dijous, 27 de desembre de 2018

DOGV 8452 (27.12.2018): INSTRUCCIONS RELATIVES A LA SOL·LICITUD D'ACCÉS, RENOVACIÓ, MODIFICACIÓ I/O PRÓRROGA DELS CONCERTS EDUCATIUS EN LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL MES DE GENER DE 2019

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones relativas a la solicitud de acceso, renovación, modificación y/o prórroga de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana durante el mes de enero de 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_11748.pdf

DOGV 8451 (26.12.2018): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIORQUE CONDUEIXEN A LES TITULACIONS OFICIALS DE TÈCNIC ESPORTIU I TÈNIC ESPORTIU SUPERIOR.


RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial de grado medio y de grado superior, conducentes a las titulaciones oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior. 

dimecres, 19 de desembre de 2018

DOGV 8447 (19.12.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA ALS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT PÚBLICA


RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.

DOGV 8447 (19.12.2018): RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIA PER LA QUAL S'ADJUDIQUEN LES SUBVENCIONS A FI DE FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES ALS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, CORRESPONENTS A DETERMINATS CICLES FORMATIUS


RESOLUCIÓ complementària de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a la Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. 

dilluns, 17 de desembre de 2018

DOGV 8445 (17.12.2018): ES CONVOCA LA PROVA I ES REGULEN LA INSCRIPCIÓ I GESTIÓ DE LA PROVA PERQUÈ LES PERSONES MAJORS DE VINT ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL DE BATXILLERAT (CURS ACADÈMIC 2018-2019)

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2018-2019 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/17/pdf/2018_11717.pdf

divendres, 14 de desembre de 2018

DOGV 8444 (14.12.2018): ES CONCEDEIXEN BEQUES PER A LA PROMOCIÓ DE L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA DESTINADES A LES PERSONES QUE HAGEN CONCLÒS, DURANT EL CURS 2016-2017, ESTUDIS UNIVERSITARIS EN LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, I ESTUDIS SUPERIORS EN CENTRES DE TITULARITAT PÚBLICA ADSCRITS A L'INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES.


RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen conclòs, durant el curs 2016-2017, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).DOGV 8523 (05.04.2019)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, por la que se conceden becas para la promoción de la excelencia académica destinadas a las personas que hayan concluido, durante el curso 2016-2017, estudios de educación universitaria en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y estudios superiores en centros de titularidad pública adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

DOGV 8444 (14.12.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS I ASSIGANCIONS ECONÒMIQUES A CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSTARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (PEAFS) QUE ESTIGUEN INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2018-2019.

DOGV 8444 (14.12.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS A FEDRACIONS ESPORTIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA (2019)


RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola en l'any 2019.

dijous, 13 de desembre de 2018

DOGV 8443 (13.12.2018): LLISTES PROVISIONALS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARIA I CATEDRÀTICS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES.


RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes. 

DOGV 8443 (13.12.2018): LLISTES PROVISIONALS PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny.

dilluns, 10 de desembre de 2018

DOGV 8440 (10.12.2018): CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA EN ELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, de la convocatòria de sol·licitud d'ajudes econòmiques per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019. 

DOGV 8440 (10.12.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'ACITIVITATS COMPLEMENTÀRIES DIRIGIDES A ALUMNAT DE CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O D'UNITATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2018)


RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2018.

dilluns, 3 de desembre de 2018

DOGV 8436 (03.12.2018): ES CONVOQUEN BEQUES PER A L'ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL EN COMERÇ EXTERIOR DIRIGIDES A TÈCNICS I TÈCNIQUES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR


RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació, 2019, per a l'especialització professional en comerç exterior dirigides a tècnics i tècniques de cicles formatius de grau superior, i es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d'aquestes. 

dimarts, 27 de novembre de 2018

DOGV 8432 (27.11.2018): S'ADJUDIQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per la Resolució de 15 de juny de 2018, corresponents al curs 2017-2018.

DOGV 8432 (27.11.2018): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA, FASE AUTONÒMICA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen els premis professionals de Música i de Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2017-2018.  

DOGV 8432 (27.11.2018): PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESIONAL, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL D'ARTS I ARTESANIA.


RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou en la Comunitat Valenciana un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Arts i Artesania, per a la qualificació completa ART 523_3 Construcció de Decorats per a l'Escenografia d'Espectacles en Viu, Esdeveniments i Audiovisuals i per a la unitat de competència UC1711_3 de la qualificació professional ART524_3 Maquinària Escènica per a l'Espectacle en Viu. 

DOGV 8432 (27.11.2018): CONDICIONS, REQUISITS I PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT DE CURSOS D'ENTRENADORA O ENTRENADOR DE PILOTA VALENCIANA I S'APROVA EL SEU PLA FORMATIU


ORDRE 38/2018, de 20 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les condicions, requisits i procediment per al reconeixement de cursos d'entrenadora o entrenador de pilota valenciana i s'aprova el seu pla formatiu.

dilluns, 26 de novembre de 2018

DOGV 8431 (26.11.2018): S'AUTORITZEN ELS CENTRES QUE FIGUREN EN L'ANNEX, PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LA PROVA D'ACCÉS.


RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritzen els centres que figuren en l'annex d'aquesta resolució per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés.

dijous, 15 de novembre de 2018

DOGV 8424 (15.11.2018): NORMES ESPECIALS REGULADORES DE LA CONCESIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS AL PERSONAL AUXILIAR DE CONVERSA DE LLENGUA EXTRANGERA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CURS 2018-2019)


DECRETO 202/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones al personal auxiliar de conversación de lengua extranjera destinado en centros educativos públicos de Educación Primaria durante el curso 2018-2019. 


DOGV 8443 (13.12.2018)
CORRECCIÓ d'errades del Decret 202/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària durant el curs 2018-2019.

DOGV 8424 (15.11.2018): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR O DIRECTORA DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del cargo de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat.


DOGV 8427 (20.11.2018)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de noviembre de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del cargo de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat.

DOGV 8430 (23.11.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/23/pdf/2018_10916.pdf

divendres, 9 de novembre de 2018

DOGV 8419 (08.11.2018): DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN QUI EXERCISCA LA DIRECCIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS, PER A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT I PRODUCTES TIC PER A L'ÚS EN L'ENTORN EDUCATIU.


RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en qui exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris de la Generalitat per a l'adquisició d'equipament i productes TIC per a l'ús en l'entorn educatiu.

dimecres, 7 de novembre de 2018

DOGV 8418 (07.11.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A DESENVOLUPAR PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN CENTRE DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/07/pdf/2018_10226.pdf

dimarts, 6 de novembre de 2018

DOGV 8417 (06.11.208): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2017-2018.
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/07/pdf/2018_10258.pdf


DOGV 8453 (28.12.2019)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Educativa, por la cual se conceden los premios extraordinarios al rendimiento académico de Educación Primaria correspondientes al curso 2017-2018.

DOGV 8417 (06.11.208): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTAS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), EP, EE, ESO, FPB.

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/06/pdf/2018_10205.pdf
DOGV 8418 (07.11.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

dilluns, 5 de novembre de 2018

DOGV 8416 (05.11.2018): INSTRUCCIONS PER AL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ I BAIXA DE LES ESCOLES DE MÚSICA, ESCOLES DE DANSA I ESCOLES DE MÚSICA I DANSA EN EL REGISTRE DE CENTRES DOCENTS


RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento previsto en la Orden 35/2017, de 10 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento de inscripción, modificación y baja de las escuelas de música, escuelas de danza y escuelas de música y danza en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

dimecres, 31 d’octubre de 2018

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOQUEN ELS PREMIS IVAJ 2018 A TESIS DOCTORALS, TREBALLS FI DE AMSTER, TREBALLS FI DE GRAU I PROJECTES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE LA FAMÍLIA DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT.


RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen els Premis IVAJ 2018 a tesis doctorals, treballs fi de màster, treballs fi de grau i projectes de cicles formatius de grau superior de la família de serveis socioculturals i a la comunitat sobre temes de joventut.

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DELS COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_9722.pdf

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE PROFESSORS, DE CATEDRÀTICS I DE MESTRES DE TALLER.


