dimarts, 26 de febrer de 2019

DOGV 8494 (26.02.2019): ES CREA EL CENTRE DE FORMACIÓ, INNOVACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS D'ALCOI

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es crea el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) d'Alcoi. 


DOGV 8494 (26.02.2019): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE COORDINACIÓ HORÀRIA DIRIGIT A L'ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA, I L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (CURS 2019-2020)

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/26/pdf/2019_1776.pdf

DOGV 8494 (26.02.2019): ÒRGANS DE SELECCIÓ QUE HAN DE JUTJAR EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTIQUES I CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENT SECUNDARI I EOI.


RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes, convocat per l'Ordre 14/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/26/pdf/2019_1843.pdf


DOGV 8599 (25.07.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament de Secundària i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes, convocat per Ordre 14/2018, de 30 d'abril.


DOGV 8494 (26.02.2019): ÒRGAN DE SELECCIÓ QUE HA DE JUTJAR EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTIQUES I CATEDRÀTICS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ de 21 febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'accés al cos de catedràtiques i catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l'Ordre 15/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dilluns, 25 de febrer de 2019

DOGV 8493 (25.02.2019): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DELS CENTRES PÚBLICS PER A L'ASSIGNACIÓ D'AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGÜES ESTRANGERES PER AL CURS 2019-2020-


RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se convoca el procedimiento de solicitud de participación en el proceso de selección de los centros públicos que serán propuestos al Ministerio de Educación y Formación Profesional para la asignación de auxiliares de conversación en lenguas extranjeras para el curso 2019-2020. DOGV 8493 (25.02.2019): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENT 2019 DE L'ESCOLA D'ESPORT DE LA GENERALITAT.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, del director general de Deporte, por la que se convoca el Programa de formación permanente 2019 de la Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigido a la formación de entrenadores, técnicos deportivos y profesionales relacionados con la actividad física. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/25/pdf/2019_1834.pdf

divendres, 22 de febrer de 2019

DOGV 8492 (22.02.2019): CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES DELS CENTRES ISEACV.


RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, del director del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directoras y directores de los centros del ISEACV. 

dimecres, 20 de febrer de 2019

DOGV 8490 (20.02.2019): INSTRUCCIONS PER A APLICAR DAVANT DIVERSOS SUPÒSITS DE NO CONVIVÈNCIA DELS PROGENITORS PER MOTIUS DE SEPARACIÓ, DIVORCI, NUL•LITAT MATRIMONIAL, RUPTURA DE PARELLES DE FET O SITUACIONS ANÀLOGUES (CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS).


RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues. 


dimarts, 19 de febrer de 2019

DOGV 8489 (19.02.2019): ES DECLAREN DESERTS ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2017-2018)RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es declaren deserts els premis extraordinaris d'ensenyaments esportius de règim especial, convocats per la Resolució de 15 de juny de 2018, per al curs 2017-2018. 

dimecres, 13 de febrer de 2019

DOGV 8485 (13.02.2019): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan, para la Comunitat Valenciana, los premios extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso 2017-2018. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/13/pdf/2019_1297.pdf

dilluns, 11 de febrer de 2019

DOGV 8483 (11.02.2019): AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA RESOLUCIÓ DELS PREMIS IVAJ 2018 A TESIS DOCTORALS, TREBALLS DE FI DE MÀSTER, TREBALLS DE FI DE GRAU I PROJECTES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE LA FAMÍLIA SE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT.


RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, del director general del Institut Valencià de la Joventut, mediante la que se amplía el plazo previsto para dictar resolución en la concesión de Premios IVAJ 2018 a tesis doctorales, trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado y proyectos de ciclos formativos de grado superior de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad sobre temas de juventud, convocado por Resolución de 24 de octubre de 2018. 
DOGV 8483 (11.02.2019): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS DE CONCERTS EDUCATIUS D'EI (2n.CICLE), EP, ESO, EE i EE DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ, BAT, FPB i FP DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR.


RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se complementan los anexos de la Resolución de 12 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se resuelven los expedientes de conciertos educativos en la Comunitat Valenciana de Educación Infantil (2.º ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial Específica y Educación Especial de Apoyo a la Integración, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional de grado medio y de grado superior. 

DOGV 8483 (11.02.2019): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS I DIRECTORES


RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de centros docentes públicos de la Generalitat
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/11/pdf/2019_1215.pdf


DOGV 8503 (11.03.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat. DOGV 8491 (21.02.2019)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de febrero de 2019, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de centros docentes públicos de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/21/pdf/2019_1671.pdf

divendres, 8 de febrer de 2019

DOGV 8482 (08.02.2019). CALENDARI, PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A L'APRENENTATGE, L'ENSENYAMENT I L'AVALUACIÓ DE LLENÜES (MCER), DELS ENSENYAMENT D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (2019)


RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019. 

dijous, 7 de febrer de 2019

DOGV 8481 (07.02.2019): RENOVACIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES DEL CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA


RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se procede a la renovación de los consejeros y consejeras del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.