dimecres, 30 de novembre de 2016

DOCV 7928 (30.11.2016): ES CONVOCA CONCURS DE SELECCIÓ DE CENTRES PÚBLICS PER A LA GESTIÓ AUTÒNOMA DE PROGRAMES ANUALS DE FOMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/30/pdf/2016_9526.pdf

dilluns, 28 de novembre de 2016

DOCV 7926 (28.11.2016): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2016-2017. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/28/pdf/2016_9413.pdf

DOCV 7926 (28.11.2016): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES PER A LA REDUCCIÓ DE L'ALBANDONAMENT ESCOLAR (CURS 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament dels programes per a la reducció de l'abandonament escolar, per al curs 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/28/pdf/2016_9402.pdf

DOCV 7925 (25.11.2016): S'AMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGANCIONS ECONÒMIQUES PER A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS ACADÈMIC 2015-2016 i 2016-2017)

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2016-2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/25/pdf/2016_9321.pdf

dilluns, 21 de novembre de 2016

DOCV 7921 (21.11.2016): ES REDUIXEN UNITATS CONCERTADES PER FALTA D'ALUMNAT

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es redueixen unitats concertades per falta d'alumnat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/21/pdf/2016_8723.pdf

DOCV 7920 (18.11.2016): INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA PREINSCRIPCIÓ EN LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA CONDUENT A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT OFICIAL (ARTICLE 100 DE LA LLEI ORGÀNCIA 2/2006 DE 3 DE MAIG), D'EDUCACIÓ, PER A AQUELLES PERSONES QUE, PER RAONS DERIVADES DE LA SEUA TITULACIÓ, NO PUGUEN ACCEDIR ALS ESTUDIS DE MÀSTER QUE HABILITEN PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE PROFESSOR

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten les instruccions que regulen la preinscripció en la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/18/pdf/2016_9159.pdf

DOCV 7920 (18.11.2016): UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA CV. QUE OFERIRAN LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA CONDUENT A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT OFICIAL (ARTICLE 100 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE MAIG, D'EDUCACIÓ), PER AQUELLES PERSONES QUE PER RAONS DE LA SEUA TITULACIÓ, NO PUGUEN ACCEDIR ALS ESTUDIS DE MÀSTER QUE HABILITE PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE PROFESSOR

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que oferiran la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/18/pdf/2016_9156.pdf

DOCV 7920 (18.11.2016): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES DIRIGIDES A CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA I DE PROGRAMES PER A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR

ORDRE 71/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques, en concepte de subvenció, dirigides a centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa i de programes per a la reducció de l'abandonament escolar.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/18/pdf/2016_9139.pdf

dilluns, 14 de novembre de 2016

DOCV 7916 (14.11.2016): CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES, I TUTORS I COORDINADORS AMB ALUMNAT ASSIGNAT 8CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2015-2016. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/14/pdf/2016_8936.pdf


DOCV 8127 (14.09.2017)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 d'octubre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2015-2016