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOGV 8414 (31.10.2018): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES


RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats dels funcionaris i funcionàries docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 


DOGV 8431 (26.11.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats dels funcionaris i funcionàries docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

dilluns, 29 d’octubre de 2018

DOGV 8412 (29.10.2018): ES CONVOCA EL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS


RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.

DOGV 8412 (29.10.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS, DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2017-2018. 

DOGV 8410 (25.10.2018): S'INCLOUEN ASPIRANTS EN LA LLISTA DE SELECCIONATS EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D'ACCÉS AL COS DE CATEDRÀTICS I CATEDRÀTIQUES D'ENSENYAMENT SECUNDARIA (ORDRE DE 22


RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'inclouen aspirants en la llista de seleccionats en el procediment selectiu d'accés al cos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari convocat per l'Ordre de 22 de desembre de 2009. 

DOGV 8408 (23.10.2018): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES


RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2018, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.

DOGV 8407 (22.10.2018): ES RESOLEN LES AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN ELS CENTRES D'EI., I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE PRIMER CICLE (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle, de la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/22/pdf/2018_9695.pdf

dijous, 25 d’octubre de 2018

DOGV 8405 (18.10.2018): RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAL D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA, EN ELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, d'assignació d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.


DOGV 8407 (22.10.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, d'assignació d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/22/pdf/2018_9750.pdf

DOGV 8405 (18.10.2018): INSTRUCCIONS QUE REGULEN LES CONDICIONS, SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ D'UN PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR (2n. CICLE EI., EP., EE), I S'ESTABLEIX EL CALENDARI


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un Pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s'estableix el calendari. 


DOGV 8407 (22.10.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un Pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s'estableix el calendari. 

DOGV 8404 (17.10.2018): LLISTA D'ASPIRANTS QUE HAN ADQUIRIT UNA NOVA ESPECIALITAT EN EL COS DE MESTRES (ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL. ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS)


RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista de persones aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, per a l'adquisició de noves especialitats.

dilluns, 15 d’octubre de 2018

DOGV 8402 (15.10.2018): ES NOMBRA ALS MEMBRES DE LA COMISSIÓ COORDINADORA QUE REGULA LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 1 octubre de 2018, del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que nombra a las y los miembros de la comisión coordinadora para el curso académico 2018-2019, prevista en la Orden de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. 

dijous, 11 d’octubre de 2018

DOGV 8401 (11.10.2018): ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES EN EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A L'INGRÉS AL COS DE MESTRES (ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL)


RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu per a l'ingrés al cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

DOGV 8401 (11.10.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS DELS ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques. 

DOGV 8401 (11.10.2018): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS ALS COSSOS DOCENTS DE PROFESSORS, PROFESSORS TÈCNICS DE FP, I PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés als cossos docents de professors i professores tècnics de Formació Professional i de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per les ordres 15/2017 i 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dimecres, 10 d’octubre de 2018

DOGV 8400 (10.10.2018): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC O TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I DE TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica de Formació Professional i de tècnic o tècnica superior de Formació Professional.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9136.pdf

DOGV 8400 (10.10.2018): S'AUTORITZEN, AMB CARÀCTER EXPERIMENTAL, UNITATS EDUCATIVES TERÈUTIQUES/HOSPITALS DE DIA INFANTIL I ADOLESCENT PER A LA RESPOSTA INTEGRAL A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DEREIVADE DE TRASTRONS GREUS DE SALUT MENTAL (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ conjunta d'1 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritzen, amb caràcter experimental, unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, i es regula el seu funcionament per al curs escolar 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9271.pdf

dijous, 4 d’octubre de 2018

DOGV 8397 (04.10.2018): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), EP, EE, ESO I FPB.


RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

DOGV 8397 (04.10.2018): ES CONVOQUEN LES MODALITATS FORMATIVES, PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS


RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris.

divendres, 28 de setembre de 2018

DOGV 8393 (28.09.2018): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT (2017-2018)


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 22 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

DOGV 8393 (28.09.2018): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D'ESO (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2017-2018.

DOGV 8393 (28.09.2018): ES DETERMINA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI I CATEDRÀTICS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES I D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.


RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es determina el termini de presentació de sol·licituds del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny convocats per les ordres 14/2018 i 15/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, respectivament.

dijous, 27 de setembre de 2018

DOGV 8392 (27.09.2018): ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES DE FP. A DETERMINATS CICLES FORMATIUS.RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.

dimarts, 25 de setembre de 2018

DOGV 8390 (25.09.2018): S'APROVEN DUES CONVOCATÒRIES DE PROVES DIRIGIDES A L'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER A CURSAR AMB APROFITAMENT LA FORMACIÓ CORRESPONENT A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DE NIVELLS 2 I 3, EN L'ÀMBIT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ. (2019)


RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aproven, per a l'exercici 2019, dues convocatòries de proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació en la Comunitat Valenciana. 

DOGV 8390 (25.09.2018): ES CONVOQUEN LES PROVES, I ES DICTEN LES INSTRUCCIONS QUE REGULEN LA INSCRIPCIÓ I LA GESTIÓ DE LA PROVA PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES MAJORS DE DÍHUIT ANYS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2018-2019 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

DOGV 8390 (25.09.2018): ES CORREGEIX LA RESOLUCIÓ DE 10 DE SETEMBRE DE 2018, PER LA QUAL NOMENA FUNCIONÀIRES EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES LES PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES (ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL)


RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual corregeix la Resolució de 10 de setembre de 2018, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de mestres les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

dimecres, 12 de setembre de 2018

DOGV 8381 (12.09.2018): NOMENAMENT DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES, SELECCIONATS EN EL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER L'ORDRE 12/2018, DE 17 D'ABRIL


RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de mestres les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/8398]

DOGV 8381 (12.09.2018): S'APROVA EL PLA GENERAL D'ACTUACIÓ ANUAL (PGAA) DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ (2018-2019)


RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

dilluns, 10 de setembre de 2018

DOGV 8379 (10.09.2018): S'EXTABLEIX LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D'ACCÉS A PRIMER CURS DE DANSA PER AL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA DE CASTELLÓ (2018-2019)


RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix la segona convocatòria del procés d'accés a primer curs de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019

dijous, 6 de setembre de 2018

DOGV 8377 (06.09.2018): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), EP., EE. ESO i FPB.


RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica. 

dilluns, 3 de setembre de 2018

DOGV 8374 (03.09.2018): ES RESOLEN LES SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENDENTS D'AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS - 2018

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/03/pdf/2018_8178.pdf

dijous, 30 d’agost de 2018

DOGV 8372 (30.08.2018): INSTRUCCIONS QUE ESTABLEIXEN EL PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019. 

dissabte, 25 d’agost de 2018

DOGV 8368 (24.08.2018): ES REGULA L'ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM), S'AUTORITZEN PROGRAMES I S'ASSIGNEN HORES ADDCIONALS DE PROFESSORAT ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es regula l'elaboració de les actuacions del Pla d'actuació per a la millora (PAM), s'autoritzen programes i s'assignen hores addicionals de professorat als centres educatius públics amb titularitat de la Generalitat Valenciana per al seu desenvolupament, al curs 2018-2019. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/24/pdf/2018_8089.pdf

DOGV 8368 (24.08.2018): ES REGULA LA CATALOGACIÓ AMB EL REQUISIT LINGÜÍSTIC DE VALENCIÀ DE DETERMINATS LLOCS DE TREBALL DOCENTS EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS QUE IMPARTEIXEN ELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL I ALTRES ENSENYANCES


ORDRE 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances.

DOGV 8366 (22.08.2018): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A LA MILLORA DE L'ÈXIT I LA REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR I ALTRES ACTUACIÓNS INCLOSES EN EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandonament escolar i altres actuacions incloses en el Pla d'actuació per a la millora, per al curs 2018-2019.

DOGV 8365 (21.08.2018): ES CONVOCA I ES REGULA EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D'HORES ADDICIONALS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA EN ELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/21/pdf/2018_8010.pdf

DOGV 8392 (27.09.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca i es regula el procediment de sol·licitud d'hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d'actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/27/pdf/2018_8892.pdf

DOGV 8365 (21.08.2018): PLA D'ESTUDIS DEL TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA EN L'ESPECIALITAT D'INTERPRETACIÓ, ITINERARI INSTRUMENTS DE LA MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR, DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO DE VALÈNCIAORDRE 32/2018, de 6 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix i s'autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del Títol Superior de Música en l'especialitat d'Interpretació, itinerari Instruments de la música tradicional i popular, del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. 

