dijous, 19 de novembre de 2020

DOGV 8956 (1911.2020): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRRER DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS.

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/19/pdf/2020_9756.pdf


dimarts, 17 de novembre de 2020

DOGV 8954 (17.11.2020): PROCEDIMENT PER A LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS A CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DEL CURS 2020-2021 PER LA COVID-19

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, del director general de Centros Docentes, por la cual se establece el procedimiento para la justificación y pago de las subvenciones a centros educativos concertados para la organización y el desarrollo del curso 2020-2021 por la Covid-19.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/17/pdf/2020_9655.pdf

DOGV 8954 (17.11.2020): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDS A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT EN CENTRES D’EE. O EN UNITATS D’EE. UBICADES EN CENTRES ORDINARIS PÚBLICS (2020)

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa, por la cual se resuelve la convocatoria de subvenciones y asignaciones económicas para la realización de actividades complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en centros de educación especial o en unidades de educación especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos, para el ejercicio de 2020.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/17/pdf/2020_9657.pdf


DOGV 8954 (17.11.2020): CURRÍCULUM DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE LES MATÈRIES QUE FORMEN PART DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I DELS CURSOS PREPARATORIS A LES PROVES.

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se establece el currículo del programa experimental de las materias que forman parte de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y de los cursos preparatorios de las mismas en la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/17/pdf/2020_9673.pdf

DOGV 8954 (17.11.2020): CURRÍCULUM DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE LES MATÈRIES QUE FORMEN PART DE LES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (GRAU MITJÀ I SUPERIOR), CONDUENTS A LES TITULACIONS DE TÈCNIC O TÈCNICA ESPORTIUS I DE TÈCNIC O TÈCNICAS ESPORTIUS SUPERIORS, I DELS CURSOS PREPARATORIS A LES PROVES.

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se establece el currículo del programa experimental de las materias que forman parte de las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial de grado medio y de grado superior, conducentes a las titulaciones oficiales de técnico deportivo y técnico deportivo superior, y de los cursos preparatorios de las mismas en la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/17/pdf/2020_9664.pdf

dilluns, 16 de novembre de 2020

DOGV 8953 (16.11.2020): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D’ÈLIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2020)

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, del director general de Deporte, por la cual se resuelve la convocatoria de becas académico-deportivas para deportistas de élite de la Comunitat Valenciana para el año 2020. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/16/pdf/2020_9550.pdf

divendres, 13 de novembre de 2020

DOGV 8951 (13.11.2020): ES CONCEDEIXEN SUBVENCIONS DESTINADES A ESCOLES DE MÚSICA I ESCOLES DE MÚSICA I DANSA DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS O D’ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (2020)

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la cual se conceden subvenciones destinadas a escuelas de Música y escuelas de Música y Danza dependientes de corporaciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2020.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9592.pdf


dijous, 12 de novembre de 2020

DOGV 8950 (12.11.2020): ES RESOL PARCIALMENT LES SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, del director general de Centros Docentes, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 2020-2021, correspondientes a las etapas de Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/12/pdf/2020_9540.pdf

dimecres, 11 de novembre de 2020

DOGV 8949 (11.11.2020): INSTRUCCIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS I ESPORTIUS

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones sobre la realización de la formación en centros de trabajo de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2020-2021 impartan ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, programas formativos de cualificación básica, así como enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/11/pdf/2020_9454.pdf

dimarts, 10 de novembre de 2020

DOGV 8949 (10.11.2020): S’APROVA L’EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D’INGRÉS A COSSOS DOCENTS (APTES EN LA FASE DE PRÀCTIQUES)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés a cossos docents, convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/10/pdf/2020_9328.pdf

DOGV 8948 (10.11.2020): ES DETERMINEN LES HORES LECTIVES DE TUTORIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL PER ALS CENTRES DOCENTS PRIVATS CONCERTATS (CURS 2019-2020), AMB CARÀCTER DE MÀXIM.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es determinen les hores lectives de tutoria de Formació Professional Dual per als centres docents privats concertats, curs 2019-2020, amb caràcter de màxim.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/10/pdf/2020_9432.pdf

dilluns, 9 de novembre de 2020

DOGV 8947 (09.11.2020): S’APROVA L’EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D’INGRÉS A COSSOS DOCENTS (APTES EN LA FASE DE PRÀCTIQUES)

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se aprueba el expediente del procedimiento de ingreso a cuerpos docentes convocado por la Orden 7/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/09/pdf/2020_9222.pdf

DOGV 8947 (09.11.2020): PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ D’UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L’EXPERIENCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ (SERVEIS SOCIOCULTURALS, QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL SSC322-3: EDUCACIÓ INFANTIL)

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se promueve en la Comunitat Valenciana un procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, para la cualificación profesional SSC322-3: Educación Infantil.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/09/pdf/2020_9099.pdf

DOGV 8947 (09.11.2020): S’AUTORITZA LA RENOVACIÓ DE LES ENTITATS VINCULADES AL CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (CEEDCV)

