dimecres, 31 de juliol de 2019

DOGV 8603 (31.07.2019): ES FA PÚBLICA LA RELACIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES, PROPOSADES PER LES ENTITATS COL•LABORADORES RECONEGUDES, EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se hace pública la relación de los planes de actividades propuestos por las entidades colaboradoras reconocidas en la formación del profesorado, para el curso 2019-2020.

DOGV 8603 (31.07.2019): ES RECONEIX LA PARTICIPACIÓ DELS DOCENTS EN ELS PROJECTES DE INNOVACIÓ EDUCATIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EUROPEU ERASMUS +


RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019 , de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte , por la cual se reconoce la participación de los y las docentes en los proyectos de innovación educativa a través del Programa Europeu Erasmus +.


dimarts, 30 de juliol de 2019

DOGV 8602 (30.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L'APLICACIÓ D'ALGUNS DELS PRINCIPALS PROCEDIMENTS PREVISTOS EN L'ORDRE 20/2019, DE 30 D'ABRIL (ORGANITZACI´DE LA RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L'ALUMNAT, AVALUACIÓ SOCIOPSICOPEDAG`GICA, INFORME SOCIOPSICOPEDAGÒGIC, PLA D'ACTUACIÓ PERSONALITZAT, I DICTAMEN PER A L'ESCOLARITZACIÓ)


RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació d'alguns dels principals procediments previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, i es publiquen els formularis referits a l'avaluació sociopsicopedagògica, l'informe sociopsicopedagògic, el pla d'actuació personalitzat (PAP) i el dictamen per a l'escolarització. 

DOGV 8602 (30.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L'APLICACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA SOL·LICITUD I DESENVOLUPAMENT DE L'ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT HOSPITALITZAT O CONVALESCENT AL SEU DOMICILI PER MALALTIA


RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació dels procediments per a la sol·licitud i desenvolupament de l'atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia, previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

DOGV 8602 (30.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I ELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS AUTORITZATS, I PER A L'ELABORACIÓ DEL SEU PLA D'ACTIVITATS DE LA SEUA MEMÒRIA (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i els gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, i per a l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2019-2020.

divendres, 26 de juliol de 2019

DOGV 8599 (25.07.2019): INSTRUCCIONS D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas durante el curso 2019-2020
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7543.pdf

DOGV 8599 (25.07.2019): AJUDES PER A FINANÇAR LES ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L’ALUMNAT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (FPA), REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D’ALUMNES DE FPA CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS PÚBLICS, I LES SEUES FEDERACIONS.


RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, de concesión de ayudas para financiar el fomento de actividades de participación, asociación y formación del alumnado de formación de personas adultas (FPA), realizadas por las asociaciones de alumnos de FPA de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos y sus federaciones.

DOGV 8599 (25.07.2019): CONCESSIÓ D'AJUDES PER A FINANÇAR LES ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS DDE MARES I PARES D’ALUMNES DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS PÚBLICS, I LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS.


RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, de concesión de ayudas para financiar el fomento de actividades de participación, asociación y formación de madres y padres de alumnos, realizadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus federaciones y confederaciones.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7647.pdf


DOGV 8602 (30.07.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de juliol de 2019, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.DOGV 8599 (25.07.2019): AJUDES PER A FINANÇAR LES ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L’ALUMNAT, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D’ALUMNES DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS PÚBLICS, I LES SEUES FEDERACIONS.


RESOLUCION de 22 de julio de 2019, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, de concesión de ayudas para financiar el fomento de actividades de participación, asociación y formación del alumnado, realizadas por las asociaciones de alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos y sus federaciones.

dijous, 25 de juliol de 2019

DOGV 8599 (25.07.2019): ES CONVOCA EL PREMI #Noemtoqueselwhatsapp 2019

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoca el premi #Noemtoqueselwhatsapp 2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/25/pdf/2019_7561.pdf

dimecres, 24 de juliol de 2019

DOGV 8598 (24.07.2019): CONDICIONS PER A IMPARTIR LES ÀREES O MATÈRIES CURRICULARS ATRIBUÏDES A CADA ESPECIALITAT, PER PART DELS FUNCIONARIS INTERINS QUE FORMEN PART DE LES BORSES DE TREBALL


RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l'Acord subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball.

