dimecres, 29 de juliol de 2015

DOCV 7581 (29.07.2015): CALENDARI, ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE L'ALUMNAT DE CICLES DE FP BÀSICA, BENEFICIARIS DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL (CURS 2015 - 2016)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat als cicles de Formació Professional bàsica en centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2015-2016.

dimarts, 21 de juliol de 2015

DOCV 7575 (21.07.2015): ES CONVOCA ELS PROJECTES D'INNOVACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA (EI., EP., EDUC. SECUNDÀRIA i CONSERVATORIS ELEMENTALS I PROFESSIONALS). CURS 2015-2015

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/21/pdf/2015_6651.pdf

dimecres, 8 de juliol de 2015

DOCV 7566 (08.07.2015): INSTRUCCIONS PER A L'ADMISSIÓ I MATRÍCULA EN CICLES FORMATIUS DE LES PERSONES QUE HAN ACREDITAT LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6314.pdf

DOCV 7566 (08.07.2015): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6325.pdf

DOCV 7566 (08.07.2015): MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DEL CURS ESCOLAR 2015-2016

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual modifica parcialment la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 i la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6385.pdf


(DOCV 7551, 18.06.2015)
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5770.pdf

divendres, 3 de juliol de 2015

DOCV 7563 (03.07.2015): S’ESTABLIXEN ELS DOCUMENTS OFICIALS D’AVALUACIÓ, I ES CONCRETEN ASPECTES DE L’ORDENACIÓ GENERAL DE L’EDUC. PRIMÀRIA.

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2015, del director general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es modifica l'annex I, Expedient acadèmic, de l'Orde 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.