dimarts, 29 de gener de 2019

DOGV 8474 (29.01.2019): ES CONVOCA EL PROGRAMA D'EXPERIÈNCIES FORMATIVES EN GESTIÓ ARTÍSTICA AL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA, DIRIGIT A L'ALUMNAT DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS QUE CURSEN ELS SEUS ESTUDIS EN CONSERVATORIS PROFESSIONALS O SUPERIORS DE MÚSICA I DE DANSA DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se convoca el Programa de experiencias formativas en gestión artística en el Palau de la Música de València, dirigido al alumnado de las enseñanzas artísticas que cursen sus estudios en conservatorios profesionales o superiores de música y de danza de titularidad de la Generalitat Valenciana durante el curso 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/29/pdf/2019_703.pdf

dimarts, 22 de gener de 2019

DOGV 8469 (22.01.2019): RÈGIM DE CONCERTS EDUCATIUS I SISTEMA DE PAGAMENT DELEGAT DELS CENTRES DOCENTS PRIVATS CONCERTATS


ORDRE 2/2019, de 17 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el règim de concerts educatius i es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana. 

dimecres, 16 de gener de 2019

DOGV 8465 (16.01.2019): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC I ES DETERMINA EL CALENDARI I EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ, PER A CURSAR DETERMINADES MODALITATS D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL AL CIPFP XEST (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de acceso de carácter específico y se determina el calendario y el procedimiento de admisión y matriculación, para cursar determinadas modalidades de enseñanzas deportivas de régimen especial en el CIPFP Complejo Educativo de Cheste, durante el curso académico 2018-2019. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/16/pdf/2019_214.pdf

dimarts, 15 de gener de 2019

DOGV 8464 (15.01.2019): MODIFICACIONS DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat per al curs 2018-2019.

DOGV 8464 (15.01.2019): LLISTATS DEFINITIUS D'ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS


RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses per a participar en el procés de renovació del càrrec de director o directora, convocat per Resolució de 12 de novembre de 2018, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. 

dilluns, 14 de gener de 2019

DOGV 8643 (14.01.2019): S'ESTRUCTUREN ELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I ES DESENVOLUPA EL DECRET 104/2018, DE 27 DE JULIOL


ORDEN 1/2019, de 8 de enero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se estructuran los servicios psicopedagógicos escolares y se desarrolla el Decreto 104/2018, de 27 de julio.


dijous, 10 de gener de 2019

DOGV 8461 (10.01.2019): ES FIXA LA RELACIÓ MITJANA ALUMNAT/PROFESSORAT PER UNITAT ESCOLAR A QUÈ ES REFEREIX PER ALS CONCERTS GENERALS L'ARTICLE 16 DEL REGLAMENT DE NORMES BÀSIQUES SOBRE CONCERTS EDUCATIUS


RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar a que se refiere para los conciertos generales el artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/10/pdf/2019_39.pdf


DOGV 8462 (11.01.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l'article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius. 


DOGV 8461 (10.01.2019): ES FIXA LA RELACIÓ MITJANA ALUMNAT/PROFESSORAT PER UNITAT ESCOLAR QUE HAN DE COMPLIR TOTES LES UNITATS DELS CENTRES CONCERTATS A PARTIR DE LA SEGONA UNITAT DE BATXILLERAT.


RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/10/pdf/2019_33.pdf


DOGV 8462 (11.01.2019)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/11/pdf/2019_207.pdf 

DOGV 8461 (10.01.2019): S'ADSCRIUEN LES ENTITATS I ENS LOCALS QUE IMPARTEIXEN PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se adscriben las entidades y entes locales que imparten programas formativos de cualificación básica a los correspondientes institutos de Educación Secundaria.dimecres, 9 de gener de 2019

DOGV 09.01.2019: CATÀLEG DEL LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARIRESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se da publicidad al catálogo de puestos de trabajo de la plantilla orgánica de personal docente en centros de educación secundaria, de educación superior no universitaria y de enseñanzas de régimen especial, de los cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat, correspondiente al curso escolar 2018-2019.´

dijous, 3 de gener de 2019

DOGV 8456 (03-01-2019): ES CONVOCA EL PROCÉS DE RENOVACIÓ GENERAL DEL CONCERT EDUCATIU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I UNITATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ DE PRIMÀRIA


RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el proceso de renovación general del concierto educativo en Educación Primaria y unidades de educación especial de apoyo a la integración de Primaria.