DOGV 8598 (24.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES UNITATS ESPECÍFIQUES UBICADES EN CENTRES ORDINARIS PÚBLICS, QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS DE 2n. CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESO (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2019-2020.

DOGV 8598 (24.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENS ESPECÍFICS D’EDUACIÓ ESPECIAL SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/24/pdf/2019_7511.pdf


DOGV 8602 (30.07.2019)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020. 

dimarts, 23 de juliol de 2019

DOGV 8597 (23.07.2019): ES REGULA LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I ALTA EN NÒMINA DEL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT NO UNIVERSITARI.


RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2019, de la directora general de Personal Docente, por la que se regula la presentación de documentación y alta en nómina del personal funcionario docente no universitario.

DOGV 8597 (23.07.2019): ES CONVOQUEN LES XXXVII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EDAT ESCOLAR, I S’APROVEN LES SEUES BASES.


RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edad escolar y se aprueban las bases por las que se regulan.

dijous, 18 de juliol de 2019

DOGV 8594 (18.07.2019): S’APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ESO I BATXILLERAT (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7221.pdfDOGV 8595 (19.07.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Profesional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020

DOGV 8594 (18.07.2019): S’APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN EDUCACIÓ INFANTIL (2n. CICLE) I EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7218.pdf

DOGV 8594 (18.07.2019): ES DICTEN INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT AL CENTRES PÚBLICS DE PERSONES ADULTES (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2019-2020.

dimecres, 17 de juliol de 2019

DOGV 8593 (17.07.2019): ES CONVOQUEN ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ ACADÈMICA EN ELS CENTRES SUPERIORS D'ENSENYAMENT ARTÍSTICS (CURS 2019/2020)

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, a desenvolupar durant el curs acadèmic 2019/2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/17/pdf/2019_6875.pdf

DOGV 8593 (17.07.2019): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I LA RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2019-2020). ETAPES EDUC. PRIMÀRIA I ESPECIAL

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/17/pdf/2019_7192.pdf

dimarts, 16 de juliol de 2019

DOGV 8592 (16.07.2019): ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento de los programas formativos de cualificación básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el curso 2019-2020. 

dilluns, 15 de juliol de 2019

DOGV 8591 (15.07.2019): ES DICTEN INTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR (CURS 2019-2020).


RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2019-2020 impartan ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/15/pdf/2019_7129.pdf

DOGV 8591 (15.07.2019): ES DICTEN INTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT DELS CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2019-2020).


RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente de los conservatorios y centros autorizados de enseñanzas artísticas elementales y profesionales de Música y Danza de la Comunitat Valenciana para el curso 2019-2020

DOGV 8591 (15.07.2019): ES DICTEN INTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros docentes de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2019-2020 impartan enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

divendres, 5 de juliol de 2019

DOGV 8585 (05.07.2019): NOUS MEMBRES EN ELS TRIBUNALS D’OPOSICIONS (ORDRE 7/2019, DE 28 DE FEBRER)


RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels órgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer.

DOGV 8585 (05.07.2019): ES CREEN LES ZONES TERRITORIALS D'ACTUACIÓ DELS CENTRES PÚBLICS ESPECÍFICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES I S'EXTABLEIX LA COMPOSICIÓ PER UNITATS DELS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT I DE LES SEUES EXTENSIONS

ORDRE 2/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen les zones territorials d'actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes i s'estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la Generalitat i de les seues extensions.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/05/pdf/2019_6800.pdf

DOGV 8585 (05.07.2019): S'ESTABLEIX LA DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES I ES REGULEN LES SECCIONS I ALTRES UBICACIONS PER ALS SEUS ENSENYAMENTS.