DOGV 8361 (14.08.2018): RELACIÓ DE CENTRES QUE EN EL CURS 2018-2019 PODRAN REBRE UN AUXILIAR DE CONVERSA EN LLENGUA ESTRANGERA

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista definitiva de centres educatius que en el curs 2018-2019 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/14/pdf/2018_7665.pdf

DOGV 8361 (14.08.2018): BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ I D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS, PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS ADREÇADES A L'ALUMNAT DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA, A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDOMMENT ESCOLAR I ALTRES ACTUACIONS O PROGRAMES INCLOSOS EN EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA


ORDRE 33/2018, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de subvenció i d'hores addicionals de professorat dirigides a centres privats concertats per al desenvolupament d'actuacions adreçades a l'alumnat de compensació educativa, a la reducció de l'abandonament escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla d'actuació per a la millora. 

DOGV 8357 (08.08.2018): CATÀLEG D'UNITATS, CREACIONS, SUPRESSIONS I MODIFICACIONS DE LLOCS DE TREBALL DOCENTS, I PLANTILLA ORGÀNICA DEL COS DE MESTRES DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS.RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'indica el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


DOGV 8407 (22.10.2018)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'indica el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.

divendres, 24 d’agost de 2018

DOGV 8356 (07.08.2018): ES CONCEDEIXEN BEQUES PER A JOVES MÚSICS, DE FINS A UN MES DE DURACIÓ (2018), I DE FINS A UN ANY DE DURACIÓ (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es concedeixen beques per al perfeccionament de joves músics de fins a un mes de duració durant l'any 2018 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7849.pdf

DOGV 8356 (07.08.2018): ES DESENVOLUPEN ELS PRINCIPIS D'EQUITAT I D'INCLUSIÓ EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀDECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià. 

DOGV 8355 (06.08.2018): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA DE PLACES EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es resol la convocatòria de places en les residències juvenils per al curs 2018/2019, per a joves.

DOGV 8355 (06.08.2018): ES CONVOQUEN ELS XXXVII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EDAT ESCOLAR I S'APROVEN LES SEUES BASESRESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i s'aproven les bases per les quals es regulen. 

DOGV 8355 (06.08.2018): ES REGULEN LES TITULACIONS ADMINISTRATIVES QUE FACULTEN PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, DEL VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES.


ORDRE 31/2018, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana.

dimecres, 25 de juliol de 2018

DOGV 8346 (25.07.2018): RELACIÓ DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL•LABORADORES RECONEGUDES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2018-2019)

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se hace pública la relación de los planes de actividades propuestos por las entidades colaboradoras reconocidas en la formación del profesorado, para el curso 2018-2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/25/pdf/2018_7076.pdf

dimarts, 24 de juliol de 2018

DOGV 8345 (24.07.2018): S'AUTORITZA L'ACTUACIÓ COMPLEMENTÀRIA "TALLER DE REFORÇ D'ESTIU EN L'ESO" CONTRA L'ABANDONAMENT ESCOLAR, PER A CENTRES DE TITULARITAT PUBLICA QUE IMPARTEIXEN ESO (CURS 2017-2018)


RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza l'actuació complementària «Taller de reforç d'estiu en l'ESO» contra l'abandonament escolar, dins del Pla d'actuació per a la millora, en l'àmbit del programa PROEDUCAR, per a centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, durant el curs escolar 2017-2018.

dilluns, 23 de juliol de 2018

DOGV 8344 (23.07.2018): ES REGULA EL FUNCIONAMENT DE LES UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES UBICADES EN HOSPITALS PÚBLICS (CURS 2018-2019)


Instruccions de 13 de juliol de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per les quals es regula el funcionament de les unitats pedagògiques hospitalàries ubicades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019. 

divendres, 20 de juliol de 2018

DOGV 8343 (20.07.2018): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES UNITAT ESPECÍFIQUES D'EDUCACIÓ ESPECIAL UBICADES EN CENTRES ORDINARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (2n. CICLE D'EI., EP, ESO). CURS 2018-2019


RESOLUCIÓ 18 de juliol de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2018-2019.