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del director general de Centros Docentes, por la que se autoriza la renovación de las entidades vinculadas al Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/09/pdf/2020_9301.pdf

DOGV 8947 (09.11.2020): S’ESTABLEIX EL PERÍODE PER A IMPARTIR ELS CURSO D’ESPECIALITZACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el período para impartir los cursos de especialización de Formación Profesional en el curso 2020-2021 en la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/09/pdf/2020_9325.pdf

dijous, 5 de novembre de 2020

DOGV 8945 (05.11.2020): S’APROVA L’EXPEDIENT D’INGRÉS EN EL COS DE MESTRES DELS ASPIRANTS PENDENTS DE REALITZAR LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se aprueba el expediente del procedimiento de ingreso en el cuerpo de maestros convocado por la Orden 12/2018, de 17 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, respecto de los aspirantes pendientes de llevar a cabo la fase de prácticas.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/05/pdf/2020_9123.pdf

dimecres, 4 de novembre de 2020

DOGV 8944 (04.11.2020): ES FIXA LA RELACIÓ MITJANA ALUMNAT/PROFESSORAT PER UNITAT ESCOLAR QUE HAN DE COMPLIR TOTES LES UNITATS DELS CENTRES CONCERTATS A PARTIR DE LA SEGONA UNITAT DE BATXILLERAT

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, del director general de Centros Docentes, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/04/pdf/2020_9151.pdf

DOGV 8944 (04.11.2020): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LES CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS SESE ÀNIM DE LUCRE QUE MANTENEN CONSERVATORIS O CENTRES PRIVATS AUTORITZATS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS O PROFESSIONALS DE MÚSICA O DE DANSA (2020)

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios o centros privados autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música o de danza de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2020.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/04/pdf/2020_9153.pdf

DOGV 8944 (04.11.2020): S’ACORDEN MESURES ESPECIALS EN RELACIÓ AMB LES PRÀCTIQUES EN CENTRES SANITARIS DEL SISTEMA VALENCIÀ DE SALUT I CENTRES SANITARIS PRIVATS.

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales en relación con las prácticas en centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud y centros sanitarios privados para estudiantes de universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como para estudiantes de ciclos formativos de formación profesional de la Comunitat Valenciana, para prevenir y limitar la propagación y contagio por la Covid-19.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/04/pdf/2020_9203.pdf

dimarts, 3 de novembre de 2020

DOGV 8943 (03.11.2020): S’APROVA L’EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D’INGRÉS AL COS DE CATEDRÀTICS O CATEDRÀTIQUES DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se aprueba el expediente del procedimiento de ingreso al cuerpo de catedráticos o catedráticas de Música y Artes Escénicas, convocado por la Orden 6/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/03/pdf/2020_8997.pdf


DOGV 8945 (05.11.2020)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se aprueba el expediente del procedimiento de ingreso en el cuerpo de catedráticos o catedráticas de Música y Artes Escénicas, convocado por la Orden 6/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/05/pdf/2020_9287.pdf


dilluns, 2 de novembre de 2020

DOGV 8941 (02.11.2020): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS (CURS 2020-2021)

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la directora general de Innovación Educativa y Ordenación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones y asignaciones económicas para desarrollar proyectos de investigación e innovación educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana durante el curso académico 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9084.pdf

DOGV 8958 (23.11.2020)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/23/pdf/2020_9901.pdf


DOGV 8941 (02.11.2020): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan, para la Comunitat Valenciana, los premios extraordinarios de las enseñanzas deportivas de régimen especial correspondientes al curso 2019-2020. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9056.pdf

DOGV 8941 (02.11.2020): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DEL COS D’INSPECTORS O INSPECTORES.

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la directora general de Personal Docente, por la cual se convoca un concurso de traslados de funcionarios y funcionarias docentes del cuerpo de inspectores o inspectoras al servicio de la Administración educativa y de inspectores o inspectoras de educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9039.pdf


DOGV 8950 (12.11.2020):

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de octubre de 2020, de la directora general de Personal Docente, por la cual se convoca un concurso de traslados de funcionarios y funcionarias docentes de los cuerpos de inspectores o inspectoras al servicio de la Administración educativa y de inspectores o inspectoras de educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/12/pdf/2020_9554.pdf


DOGV 8941 (02.11.2020): CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DOCENTS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS (SECUNDÀRIA, FP, EOI, MÚSICA, ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY) I MESTRES DE TALLER

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca un concurso de traslados de funcionarios y funcionarias docentes de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, y de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9036.pdf


DOGV 8951 (13.11.2020)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de octubre de 2020, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca concurso de traslados de los funcionarios y de las funcionarias docentes de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, y de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9553.pdf


DOGV 8941 (02.11.2020): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la directora general de Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca concurso de traslados de los funcionarios y de las funcionarias docentes del cuerpo de maestros para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9035.pdf


DOGV 8950 (12.11.2020):

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de octubre de 2020, de la directora general de Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca concurso de traslados de los funcionarios y de las funcionarias docentes del cuerpo de maestros para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/12/pdf/2020_9552.pdf