ORDRE 3/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix la distribució geogràfica de les escoles oficials d'idiomes i es regulen les seccions i altres ubicacions per als seus ensenyaments.

dijous, 4 de juliol de 2019

DOGV 8584 (04.07.2019): RESOLUCIÓ QUE ACTUALITZA EL MODEL DEL DOCUMENT ADMINISTRATIU PER A FORMALITZAR EL CONCERT EDUCATIU DE L’ORDRE 2/2019, DE 17 DE GENER.


RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'actualitza el model de document administratiu per a formalitzar el concert educatiu de l'Ordre 2/2019, de 17 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa el règim de concerts educatius i es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana.

DOGV 8584 (04.07.2019): MÒDULS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR (CURS 2019-2020), I PROCEDIMENT DE SOL•LICITUD EN ELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019-2020 i el procediment de sol·licitud en els centres privats concertats.

dimecres, 3 de juliol de 2019

DOGV 8583 (03.07.2019): ES PUBLIQUEN ELS PREMIS DEL CONCURS ESCOLAR 2018-2019 CONSUMÓPOLIS 14: PER LA TEUA SEGURETAT SAPS EL QUE CONSUMS?


RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2019, del director general de Comercio y Consumo, por la que se publican los premios concedidos en el concurso escolar 2018-2019 Consumópolis 14: Por tu seguridad, ¿sabes lo que consumes?

DOGV 8583 (03.07.2019): RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA RESOLUCIÓ DE 11 DE MARÇ DE 2019, SOBRE EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS CONSELLS SOCIALS DELS CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FP.


RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, complementaria a la Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dispone la publicación del nombramiento de los miembros de los consejos sociales de centros integrados públicos de Formación Profesional.

divendres, 28 de juny de 2019

DOGV 8580 (28.06.2019): ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 17 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2019-2020.

DOGV 8580 (28.06.2019): CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORT I MENJADOR DE L'ALUMNAT DELS CENTRES D'EDUACIÓ ESPECIAL DE TITULARITAT PRIVADA CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS CONVENIATS (2019)


RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals conveniats, per a l'exercici econòmic 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/28/pdf/2019_6410.pdf


DOGV 8584 (04.07.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2019.


DOGV 8580 (28.06.2019): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I EL NOMENAMENT DE DIRECTOS I DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.

dijous, 27 de juny de 2019

DOGV 8579 (27.06.2019): S'ADJUDIQUEN SUBVENCIONS PER TAL DE FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES A LES ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU CORRESPONENTS A DETERMINATS CICLES FORMATIUS DE LES FAMÍLIES QUE INTEGREN EL SEU OBJECTE.


RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, complementaria a la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adjudican las subvenciones convocadas por la Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones con el fin de fomentar el acceso de las alumnas a las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a determinados ciclos formativos de las familias que integran su objeto.


dimecres, 26 de juny de 2019

DOGV 8578 (26.06.2019): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE 1ER. CICLE (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la cual se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/26/pdf/2019_6451.pdf


DOGV 8578 (26.06.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT EDUCATIU, DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE FINS LUCRATIUS.

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan las subvenciones para el fomento de la normalización lingüística del valenciano en el ámbito educativo, destinadas a asociaciones sin fines lucrativos.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/26/pdf/2019_6108.pdf

dimarts, 25 de juny de 2019

DOGV 8577 (25.06.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL O EN UNITATS D’EDUCACIÓ ESPECIAL, UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (EXERCICI, 2019)


RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones y asignaciones económicas para la realización de actividades complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en centros de educación especial o en unidades de educación especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondo públicos, para el ejercicio 2019.

DOGV 8577 (25.06.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL, PER AL PERSONAL DOCENT EN PRÀCTIQUES E INTERÍ, DEL COS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’EOI, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ARS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER D’ARS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas e interino, en los cuerpos docentes de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes plásticas y Diseño para el curso 2019/2020.

