dimarts, 30 d’abril de 2013

DOCV 7014 (30.04.2013): S'ESTABLIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

ORDE 29/2013, de 23 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/30/pdf/2013_4171.pdf

DOCV 7014 (30.04.2013): ES CONVOCA OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS

ORDE 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/30/pdf/2013_4237.pdf

DOCV 7014 (30.04.2013): ES CONVOCA LES OPOSICIONS AL COS DE MESTRES

ORDE 30/2013, de 26 d'abril, de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per funcionaris d'este mateix cos.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/30/pdf/2013_4234.pdf

dilluns, 29 d’abril de 2013

DOCV 7013 (29.04.2013): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE COMISSIÓ DE SERVICIS PER A CATEDRÀTICS I PROFESSORS


RESOLUCIÓ de 24 de abril de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2013-2014, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

DOCV 7013 (29.04.2013): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT DE COMISSIÓ DE SERVICIS PER A FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES


RESOLUCIÓ de 24 de abril de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2013-2014, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

DOCV 7013 (29.04.2013): CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ D'ASSESSORS DE CEFIRE

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament d'assessors de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/29/pdf/2013_4140.pdf

dijous, 25 d’abril de 2013

DOCV 7011 (25.04.2013): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I SUPERIOR), DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2013-2014 i es dicten instruccions per a la seua realització.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/25/pdf/2013_4011.pdf

DOCV 7011 (25.04.2013): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE SERVICIS EN RESTAURACIÓ

ORDE 24/2013, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Direcció de Servicis en Restauració.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/25/pdf/2013_3940.pdf

dimecres, 24 d’abril de 2013

DOCV 7010 (24.04.2013): CONSESSIÓ D'AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR CORRESPONENT AL TERMINI EXCEPCIONAL (CURS 2012-2013)


RESOLUCIÓ de 14 de març de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, definitiva de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini excepcional, curs 2012-2013
RESOLUCIÓ de 14 de març de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, definitiva de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini excepcional, curs 2012-2013
RESOLUCIÓ de 14 de març de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, definitiva de concessió d'ajudes assistencials de menjador escolar corresponent al termini excepcional, curs 2012-2013
 

DOCV 7009 (23.04.2013): CENTRES QUE EN EL CURS 2013-2014 QUE APLICARAN EL PROGRAMA EXPERIMENTAL PLURILINGÜE


RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2013-2014 aplicaran l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/23/pdf/2013_3876.pdf

DOCV 7008 (22.04.2013): S'ESTABLIX EL SISTEMA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT


RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Acord subscrit el 3 d'abril de 2013 per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, pel qual s'establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat

DOCV 7008 (22.04.2013): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÍTOL DE TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA


ORDE 21/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Jardineria i Floristeria

DOCV 7007 (19.04.2013): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNIC I AUTOMATITZATS


ORDE 20/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/19/pdf/2013_3728.pdf

DOCV 7007 (19.04.2013): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ


ORDE 19/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del Cicle Formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

DOCV 7007 (19.04.2013): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÍTOL TÈCNIC SUPERIOR EN PROJECTES D'EDIFICACIÓ

ORDE 18/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Projectes d'Edificació

dijous, 18 d’abril de 2013

DOCV 7006 (18.04.2013): TITULACIONS ADMINISTRATIVES QUE FACULTEN PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES

ORDE 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana

dimecres, 17 d’abril de 2013

DOCV 6997 (05.04.2013)/DOCV 7005 (17.04.2013): ES CONVOQUEN PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONALCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de març de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOCV 7005, 17.04.2013)
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/17/pdf/2013_3632.pdf


RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, de la Direcció General de Formació Professional y Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/05/pdf/2013_3230.pdf


dilluns, 15 d’abril de 2013

DOCV 7003 (15.04.2013): PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2011-2012)


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'abril de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2011-2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3589.pdf

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris de Formació Professional, corresponents al curs 2011-2012. (DOCV 7002, 12.04.2013)
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/12/pdf/2013_3475.pdf

DOCV 7003 (15.04.2013): S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI (2013)

DECRET 48/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2013
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3535.pdf

DOCV 7003 (15.04.2013): CALENDARIS I PROCEDIMENTS D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT D'EI., EP., ESO, BAT i FP (VALÈNCIA, CASTELLÓ, ALACANT)

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3572.pdf

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3571.pdf

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3569.pdf

DOCV 7002 (12.04.2013): S'APROVA LA REALITZACIÓ DE L'AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EN L'ENSENYAMENT OBLIGATORI (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació diagnòstica en els nivells de l'ensenyança obligatòria, durant el curs 2012-2013, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/12/pdf/2013_3490.pdf

DOCV 7002 (12.04.2013):S'APROVA LA CLASSIFICACIÓ, A EFECTES RETRIBUTIUS, DELS CENTRES DOCENTS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2013, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2012-2013. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/12/pdf/2013_3427.pdf

DOCV 7001 (11.04.2013): ES REGULA EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT (EI., EP., ESO, BAT.)

ORDE 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/11/pdf/2013_3471.pdf 

DOCV 7001 (11.04.2013): CONCURS ESCOLAR "CONSUMÓPOLIS 8" (2012-2013). FASE AUTONÒMICA

ORDE 6/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del concurs escolar 2012/2013 Consumópolis 8 «Entrena't bé per al consum responsable»
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/11/pdf/2013_3432.pdf

dimarts, 9 d’abril de 2013

DOCV 6999 (09.04.2013): RESOLUCIÓ QUE COMPLEMENTA I CORREGIX LA CONVOCATÒRIA D’ADQUISICIÓ DE LLIBRES, MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC (DOCV 6938, 08.01.2013), PER A EP, ESO I UNITATS D’EDUC. ESPECIAL


RESOLUCIÓ de 2 de abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, que complementa i corregix errors respecte a la Resolució de 27 de desembre de 2012, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o privat concertat en la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/09/pdf/2013_3318.pdf

divendres, 5 d’abril de 2013

DOCV 6997 (05.04.2013): S'ACTUALITZA EL CATÀLEG D'UNITATS, ES MODIFIQUEN LLOCS DE TREBALL DE CENTRES D'EDUC. INF., EDUC. PRIMÀRIA, EDUC. ESPECIAL


RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza el catàleg d'unitats, es modifiquen els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.