divendres, 28 de juny de 2019

DOGV 8580 (28.06.2019): ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 17 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2019-2020.

DOGV 8580 (28.06.2019): CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR DE L'ALUMNAT DELS CENTRES D'EDUACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS CONVENIATS (2019)


RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals conveniats, per a l'exercici econòmic 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/28/pdf/2019_6410.pdf


DOGV 8584 (04.07.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2019.


DOGV 8580 (28.06.2019): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I EL NOMENAMENT DE DIRECTOS I DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.

dijous, 27 de juny de 2019

DOGV 8579 (27.06.2019): S'ADJUDIQUEN SUBVENCIONS PER TAL DE FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES A LES ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU CORRESPONENTS A DETERMINATS CICLES FORMATIUS DE LES FAMÍLIES QUE INTEGREN EL SEU OBJECTE.


RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, complementaria a la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adjudican las subvenciones convocadas por la Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones con el fin de fomentar el acceso de las alumnas a las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a determinados ciclos formativos de las familias que integran su objeto.


dimecres, 26 de juny de 2019

DOGV 8578 (26.06.2019): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE 1ER. CICLE (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la cual se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/26/pdf/2019_6451.pdf


DOGV 8578 (26.06.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT EDUCATIU, DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE FINS LUCRATIUS.

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan las subvenciones para el fomento de la normalización lingüística del valenciano en el ámbito educativo, destinadas a asociaciones sin fines lucrativos.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/26/pdf/2019_6108.pdf

dimarts, 25 de juny de 2019

DOGV 8577 (25.06.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS D’EDUCACIÓ ESPECIAL, UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (EXERCICI, 2019)


RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones y asignaciones económicas para la realización de actividades complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en centros de educación especial o en unidades de educación especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondo públicos, para el ejercicio 2019.

DOGV 8577 (25.06.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL, PER AL PERSONAL DOCENT EN PRÀCTIQUES E INTERÍ, DEL COS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’EOI, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ARS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER D’ARS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas e interino, en los cuerpos docentes de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes plásticas y Diseño para el curso 2019/2020.

DOGV 8577 (25.06.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL, PER AL PERSONAL DOCENT EN PRÀCTIQUES E INTERÍ, DEL COS DE MESTRES (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas e interino, en el cuerpo de maestras y maestros para el curso 2019/2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/25/pdf/2019_6441.pdf

DOGV 8577 (25.06.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL, PER AL FUNCIONARI QUE TINGA LA CONDICIÓ DE PERSONAL SUPRIMIT O DESPLAÇAT, DEL COS DE MESTRES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’EOI, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la que se convoca procedimiento de adjudicación de destino provisional para el curso 2019/2020 para el personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes de maestros, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos y profesores de música y artes escénicas y de catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño y de maestros de taller de artes plásticas y diseño, que tenga la condición de personal suprimido o desplazado..

dimecres, 19 de juny de 2019

DOGV 8574 (19.06.2019): NOUS MEMBRES EN ELS TRIBUNALS D’OPOSICIONS (ORDRE 7/2019, DE 28 DE FEBRER)


RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se nombran a nuevos miembros de los órganos de selección que han de juzgar el procedimiento selectivo para el ingreso y la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional, convocado por Orden 7/2019, de 28 de febrero.

DOGV 8574 (19.06.2019): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV


RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba el expediente del concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV.

dimarts, 18 de juny de 2019

DOGV 8573 (18.06.2019): NOUS MEMBRES EN ELS TRIBUNALS D’OPOSICIONS (ORDRE 7/2019, DE 28 DE FEBRER)RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer.

DOGV 8573 (18.06.2019): DETERMINACIÓ DELS REQUISITS I EL PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DE L’OFERTA INTEGRADA DE FP EN INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AUTORITZATS.


DECRET 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/18/pdf/2019_6211.pdf

DOGV 8573 (18.06.2019): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, corresponents al curs 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/18/pdf/2019_6112.pdf

dilluns, 17 de juny de 2019

DOGV 8572 (17.06.2019): ES CONVOQUEN LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS PER A L'ALUMANT QUE HA CONCLÒS ELS ESTUDIS PROFESSIONALS DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels premis professionals per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2018-2019.

dijous, 13 de juny de 2019

DOGV 8569 (13.06.2019): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC 2019-2020

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/13/pdf/2019_6051.pdf

DOGV 8569 (13.06.2019): ES CONVOQUEN LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES AUTORITZATS D'EI. I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE 1ER. CICLE (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2019-2020.dimarts, 11 de juny de 2019

DOGV 8567 (11.06.2019): PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PER A DESTINAR LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS ESCOLAR 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/11/pdf/2019_5961.pdf

DOGV 8567 (11.06.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

dimecres, 5 de juny de 2019

DOGV 8563 (05.06.2019): ES NOMENA LES COMISSIONS DE COORDINACIÓ TÈCNICA DELS TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS (ORDRE 7/2019, DE 28 DE FEBRER)


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, dins del marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.