE L'EXPEDICIÓ DE LES TITULACIONS ADMINISTRATIVES QUE FACULTEN PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, DEL VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

DOCV 7053 (25.06.2013): PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE CONSERVATORIS I CENTRES D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA RECTEPTORS D'ALUMNAT INVITAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDE 65/2013, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances artístiques elementals i professionals de música i de dansa receptors d'alumnat invitat en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6674.pdf

DOCV 7053 (25.06.2013): HORARI DEL CURRÍCULUM I PROVA D'ACCÉS DE LES ESPECIALITATS D'ACORDIÓ, INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA DEL RENAIXEMENTS I BARROC, INSTRUMENTS DE PLECTRE I VIOLA DE GAMBA

ORDE 64/2013, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desenrotlla i s'inclou l'horari del currículum, i es determina la prova d'accés de les especialitats d'Acordió, Instruments de corda polsada del Renaixement i Barroc, Instruments de plectre i Viola de gamba, establides en el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6657.pdf

dimarts, 25 de juny de 2013

DOCV 7053 (25.06.2013). ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS, I EL CALENDARI I MATRICULACIÓ DE LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL I DE FUTBOL SALA (XEST, 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 10 juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determinen el calendari i el procediment per a l'admissió i la matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6637.pdf

DOCV 7053 (25.06.2013): SERVICI COMPLEMENTARI DE TRANSPORT DELS CENTRES PÚBLICS PER AL CURS 2013-2014

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6629.pdf

DOCV 7053 (25.06.2013): CALENDARI ESCOLAR CURS 2013-2014

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014.

DOCV 7053 (25.06.2013): PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DE CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS PER AL 2013

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establixen criteris per a l'aplicació de la Resolució de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de convocatòria del procés per a la constitució a consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2013 per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6214.pdf

dilluns, 24 de juny de 2013

DOCV 7052 (24.06.2013): ES CONVOQUEN PLACES A LES RESIDÈNCIES JUVENILS PER A JÓVENS ESTUDIANTS. CURS 2013-2014.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2013, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2013-2014, per a jóvens estudiants. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6547.pdf

DOCV 7052 (24.06.2013): MODIFICACIÓ DEL DECRET 48/2013 PEL QUAL ES VA APROVAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL DOCENT

DECRET 80/2013, de 21 de juny, del Consell, de modificació del Decret 48/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6620.pdf

DOCV 7052 (24.06.2013): S'ESTABLIX EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ d'11 de juny 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2013-2014 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6600.pdf

DOCV 7052 (24.06.2013): ES CONVOCA LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6636.pdf

divendres, 21 de juny de 2013

DOCV 7051 (21.06.2013): ES CONVOQUEN AJUDES PER LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES

ORDE 63/2013, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6552.pdf

DOCV 7051 (21.06.2013): PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS, EN PRÀCTIQUES I INTERIS, DEL COS DE CATEDRÀTIC, MESTRES DE TALLER I PROFESSORS (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6485.pdf

DOCV 7051 (21.06.2013): PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL, EN PRÀCTIQUES I INTERÍ, DEL COS DE MESTRES (2013-2014)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6484.pdf

dijous, 20 de juny de 2013

DOCV 7050 (20.06.2013): AJUDES PER A ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS D'EDUC. ESPECIAL

ORDE 62/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/20/pdf/2013_6521.pdf

dimarts, 18 de juny de 2013

DOCV 7048 (18.06.2013): ES REGULA LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

DECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6399.pdf

DOCV 7048 (18.06.2013): PREMIS EXTRAORDINARIS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, ES CONVOQUEN ELS CORRESPONENTS AL CURS 2011-2012

ORDE 60/2013, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, i es convoquen els corresponents per a l'alumnat que ha finalitzat els estudis en el curs 2011-2012. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6405.pdf

DOCV 7048 (18.06.2013): S'EXTABLIXEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR

ORDE 61/2013, de 14 de juny, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6404.pdf

divendres, 14 de juny de 2013

DOCV 7045 (13.06.2013): ES DESENROTLLEN ELS PROCEDIMENTS D'ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER ALS ENSENYAMENTS DE FORM. PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu.

DOCV 7043 (11.06.2013): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT

ORDE 57/2013, de 6 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2012-2013.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/11/pdf/2013_6035.pdf

dilluns, 10 de juny de 2013

DOCV 7042 (10.06.2013): ES CONVOQUEN AJUDES AL DESENROTLLAMENT DELS PROGR. DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL (PQPI). CURS 2013-2014

ORDE 56/2013, de 6 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2013-2014
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/10/pdf/2013_6034.pdf

divendres, 7 de juny de 2013

DOCV 7041 (07.06.2013): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS DEL COS DE PROFESSORS

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5937.pdf

DOCV 7041 (07.06.2013): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5936.pdf

DOCV 7040 (06.07.2010): ANNEX I A DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, d'addició de l'annex I A a la Resolució de 26 de març de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/06/pdf/2013_5913.pdf