DOGV 8577 (25.06.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL, PER AL PERSONAL DOCENT EN PRÀCTIQUES E INTERÍ, DEL COS DE MESTRES (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas e interino, en el cuerpo de maestras y maestros para el curso 2019/2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/25/pdf/2019_6441.pdf

DOGV 8577 (25.06.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL, PER AL FUNCIONARI QUE TINGA LA CONDICIÓ DE PERSONAL SUPRIMIT O DESPLAÇAT, DEL COS DE MESTRES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’EOI, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la que se convoca procedimiento de adjudicación de destino provisional para el curso 2019/2020 para el personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes de maestros, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos y profesores de música y artes escénicas y de catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño y de maestros de taller de artes plásticas y diseño, que tenga la condición de personal suprimido o desplazado..

dimecres, 19 de juny de 2019

DOGV 8574 (19.06.2019): NOUS MEMBRES EN ELS TRIBUNALS D’OPOSICIONS (ORDRE 7/2019, DE 28 DE FEBRER)


RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se nombran a nuevos miembros de los órganos de selección que han de juzgar el procedimiento selectivo para el ingreso y la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional, convocado por Orden 7/2019, de 28 de febrero.

DOGV 8574 (19.06.2019): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DELS CENTRES DE L'ISEACV


RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba el expediente del concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV.

dimarts, 18 de juny de 2019

DOGV 8573 (18.06.2019): NOUS MEMBRES EN ELS TRIBUNALS D’OPOSICIONS (ORDRE 7/2019, DE 28 DE FEBRER)RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer.

DOGV 8573 (18.06.2019): DETERMINACIÓ DELS REQUISITS I EL PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DE L’OFERTA INTEGRADA DE FP EN INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AUTORITZATS.


DECRET 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/18/pdf/2019_6211.pdf

DOGV 8573 (18.06.2019): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, corresponents al curs 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/18/pdf/2019_6112.pdf

dilluns, 17 de juny de 2019

DOGV 8572 (17.06.2019): ES CONVOQUEN LA FASE DE CENTRE I LA FASE AUTONÒMICA DELS PREMIS PROFESSIONALS PER A L'ALUMANT QUE HA CONCLÒS ELS ESTUDIS PROFESSIONALS DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels premis professionals per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2018-2019.

dijous, 13 de juny de 2019

DOGV 8569 (13.06.2019): CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC 2019-2020

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/13/pdf/2019_6051.pdf

DOGV 8569 (13.06.2019): ES CONVOQUEN LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES AUTORITZATS D'EI. I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE 1ER. CICLE (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2019-2020.dimarts, 11 de juny de 2019

DOGV 8567 (11.06.2019): PROCEDIMENT PER A ASSIGNAR UNA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT, PER A DESTINAR LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS ESCOLAR 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/11/pdf/2019_5961.pdf

DOGV 8567 (11.06.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

dimecres, 5 de juny de 2019

DOGV 8563 (05.06.2019): ES NOMENA LES COMISSIONS DE COORDINACIÓ TÈCNICA DELS TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS (ORDRE 7/2019, DE 28 DE FEBRER)


RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, dins del marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

divendres, 31 de maig de 2019

DOGV 8560 (31.05.2019): TRIBUNALS DE LES OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, D'EOI, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I PROFESSORS TÈCNICS DE FP.


RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se nombran órganos de selección que han de juzgar el procedimiento selectivo de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional, convocado por Orden 7/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 


DOGV 8574 (19.06.2019)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se nombran órganos de selección que han de juzgar el procedimiento selectivo de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesorado de Enseñanza Secundaria, profesorado de escuelas oficiales de idiomas, profesorado de Música y Artes Escénicas, profesorado de Artes Plásticas y Diseño y profesorado técnico de Formación Profesional, convocado por Orden 7/2019, de 28 de febrero.

DOGV 8566 (10.06.2019)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de mayo, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se nombran órganos de selección que han de juzgar el procedimiento selectivo de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional, convocado por Orden 7/2019, de 28 de febrero.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/10/pdf/2019_5915.pdf
DOGV 8560 (31.05.2019): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC I ES DETERMINA EL CALENDARI, PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ, MATRICULACIÓ I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CURSAR EL ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS


RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de acceso de carácter específico y se determina el calendario, procedimiento de admisión, matriculación, y documentación necesaria para cursar las enseñanzas deportivas de régimen especial en los centros públicos de la Comunitat Valenciana durante el curso académico 2019-2020.


