divendres, 24 de febrer de 2017

DOCV 7987 (24.02.2017): S'APROVEN LES INSTRUCCIONS D'ACOLLIDA D'ESTUDIANTS D'EDUCACIÓ SUPERIOR ERASMUS+ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EN CENTRES EDUCATIUS VALENCIANS


RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'aproven les instruccions d'acollida d'estudiants d'educació superior Erasmus+ per a la realització de pràctiques en centres educatius valencians.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/24/pdf/2017_1455.pdf

DOCV 7987 (24.02.2017): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER SUBVENCIONAR ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE TRANSPORTI MENJADOR DE L'ALUMNAT DE CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL, TITULARITAT PRIVADA I CONCERTADA (2017)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals conveniats, per a l'exercici 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/24/pdf/2017_1503.pdf

dijous, 16 de febrer de 2017

DOCV 7981 (16.02.2017): ES REGULA EL PROGRAMA DENOMINAT COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMANT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ORDRE 5/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/16/pdf/2017_1229.pdf

dimecres, 15 de febrer de 2017

DOCV 7980 (15.02.2017): ES CONSTITUEIXEN LES UNITATS D'ATENCIÓ I INTERVENCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA I PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA (PREVI), I S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PER AL SEU FUNCIONAMENT.

ORDRE 3/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es constitueixen les unitats d'atenció i intervenció del Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència (PREVI) i s'estableix el procediment per al seu funcionament.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf

DOCV 7980 (15.02.2017): CURRÍCULUM DE TÈCNIC SUPERIOR EN TÈCNIQUES ESCULTÒRIQUES EN PEDRA

DECRET 14/2017, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra, pertanyent a la família professional artística d'Escultura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1217.pdf

DOCV 7980 (15.02.2017): CURRÍCULUM DEL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN TÈCNIQUES ESCULTÒRIQUES

DECRET 13/2017, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques, pertanyent a la família professional artística d'Escultura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1216.pdf

dilluns, 13 de febrer de 2017

DOCV 7978 (13.02.2017): ES CONVOQUEN PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/13/pdf/2017_1144.pdf

divendres, 10 de febrer de 2017

DOCV 7977 (10.02.2017): CALENDARI I PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELS DE MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A L'APRENENTAGE, L'ENSENYAMENT I L'AVALUACIÓ DE LLENGÜES (MECR), EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1040.pdf

DOCV 7977 (10.02.2017): ACORDS SOBRE L'ESTRUCTURA DE LES NOVES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT I DETERMINACIÓ DE LES DATES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT DEL CURS 2016-2017.

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/10/pdf/2017_1045.pdf

dimarts, 7 de febrer de 2017

DOCV 7974 (07.02.2017): INSTRUCCIONS PER A L'APLICACIÓ DEL PROGRAMA D'EDUCACIÓ PLURILINGÜE DINÀMIC I L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE EN ELS CENTRES D'EI I EP (CURS 2017-2018)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es donen instruccions per a l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe dinàmic i l'elaboració del Projecte lingüístic de centre en els centres d'Educació Infantil i Primària per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/07/pdf/2017_945.pdf

dilluns, 6 de febrer de 2017

DOCV 7973 (06.02.2017): ESTADES DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA O EN LA RESTA DEL TERRITORI ESPANYOL (2017)

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol durant l'any 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_875.pdf

DOCV 7973 (06.02.2017): MODEL LINGÜÍSTIC EDUCATIU VALENCIÀ

DECRET 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i se'n regula l'aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_870.pdf

divendres, 3 de febrer de 2017

DOCV 7972 (03.02.2017): ACORD PER A L'AMPLIACIÓ DEL PERMIS DE PATERNITAT

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l'Acord subscrit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per a l'ampliació del permís de paternitat previst en l'Acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN), de 9 de juny de 2016.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/03/pdf/2017_802.pdf

dimecres, 1 de febrer de 2017

DOCV 7970 (01.02.2017): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT 2017 DE L'ESCOLA DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2017, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de formació permanent 2017 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l'activitat física.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/01/pdf/2017_686.pdf