dimecres, 31 de juliol de 2019

DOGV 8603 (31.07.2019): ES FA PÚBLICA LA RELACIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES, PROPOSADES PER LES ENTITATS COL•LABORADORES RECONEGUDES, EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se hace pública la relación de los planes de actividades propuestos por las entidades colaboradoras reconocidas en la formación del profesorado, para el curso 2019-2020.

DOGV 8603 (31.07.2019): ES RECONEIX LA PARTICIPACIÓ DELS DOCENTS EN ELS PROJECTES DE INNOVACIÓ EDUCATIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EUROPEU ERASMUS +


RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019 , de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte , por la cual se reconoce la participación de los y las docentes en los proyectos de innovación educativa a través del Programa Europeu Erasmus +.


dimarts, 30 de juliol de 2019

DOGV 8602 (30.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L'APLICACIÓ D'ALGUNS DELS PRINCIPALS PROCEDIMENTS PREVISTOS EN L'ORDRE 20/2019, DE 30 D'ABRIL (ORGANITZACI´DE LA RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L'ALUMNAT, AVALUACIÓ SOCIOPSICOPEDAG`GICA, INFORME SOCIOPSICOPEDAGÒGIC, PLA D'ACTUACIÓ PERSONALITZAT, I DICTAMEN PER A L'ESCOLARITZACIÓ)


RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació d'alguns dels principals procediments previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, i es publiquen els formularis referits a l'avaluació sociopsicopedagògica, l'informe sociopsicopedagògic, el pla d'actuació personalitzat (PAP) i el dictamen per a l'escolarització. 

DOGV 8602 (30.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L'APLICACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER A LA SOL·LICITUD I DESENVOLUPAMENT DE L'ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT HOSPITALITZAT O CONVALESCENT AL SEU DOMICILI PER MALALTIA


RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació dels procediments per a la sol·licitud i desenvolupament de l'atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia, previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

DOGV 8602 (30.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I ELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS AUTORITZATS, I PER A L'ELABORACIÓ DEL SEU PLA D'ACTIVITATS DE LA SEUA MEMÒRIA (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i els gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, i per a l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2019-2020.

divendres, 26 de juliol de 2019

DOGV 8599 (25.07.2019): INSTRUCCIONS D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas durante el curso 2019-2020
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7543.pdf

DOGV 8599 (25.07.2019): AJUDES PER A FINANÇAR LES ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L’ALUMNAT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (FPA), REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D’ALUMNES DE FPA CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS PÚBLICS, I LES SEUES FEDERACIONS.


RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, de concesión de ayudas para financiar el fomento de actividades de participación, asociación y formación del alumnado de formación de personas adultas (FPA), realizadas por las asociaciones de alumnos de FPA de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos y sus federaciones.

DOGV 8599 (25.07.2019): CONCESSIÓ D'AJUDES PER A FINANÇAR LES ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS DDE MARES I PARES D’ALUMNES DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS PÚBLICS, I LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS.


RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, de concesión de ayudas para financiar el fomento de actividades de participación, asociación y formación de madres y padres de alumnos, realizadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus federaciones y confederaciones.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7647.pdf


DOGV 8602 (30.07.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de juliol de 2019, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, de concessió d'ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.DOGV 8599 (25.07.2019): AJUDES PER A FINANÇAR LES ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIÓ I FORMACIÓ DE L’ALUMNAT, REALITZADES PER LES ASSOCIACIONS D’ALUMNES DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS PÚBLICS, I LES SEUES FEDERACIONS.


RESOLUCION de 22 de julio de 2019, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, de concesión de ayudas para financiar el fomento de actividades de participación, asociación y formación del alumnado, realizadas por las asociaciones de alumnos de centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos y sus federaciones.

dijous, 25 de juliol de 2019

DOGV 8599 (25.07.2019): ES CONVOCA EL PREMI #Noemtoqueselwhatsapp 2019

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoca el premi #Noemtoqueselwhatsapp 2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/25/pdf/2019_7561.pdf

dimecres, 24 de juliol de 2019

DOGV 8598 (24.07.2019): CONDICIONS PER A IMPARTIR LES ÀREES O MATÈRIES CURRICULARS ATRIBUÏDES A CADA ESPECIALITAT, PER PART DELS FUNCIONARIS INTERINS QUE FORMEN PART DE LES BORSES DE TREBALL


RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació de l'Acord subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals sobre les condicions per a impartir les àrees o matèries curriculars atribuïdes a cada especialitat, que haurà de complir el personal funcionari interí docent que forma part de les borses de treball.

DOGV 8598 (24.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES UNITATS ESPECÍFIQUES UBICADES EN CENTRES ORDINARIS PÚBLICS, QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS DE 2n. CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESO (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2019-2020.

DOGV 8598 (24.07.2019): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENS ESPECÍFICS D’EDUACIÓ ESPECIAL SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/24/pdf/2019_7511.pdf


DOGV 8602 (30.07.2019)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020. 

dimarts, 23 de juliol de 2019

DOGV 8597 (23.07.2019): ES REGULA LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I ALTA EN NÒMINA DEL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT NO UNIVERSITARI.


RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2019, de la directora general de Personal Docente, por la que se regula la presentación de documentación y alta en nómina del personal funcionario docente no universitario.

DOGV 8597 (23.07.2019): ES CONVOQUEN LES XXXVII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EDAT ESCOLAR, I S’APROVEN LES SEUES BASES.


RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edad escolar y se aprueban las bases por las que se regulan.

dijous, 18 de juliol de 2019

DOGV 8594 (18.07.2019): S’APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ESO I BATXILLERAT (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7221.pdfDOGV 8595 (19.07.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Profesional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020

DOGV 8594 (18.07.2019): S’APROVEN LES INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN EDUCACIÓ INFANTIL (2n. CICLE) I EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7218.pdf

DOGV 8594 (18.07.2019): ES DICTEN INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT AL CENTRES PÚBLICS DE PERSONES ADULTES (CURS 2019-2020)


RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2019-2020.