DOGV 8563 (05.06.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de maig de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, el procediment d'admissió i matriculació i la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/05/pdf/2019_5769.pdf

dijous, 30 de maig de 2019

DOGV 8559 (30.05.2019): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2018-2019.

dilluns, 27 de maig de 2019

DOGV 8556 (27.05.2019): S'ADAPTEN ELS ANNEXOS DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ ALS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adapten els annexos del procediment d'admissió als cicles de Formació Professional Bàsica.


DOGV 8557 (28.05.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adapten els annexos del procediment d'admissió als cicles de Formació Professional Bàsica. 

DOGV 8556 (27.05.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE SERVEIS, DURANT EL CURS 2019-2020, PER AL COS DE PROFESSORAT DE SECUNDARIA.


RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

DOGV 8556 (27.05.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE SERVEIS, DURANT EL CURS 2019-2020, PER AL COS DE MESTRES.RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

divendres, 24 de maig de 2019

DOGV 8555 (24.05.2019): S'ADAPTEN ELS ANNEXOS DE L'ORDRE 18/2016 D'1 DE JUNY, PER LA QUAL ES REGULA L'ACCÉS, L'ADMISSIÓ I MATRÍCULA ALS ENSENYAMENTS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DE FP.


RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adaptan los anexos de la Orden 18/2016, de 1 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el acceso, la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado superior de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.


dijous, 23 de maig de 2019

DOGV 8554 (23.05.2019): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DEL CONCURS DE TRASLLATS (COS DE MESTRES)


RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 17 d'octubre de 2018.

dimecres, 22 de maig de 2019

DOGV 8553 (22.05.2019): MODIFICACIONS DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COLABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se hacen públicas las modificaciones de los planes de actividades propuestos por las entidades colaboradoras en la formación del profesorado, para el curso 2018-2019

dimarts, 21 de maig de 2019

DOGV 8552 (21.05.2019): COMISSIONS AVALUADORES I SEUS DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (CONVOCATÒRIES 2019)


RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se establecen las comisiones evaluadoras y las sedes de realización de la prueba de certificación de los niveles del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana para las convocatorias de 2019.

dilluns, 20 de maig de 2019

DOGV 8551 (20.05.2019): LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LES OPOSICIONS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES


RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la cual se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas para participar en el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de catedráticos o catedráticas de Música y Artes Escénicas, convocado por la Orden 6/2019, de 28 de febrero.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/20/pdf/2019_5137.pdf


DOGV 8570 (14.06.2019)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la cual se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas para participar en el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de catedráticos y catedráticas de Música y Artes Escénicas, convocado por la Orden 6/2019, de 28 de febrero.


DOGV 8551 (20.05.2019): LLISTATS DEFINITIUS D'ADMESOS I EXCLOSOS EN LES OPOSICIONS (SECUNDÀRIA, EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS TÈCNICS DE FP)

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la cual se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas para participar en el procedimiento selectivo para ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional, convocados por la Orden 7/2019, de 28 de febrero.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/20/pdf/2019_5135.pdf


DOGV 8563 (05.06.2019)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució del 16 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer. 

dimarts, 14 de maig de 2019

DOGV 8547 (14.05.2019): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DEL CONCURS DE TRASLLATS (CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, FP, EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, MESTRES DE TALLER)RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos del concurso de traslados de funcionarios y funcionarias docentes de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de la Generalitat Valenciana, convocado por Resolución de 17 de octubre de 2018.

DOGV 8547 (14.05.2019): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINACIONS DEL CONCURS DE TRASLLATS (COS D'INPECTORS)


RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos del concurso de traslados de personal funcionario docente del cuerpo de inspectores e inspectoras al servicio de la Administración educativa y de inspectores e inspectoras de educación para la provisión de plazas en el ámbito de la Generalitat Valenciana, convocado por Resolución de 17 de octubre de 2018.

dilluns, 13 de maig de 2019

DOGV 8546 (13.05.2019): CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT EN LA DOBLE TITULACIÓ DE BATXILLER I DE BACCALAURÉAT (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se establecen las condiciones específicas para la admisión del alumnado en la doble titulación de bachiller y de baccalauréat, a partir del curso 2019-2020, en los institutos de Educación Secundaria de la Comunitat Valenciana autorizados.

