dilluns, 29 d’abril de 2019

DOGV 8536 (26.04.2019): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FP (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se adjudican los premios extraordinarios de Formación Profesional, convocados por la Resolución de 7 de febrero de 2019 correspondientes al curso 2017-2018 

DOGV 8536 (26.04.2019): CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCELÈNCIA ACADÈMICA PER A ALUMNES QUE HAGEN CONCLÒS ELS ESTUDIS DURANT EL CURS 2017-2018, EN CENTRES ISEACV


RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para la promoción de la excelencia académica destinadas a quienes hayan concluido, durante el curso 2017-2018, estudios de educación universitaria en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y estudios superiores en centros de titularidad pública adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV). 

DOGV 8536 (26.04.2019): ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las subvenciones para los programas formativos de cualificación básica de la Comunitat Valenciana para el curso 2019-2020

DOGV 8534 (24.04.2019): ES REGULA LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES I EL PORFFOLIO ELECTRÒNIC (E-PEL +14), ALS CENTRES D'EI, EP, ES, CICLES FORMATIUS, FPA, EOI. S'EXTABLEIXEN LES CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se regula la solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria, de Ciclos Formativos y de Formación de Personas Adultas y de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat Valenciana, y se establecen las condiciones para el reconocimiento como actividad de formación del profesorado.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/24/pdf/2019_3757.pdf


DOGV 8534 (24.04.2019): ES DESENVOLUPA L'ACTUACIÓ, EL FUNCIONAMENT I L'ORGANITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ D'EDUACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA


ORDEN 17/2019, de 16 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se desarrolla la actuación, el funcionamiento y la organización de la inspección de educación de la Comunitat Valenciana.

dimarts, 16 d’abril de 2019

DOGV 8530 (16.04.2019): ÒRGANS DE SELECCIÓ QUE HAN DE JUTJAR EL PROCEDIMENT SELECTIU D’INGRÉS AL COS DE CATEDRÀTICS O CATEDRÀTIQUES DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.


RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se nombran órganos de selección que han de juzgar el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de catedráticos o catedráticas de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden 6/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

dilluns, 15 d’abril de 2019

DOGV 8529 (15.04.2019): PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (ANNEX III, p. 18164-18193)

RESOLUCIÓN de 9 de abril 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se convocan las acciones formativas del plan formativo del personal al servicio de la Generalitat de 2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/15/pdf/2019_3803.pdf

DOGV 8529 (15.04.2019): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS A FI DE FOMENTAR L’ACCÉS DE LES ALUMNES ALS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CORRESPONENTS A DETERMINATS CICLES FORMATIUS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones con el fin de fomentar el acceso de las alumnas a las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a determinados ciclos formativos de las familias que integran su objeto.

DOGV 8529 (15.04.2019): ES CONVOCA PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ , PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE DIRECTORS O DIRETORES DE CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.


RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca procedimiento para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de directores o directoras de centros integrados públicos de Formación Profesional dependientes de la Administración educativa.

dijous, 4 d’abril de 2019

DOGV 8522 (04.04.2019): CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE L'ALUMNAT DE : FPB, GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR, PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA, CICLES DE FPB, I CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FP DIRIGITS A PERSONES BENFICIÀRIES DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL


RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, en centros públicos y centros privados con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos no universitarios; en los programas formativos de Cualificación Básica financiados con fondos públicos y en los ciclos de Formación Profesional Básica en institutos de Educación Secundaria y centros integrados públicos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, dirigidos a personas beneficiarias del Plan de empleo juvenil para el curso 2019-2020DOGV 8522 (04.04.2019): ES CONVOCA ELS ASPIRANTS A LES OPOSICIONS NO EXEMPTES DE LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE VALENCIÀ C1, I ES NOMENA EL TRIBUNAL QUE L’AVALUA.


RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas de la realización de la prueba de valenciano nivel C1 y se nombra el tribunal que ha de evaluarla, en el marco del procedimiento de acceso al cuerpo de catedráticos y catedráticas de Artes Plásticas y Diseño.

DOGV 8522 (04.04.2019): ES CONVOCA ELS ASPIRANTS A LES OPOSICIONS NO EXEMPTES DE LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE VALENCIÀ C1, I ES NOMENA EL TRIBUNAL QUE L’AVALUA.


RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas de la realización de la prueba de valenciano nivel C1 y se nombra el tribunal que ha de evaluarla, en el marco del procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos y catedráticas de Enseñanza Secundaria y catedráticos y catedráticas de escuelas oficiales de idiomas. 

DOGV 8522 (04.04.2019): ES CONVOCA ELS ASPIRANTS A LES OPOSICIONS NO EXEMPTES DE LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE VALENCIÀ C1, I ES NOMENA EL TRIBUNAL QUE L’AVALUA.


RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas de la realización de la prueba de valenciano nivel C1 y se nombra el tribunal que ha de evaluarla, en el marco del procedimiento selectivo para ingreso al cuerpo de catedráticas y catedráticos de Música y Artes Escénicas.

DOGV 8522 (04.04.2019): ES CONVOCA ELS ASPIRANTS A LES OPOSICIONS NO EXEMPTES DE LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE VALENCIÀ C1, I ES NOMENA EL TRIBUNAL QUE L’AVALUA.RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a las personas aspirantes no exentas de la realización de la prueba de valenciano nivel C1 y se nombra el tribunal que ha de evaluarla, en el marco del procedimiento selectivo para ingreso en los cuerpos docentes del profesorado de Enseñanza Secundaria, profesorado de escuelas oficiales de idiomas, profesorado de Música y Artes Escénicas, profesorado de Artes Plásticas y Diseño y profesorado técnico de Formación Profesional. 

DOGV 8522 (04.04.2019): S’APROVEN LES LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS AL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.


RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas para participar en el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas. 

DOGV 8522 (04.04.2019): S’APROVEN LES LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS A LES OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORAT (ESO, EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, TÈCNICS DE FP)RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas para participar en los procedimientos selectivos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional. 

DOGV 8522 (04.04.2019): CURRÍCULUM DE TÈCNIC/A EN DISSENY DE CÒMIC


DECRETO 44/2019, de 22 de marzo, del Consell, de aprobación del currículo de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al título de Técnico o Técnica Superiores de Artes Plásticas y Diseño en Cómic. 

DOGV 8522 (04.04.2019): CURRÍCULUM DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN GRÀFICA AUDIOVISUAL


DECRETO 43/2019, de 22 de marzo, del Consell, de aprobación del currículo de las enseñanzas artísticas profesionales del título de Técnico o Técnica Superiores de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual. 

dilluns, 1 d’abril de 2019

DOGV 8519 (01.04.2019): S’AMPLIA EL SEGON TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A ESCOLES DE MÚSICA I ESCOLES DE MÚSICA I DANSA DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS O D’ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (2019).


RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se amplia el segundo plazo de presentación de solicitudes de subvenciones para escuelas de música y escuelas de música y danza dependientes de corporaciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019.