dijous, 15 de novembre de 2018

DOGV 8424 (15.11.2018): NORMES ESPECIALS REGULADORES DE LA CONCESIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS AL PERSONAL AUXILIAR DE CONVERSA DE LLENGUA EXTRANGERA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CURS 2018-2019)


DECRETO 202/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones al personal auxiliar de conversación de lengua extranjera destinado en centros educativos públicos de Educación Primaria durante el curso 2018-2019. 

DOGV 8424 (15.11.2018): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del cargo de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat.

divendres, 9 de novembre de 2018

DOGV 8419 (08.11.2018): DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN QUI EXERCISCA LA DIRECCIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS, PER A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT I PRODUCTES TIC PER A L'ÚS EN L'ENTORN EDUCATIU.


RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en qui exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris de la Generalitat per a l'adquisició d'equipament i productes TIC per a l'ús en l'entorn educatiu.

dimecres, 7 de novembre de 2018

DOGV 8418 (07.11.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRE DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/07/pdf/2018_10226.pdf

dimarts, 6 de novembre de 2018

DOGV 8417 (06.11.208): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2017-2018.
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/07/pdf/2018_10258.pdf

DOGV 8417 (06.11.208): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTAS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), EP, EE, ESO, FPB.

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/06/pdf/2018_10205.pdf
DOGV 8418 (07.11.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

dilluns, 5 de novembre de 2018

DOGV 8416 (05.11.2018): INSTRUCCIONS PER AL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ I BAIXA DE LES ESCOLES DE MÚSICA, ESCOLES DE DANSA I ESCOLES DE MÚSICA I DANSA EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS


RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento previsto en la Orden 35/2017, de 10 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento de inscripción, modificación y baja de las escuelas de música, escuelas de danza y escuelas de música y danza en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

dimecres, 31 d’octubre de 2018

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOQUEN ELS PREMIS IVAJ 2018 A TESIS DOCTORALS, TREBALLS FI DE AMSTER, TREBALLS FI DE GRAU I PROJECTES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE LA FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT.


RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen els Premis IVAJ 2018 a tesis doctorals, treballs fi de màster, treballs fi de grau i projectes de cicles formatius de grau superior de la família de serveis socioculturals i a la comunitat sobre temes de joventut.

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_9722.pdf

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE PROFESSORS, DE CATEDRÀTICS I DE MESTRES DE TALLER.


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats dels funcionaris i funcionàries docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 

dilluns, 29 d’octubre de 2018

DOGV 8412 (29.10.2018): ES CONVOCA EL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.

DOGV 8412 (29.10.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2017-2018. 

DOGV 8410 (25.10.2018): S'INCLOUEN ASPIRANTS EN LA LLISTA DE SELECCIONATS EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS I CATEDRÀTIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARIA (ORDRE DE 22


RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'inclouen aspirants en la llista de seleccionats en el procediment selectiu d'accés al cos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari convocat per l'Ordre de 22 de desembre de 2009. 

DOGV 8408 (23.10.2018): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES


RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2018, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.

DOGV 8407 (22.10.2018): ES RESOLEN LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES D'EI., I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE PRIMER CICLE (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle, de la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/22/pdf/2018_9695.pdf

dijous, 25 d’octubre de 2018

DOGV 8405 (18.10.2018): RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAL D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA, EN ELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, d'assignació d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.


DOGV 8407 (22.10.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, d'assignació d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/22/pdf/2018_9750.pdf

DOGV 8405 (18.10.2018): INSTRUCCIONS QUE REGULEN LES CONDICIONS, SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ D'UN PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR (2n. CICLE EI., EP., EE), I S'ESTABLEIX EL CALENDARI


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un Pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s'estableix el calendari. 


DOGV 8407 (22.10.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un Pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s'estableix el calendari.