DOGV 8546 (13.05.2019): CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CASTELLÀ PER A ESTRANGERS, DINS DEL MARC DEL PROCÉS DE LES OPOSICIONS.


RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a los aspirantes no exentos de la realización de la prueba de castellano para extranjeros y se nombra el tribunal que ha de juzgar la prueba previa de castellano para extranjeros, en el marco del procedimiento selectivo convocado por las Órdenes 7/2019 y 6/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.


DOGV 8546 (13.05.2019): CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ, DINS DEL MARC DEL PROCÉS DE LES OPOSICIONS (CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES)


RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas a la realización de la prueba para la obtención del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y se nombra el tribunal que ha de evaluarla, en el marco del procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de catedráticos o catedráticas de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden 6/2019, de 28 de febrero.

DOGV 8546 (13.05.2019): CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ, DINS DEL MARC DEL PROCÉS DE LES OPOSICIONS (CATEDRÀTICS DE SECUNDÀRIA I EOI)


RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas, a la realización de la prueba para la obtención del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y se nombra el tribunal que ha de evaluarla, en el marco del procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y catedráticos de escuelas oficiales de idiomas, convocado por Orden 14/2018, de 30 de abril. 

DOGV 8546 (13.05.2019): CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ, DINS DEL MARC DEL PROCÉS DE LES OPOSICIONS (CATEDRÀTICS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY))


RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas, a la realización de la prueba para la obtención del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y se nombra el tribunal que ha de evaluarla, en el marco del procedimiento de acceso al cuerpo de catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, convocado por Orden 15/2018, de 30 de abril.

DOGV 8546 (13.05.2019): CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ, DINS DEL MARC DEL PROCÉS DE LES OPOSICIONS (SECUNDÀRIA, EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, FP)


RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas, a la realización de la prueba para la obtención del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y se nombra el tribunal que ha de evaluarla, en el marco del procedimiento selectivo de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional, convocado por Orden 7/2019, de 28 de febrero. 

dijous, 9 de maig de 2019

DOGV 8544 (09.05.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUIN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS ESCOLAR 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, del conseller de Educación, Investigación Cultura y Deporte, por la cual se convocan subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2018-2019.

DOGV 8543 (08.05.2019): CALENDARI I PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS ACADÈMIC 2019-2020 EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES


RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

DOGV 8543 (08.05.2019): ES PUBLICA EL CATÀLEG D'UNITATS, LA DENOMIANCIÓ I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D'EI, EP, I D'EI, EP I EE DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT


RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d'unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.

DOGV 8543 (08.05.2019): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR EL FOMENT D'ACTIVITATS DE LA PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE MARES I PARES DE L'ALUMNAT, REALITZADES PER LES AMPES DE CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, I LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS.


RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

DOGV 8543 (08.05.2019): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR ACTIVITATS DE L'ALUMANT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES D'FPA DE CENTRES DOCENTES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS I LES SEUES FEDERACIONS

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d'alumnes d'FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/08/pdf/2019_4614.pdf

DOGV 8543 (08.05.2019): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FINANÇAR ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L'ALUMNAT, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D'ALUMNES DE CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS I LES SEUES FEDERACIONS


RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de l'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

DOGV 8543 (08.05.2019): ES FIXA EL NOMBRE MÀXIM D'ALUMNAT PER UNITAT EN EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DEL PRIMER NIVELL DEL SEGON CICLE D'EI (3 ANYS), A PARTIR DEL CURS 2019-2020, EN DETERMINADES LOCALITATS.

ORDRE 22/2019, de 6 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3 anys), a partir del curs 2019-2020, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/08/pdf/2019_4662.pdf

DOGV 8542 (07.05.2019): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2019-2020. 


