dilluns, 14 de març de 2016

DOCV 7740 (14.03.2016): ES DELEGA LA COMPETÈNCIA PER AL NOMENAMENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS I ADSCRIPICIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL DOCENT EN LLOCS D'ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ-ASSESSORAMENT TECNICODOCENT

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es delega la competència per al nomenament en comissió de serveis i adscripció provisional del personal docent en llocs d'assessorament i coordinació-assessorament tecnicodocent en l'àmbit d'aquesta conselleria
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/14/pdf/2016_1596.pdf

DOCV 7740 (14.03.2016): S’ESTABLEIXEN LES DATES DE LES PROVES I AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES EN ESO, BAT, FP, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONASL I ESPORTIUS (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2016, de les direccions generals de Política Educativa, de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius, durant el curs 2015-2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/14/pdf/2016_1817.pdf

dimecres, 9 de març de 2016

DOCV 7737 (09.03.2016): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2016, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 27 de octubre de 2015 corresponents al curs 2014-2015.

DOCV 7737 (09.03.2016): EXTRACTE I RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CONVOQUEN ELS PREMIS DEL CONCURS ESCOLAR 2015-2016 (FASE AUTONÒMICA) "CONSUMÒPOLIS 11. TU CONUMEIXES:HO FAN IGUAL PERTOT ARREU?"


Extracte de la Resolució de 24 de febrer de 2016, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2015-2016 Consumòpolis 11: Tu consumeixes: ho fan igual pertot arreu? 


RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2016, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2015-2016 Consumòpolis 11: Tu consumeixes: ho fan igual pertot arreu? 

DOCV 7737 (09.03.2016): ES CONVOCA PROCEDIMENT PER A LA PROVISIÓ, PER LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE DIRECTORS O DIRECTORES DE CEIPFP

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/09/pdf/2016_1607.pdf

divendres, 4 de març de 2016

DOCV 7734 (04.03.2016): CALENDARI, PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES. CONVOCATÒRIA 2016

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2016, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/04/pdf/2016_1533.pdf

DOCV 7734 (04.03.2016): ES CONVOCA LA FORMACIÓ PEDAGÓGICA I DIDÀCTICA CONDUENT A L'OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ QUE ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA FORMACIÓ EQUIVALENT A L'EXIGIDA EN L'ARTICLE 100 DE LA LOE (LLEI 2/2006 DE 3 DE MAIG)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/04/pdf/2016_1525.pdf

dijous, 3 de març de 2016

DOCV 7733 (03.03.3016): ES DETERMINEN A LA COMUNITAT VALENCIANA LES INSTITUCIONS EDUCATIVES QUE PODEN OFERIR ELS ESTUDIS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ QUE ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA FORMACIÓ EQUIVALENT A LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA EXIGIDA EN L’ART. 100 DE LA LO 2/2006, DE 3 DE MAIG, D’EDUACIÓ


ORDRE 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la LO 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 30.09.2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/03/pdf/2016_1494.pdf