dimarts, 27 de novembre de 2018

DOGV 8432 (27.11.2018): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per la Resolució de 15 de juny de 2018, corresponents al curs 2017-2018.

DOGV 8432 (27.11.2018): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA, FASE AUTONÒMICA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen els premis professionals de Música i de Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2017-2018.  

DOGV 8432 (27.11.2018): PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'ARTS I ARTESANIA.


RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou en la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Arts i Artesania, per a la qualificació completa ART 523_3 Construcció de Decorats per a l'Escenografia d'Espectacles en Viu, Esdeveniments i Audiovisuals i per a la unitat de competència UC1711_3 de la qualificació professional ART524_3 Maquinària Escènica per a l'Espectacle en Viu. 

DOGV 8432 (27.11.2018): CONDICIONS, REQUISITS I PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT DE CURSOS D'ENTRENADORA O ENTRENADOR DE PILOTA VALENCIANA I S'APROVA EL SEU PLA FORMATIU


ORDRE 38/2018, de 20 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les condicions, requisits i procediment per al reconeixement de cursos d'entrenadora o entrenador de pilota valenciana i s'aprova el seu pla formatiu.

dilluns, 26 de novembre de 2018

DOGV 8431 (26.11.2018): S'AUTORITZEN ELS CENTRES QUE FIGUREN EN L'ANNEX, PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LA PROVA D'ACCÉS.


RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritzen els centres que figuren en l'annex d'aquesta resolució per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés.

dijous, 15 de novembre de 2018

DOGV 8424 (15.11.2018): NORMES ESPECIALS REGULADORES DE LA CONCESIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS AL PERSONAL AUXILIAR DE CONVERSA DE LLENGUA EXTRANGERA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CURS 2018-2019)


DECRETO 202/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones al personal auxiliar de conversación de lengua extranjera destinado en centros educativos públicos de Educación Primaria durante el curso 2018-2019. 


DOGV 8443 (13.12.2018)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 202/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària durant el curs 2018-2019.

DOGV 8424 (15.11.2018): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del cargo de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat.


DOGV 8427 (20.11.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de noviembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del cargo de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat.

DOGV 8430 (23.11.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/23/pdf/2018_10916.pdf

divendres, 9 de novembre de 2018

DOGV 8419 (08.11.2018): DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN QUI EXERCISCA LA DIRECCIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS, PER A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT I PRODUCTES TIC PER A L'ÚS EN L'ENTORN EDUCATIU.


RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en qui exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris de la Generalitat per a l'adquisició d'equipament i productes TIC per a l'ús en l'entorn educatiu.

dimecres, 7 de novembre de 2018

DOGV 8418 (07.11.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRE DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/07/pdf/2018_10226.pdf

dimarts, 6 de novembre de 2018

DOGV 8417 (06.11.208): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2017-2018.
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/07/pdf/2018_10258.pdf


DOGV 8453 (28.12.2019)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Educativa, por la cual se conceden los premios extraordinarios al rendimiento académico de Educación Primaria correspondientes al curso 2017-2018.

DOGV 8417 (06.11.208): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTAS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), EP, EE, ESO, FPB.

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/06/pdf/2018_10205.pdf
DOGV 8418 (07.11.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

dilluns, 5 de novembre de 2018

DOGV 8416 (05.11.2018): INSTRUCCIONS PER AL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ I BAIXA DE LES ESCOLES DE MÚSICA, ESCOLES DE DANSA I ESCOLES DE MÚSICA I DANSA EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS


RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento previsto en la Orden 35/2017, de 10 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento de inscripción, modificación y baja de las escuelas de música, escuelas de danza y escuelas de música y danza en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.