DOGV 8542 (07.05.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2019-2020.

DOGV 8542 (07.05.2019): ES REGULA L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES INFANTILS DE 1ER. CICLE DE TITULARITAT PÚBLICA

ORDRE 21/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.DOGV 8587 (09.07.2019)
CORRECCIÓN de errores de la Orden 21/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de primer ciclo de titularidad pública.

DOGV 8540 (03.05.2019): S'AUTORITZA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA, DIRIGIT A L'ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA I L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa de coordinació horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2019-2020.

DOGV 8540 (03.05.2019): ES REGULA L'ORGANITZACIÓ DE LA RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L'ALUMNAT EN ELS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS


ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. 

DOGV 8539 (02.05.2019): S'ESTABLEIX EL TERMINI DE SOL·LICITUD D'HORES DE TUTORIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL PELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019), I LA DOCUMENTACIÓ QUE HAURAN DE PRESENTAR PER AL REINTEGRAMENT DEL COST DE LES HORES


RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableix el termini de sol·licitud d'hores de tutoria de Formació Professional dual pels centres docents privats concertats per al curs 2018-2019 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost d'aquestes hores. 

DOGV 8539 (02.05.2019): ES CONVOQUEN BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D'ÈLIT (2019)


RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen beques academicoesportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019.

DOGV 8539 (02.05.2019): ES CONVOCA I ES REGULA EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2019-2020.

DOGV 8539 (02.05.2019): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTAS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A LA MILLORA DE L'ÈXIT I LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandonament escolar i altres actuacions incloses en el Pla d'actuació per a la millora, per al curs 2019-2020.

dilluns, 29 d’abril de 2019

DOGV 8536 (26.04.2019): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FP (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adjudican los premios extraordinarios de Formación Profesional, convocados por la Resolución de 7 de febrero de 2019 correspondientes al curso 2017-2018 

DOGV 8536 (26.04.2019): CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCELÈNCIA ACADÈMICA PER A ALUMNES QUE HAGEN CONCLÒS ELS ESTUDIS DURANT EL CURS 2017-2018, EN CENTRES ISEACV


RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para la promoción de la excelencia académica destinadas a quienes hayan concluido, durante el curso 2017-2018, estudios de educación universitaria en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y estudios superiores en centros de titularidad pública adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV). 

DOGV 8536 (26.04.2019): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las subvenciones para los programas formativos de cualificación básica de la Comunitat Valenciana para el curso 2019-2020

DOGV 8534 (24.04.2019): ES REGULA LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES I EL PORFFOLIO ELECTRÒNIC (E-PEL +14), ALS CENTRES D'EI, EP, ES, CICLES FORMATIUS, FPA, EOI. S'EXTABLEIXEN LES CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se regula la solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria, de Ciclos Formativos y de Formación de Personas Adultas y de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat Valenciana, y se establecen las condiciones para el reconocimiento como actividad de formación del profesorado.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/24/pdf/2019_3757.pdf


DOGV 8534 (24.04.2019): ES DESENVOLUPA L'ACTUACIÓ, EL FUNCIONAMENT I L'ORGANITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ D'EDUACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA


ORDEN 17/2019, de 16 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se desarrolla la actuación, el funcionamiento y la organización de la inspección de educación de la Comunitat Valenciana.

dimarts, 16 d’abril de 2019

DOGV 8530 (16.04.2019): ÒRGANS DE SELECCIÓ QUE HAN DE JUTJAR EL PROCEDIMENT SELECTIU D’INGRÉS AL COS DE CATEDRÀTICS O CATEDRÀTIQUES DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.


RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se nombran órganos de selección que han de juzgar el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de catedráticos o catedráticas de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden 6/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

dilluns, 15 d’abril de 2019

DOGV 8529 (15.04.2019): PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (ANNEX III, p. 18164-18193)

RESOLUCIÓN de 9 de abril 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se convocan las acciones formativas del plan formativo del personal al servicio de la Generalitat de 2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/15/pdf/2019_3803.pdf