DOGV 8343 (20.07.2018): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EE SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019.

dijous, 19 de juliol de 2018

DOGV 8342 (19.07.2018): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2018-2019.

DOGV 8342 (19.07.2018): ES CONVOQUEN ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ ACADÈMICA EN ELS CENTRES SUPERIORS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2018/2019

dimarts, 17 de juliol de 2018

DOGV 8340 (17.07.2018): INSTRUCCIONS PER AL CURS 2018-2019 ALS CENTRES QUE IMPARTEIXEN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS.


RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2018, de la direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-2019 als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.  

dilluns, 16 de juliol de 2018

DOGV 8339 (16.07.2018): ES RESOL PARCIALMENT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS, DESTINADES A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (CURS 2018-2019), CORRESPONENTS A EI i EE.


RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2018, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular, para el curso escolar 2018-2019, correspondientes a las etapas de Educación Primaria y Educación Especial.

divendres, 13 de juliol de 2018

DOGV 8338 (13.07.2018): MÒDULS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR (CURS 2018-2019), I PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-2019 i el procediment de sol·licitud als centres privats concertats. 


DOGV 8351 (31.07.2018)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2018-2019 i el procediment de sol·licitud als centres privats concertats.


dilluns, 9 de juliol de 2018

DOGV 8334 (09.07.2018): S'ESTABLEIX EL PROCÉS D'ACCÉS A PRIMER CURS DE DANSA PER AL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA DE CASTELLÓ (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, de la direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de Centres i Personal Docent i de Política Educativa, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procés d'accés a primer curs de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019. 

DOGV 8334 (09.07.2018): BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES DEL SERVEF, PER A LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, FABRICACIÓ MECÀNICA, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), per la qual es convoca per a la seua constitució una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/09/pdf/2018_6523.pdf

divendres, 6 de juliol de 2018

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas durante el curso 2018-2019. 

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los programas formativos de cualificación básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el curso 2018-2019. 

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN CICLES DE FPB, GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2018-2019 impartan ciclos de Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior.

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS DELS CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente de los conservatorios y centros autorizados de enseñanzas artísticas elementales y profesionales de Música y Danza de la Comunitat Valenciana para el curso 2018-2019.

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES D’ENSENYANCES PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros docentes de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2018-2019 impartan enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño

DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CENTRES D’ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2018-2019)RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunitat Valenciana, durante el curso 2018-2019.


DOGV 8333 (06.07.2018): INSTRUCCIONS SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’ESO I BATXILLLERAT (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2018-2019. 

dijous, 5 de juliol de 2018

DOGV 8332 (05.07.2018): INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’EI DE 2n.CICLE I D’EP (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019

dimecres, 4 de juliol de 2018

DOGV 8331 (04.07.2018): CONVOCATÒRIA PER A L'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE DETERMINADES UNITATS DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL, ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL O DE VIES NO FORMALS DE FORMACIÓ, EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SEGURETAT I MEDI AMBIENT.


RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana una convocatòria per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació completa d'Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural SEA595_2 i algunes unitats de competència de la qualificació de Prevenció d'incendis i manteniment SEA534_2 i d'Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes SAN122_2.

DOGV 8331 (04.07.2018): INSTRUCCIONS EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2018-2019.

dimarts, 3 de juliol de 2018

DOGV 8330 (03.07.2018): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER ESPECÍFIC I ES DETERMINA EL CALENDARI, EL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ, LA MATRIUCLACIÓ I LA DOCUEMNTACIÓ NECESSÀRIA PER A CURSAR ELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL EN CENTRES PÚBLICS (CURS 2018-2019)


RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, el procediment d'admissió, la matriculació i la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019.

divendres, 29 de juny de 2018

DOGV 8328 (29.06.2018): S'ESTABLEIX EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS ACADÈMIC 2018-2019 EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES.

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2018-2019 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/29/pdf/2018_6346.pdf