divendres, 12 de desembre de 2014

DOCV 7422 (12.12.2014): ES DECLARA APROVADA LA LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS.

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 22 d'octubre de 2014, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11342.pdf

DOCV 7422 (12.12.2014): S'INICIA PROCEDIMENT DE DETERMINACIÓ DE LA LLENGUA BASE EN EDUC.INF (2n CICLE) i EDUC. PRIMÀRIA, I S'INFORMA ALS REPRESENTANTS LEGALS DE L'ALUMNAT.

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'acorda iniciar el procediment de determinació de la llengua base en els centres públics d'Educació Infantil de 2n cicle i d'Educació Primària, i es dicten els terminis i els termes per a la realització de la campanya informativa i la consulta als representants legals de l'alumnat en estos centres.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11374.pdf

DOCV 7422 (12.12.2014): S'ESTABLIXEN ELS DOCUMENTS OFICIALS D'AVALUACIÓ I ES CONCRETEN ASPECTES DE L'ORDENACIÓ D'EDUC. PRIMÀRIA

ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/12/pdf/2014_11310.pdf

dijous, 11 de desembre de 2014

DOCV 7421 (11.12.2014): ES DESPLEGA EL PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

ORDE 88/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el procediment d'autorització del projecte lingüístic de centre establit en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/11/pdf/2014_11309.pdf

dilluns, 10 de novembre de 2014

DOCV 7399 (10.11.2012): AJUDES ECONÒMIQUES PER ALS CENTRES (PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS) AUTORITZATS PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROJECTE EXPERIMENTAL DEL CONTRACTE-PROGRAMA, EN EL QUE S'INCLOU EL DESENROTLLAMENT DE PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

ORDE 86/2014, de 5 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per a l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública, i es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, autoritzats per al desenrotllament del projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10212.pdf

dimarts, 4 de novembre de 2014

DOCV 7395 (04.11.2014): RESOLUCIÓ SOBRE ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES SUPERIORS D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2014, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d'ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/04/pdf/2014_9991.pdf

DOCV 7395 (04.11.2014): S'ESTABLIXEN VINT CURRÍCULUMS DE CICLES FORMATIUS DE FP BÀSICA.

DECRET 185/2014, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

dijous, 30 d’octubre de 2014

DOCV 7392 (30.10.2014): ES CONVOCA EL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9754.pdf

DOCV 7392 (30.10.2014): ES CONVOCA EL CONCURS DE TRASLLATS DE PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLER

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9738.pdf

DOCV 7392 (30.10.2014): ES CONVOCA EL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9734.pdf

dimarts, 28 d’octubre de 2014

DOCV 7390 (28.10.2014): ES REGULEN LES ASSIGNATURES OPTATIVES, EL TREBALL DE FI DE TÍTOL I LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES DE L'ISEACV

ORDE 85/2014, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les assignatures optatives, el treball de fi de títol i les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants d'ensenyances artístiques superiors dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/28/pdf/2014_9713.pdf

dilluns, 27 d’octubre de 2014

DOCV 7389 (27.10.2014): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL CARRER DE DIRECTOR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/27/pdf/2014_9729.pdf

DOCV 7390 (28.10.2014) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

dimarts, 21 d’octubre de 2014

DOCV 7385 (21.10.2014): ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE LES PERSONES QUE HAGEN PARTICIPAT EN PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/21/pdf/2014_9498.pdf

DOC 7383 (17.10.2014): CENTRES AUTORITZATS PER A IMPARTIR ELS CURSO PREPARATORIS DE LES PROVES D'ACCÉS A CICLES

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritzen, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres que figuren en l'annex d'esta resolució.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/17/pdf/2014_9385.pdf

dimecres, 15 d’octubre de 2014

DOCV 7381 (15.10.2014): RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A AUTORITZAR EL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTRACTE-PROGRAMA.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/15/pdf/2014_9320.pdf


DOCV 7384 (20.10.2014) 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/20/pdf/2014_9432.pdf

dimarts, 14 d’octubre de 2014

DOCV 7380 (14.10.2014): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN GRÀFICA INTERACTIVA

DECRET 180/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9276.pdf

DOCV 7380 (14.10.2014): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ANIMACIÓ

DECRET 179/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Animació, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9275.pdf

DOCV 7380 (14.10.2014): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

DECRET 178/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9274.pdf

DOCV 7380 (14.10.2014): CURRÍCULUM CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÉS

DECRET 177/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprés, pertanyent a la família profesional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/14/pdf/2014_9273.pdf

dimecres, 8 d’octubre de 2014

DOCV 7376 (07:10:2014): CONCESSIÓ D'AJUDES A CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

ORDE 82/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/07/pdf/2014_9046.pdf


CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de juny de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2014-2015 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/15/pdf/2015_6527.pdf
DOCV 7571 (15.07.2015)

dilluns, 6 d’octubre de 2014

DOCV 7375 (06.10.2014): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA EN ESCOLES DE MÚSICA PER A AFAVORIR L'ÈXIT ESCOLAR (CURS 2014 - 2015)

ORDE 81/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en escoles de música per a afavorir l'èxit escolar a través de l'educació musical durant el curs acadèmic 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/06/pdf/2014_9045.pdf


DOCV 7378 (10.10.2014)
CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 81/2014, de 2 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en escoles de música per a afavorir l'èxit escolar a través de l'educació musical durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/10/pdf/2014_9197.pdf

DOCV 7374 (03.10.2014): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (COS DE MESTRES)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8859.pdf

DOCV 7374 (03.10.2014): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS, ACCESSOS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (SECUNDÀRIA I FP)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 31/2013, de 26 d'abril.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/03/pdf/2014_8860.pdf 

DOCV 7370 (29.09.2014): S'AMPLIA EL TERMINI DE LA RELACIÓ NOMINAL DEL PERSONAL DOCENT DELS CENTRES SOL·LICITANTS DE L'AJUDA ECONÒMICA PER A L'ESCOLARITZACIÓ (EDUC.INFANTIL 1ER.CICLE, CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de la relació nominal del personal docent als centres sol·licitants de l'ajuda econòmica per a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8759.pdf

DOCV 7370 (29.09.2014): BASES REGULADORES DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2014-2015)

ORDE 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/29/pdf/2014_8783.pdf


DOCV 7405 (18.11.2014)
CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/18/pdf/2014_10588.pdf

dijous, 18 de setembre de 2014

DOCV 7363 (17.09.2014): AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC, EN CENTRES I UNITATS D'EDUC. ESPECIAL, I EN CENTRES CAES DE CORPORACIONS LOCALS I PRIVATS CONCERTATS. CURS 2014-2015

ORDE 75/2014, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per als centres d'educació especial, les unitats d'educació especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES), de titularitat de corporacions locals i privats concertats, per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2014-2015
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/18/pdf/2014_8489.pdf

DOCV 7362 (17.09.2014):DOCV 7362 (17.09.2014): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRO DOCENTE Y LA FASE AUTONÓMICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL XV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFIA, 2014

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se convoca la fase de centro docente y la fase autonómica de la Comunitat Valenciana del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/17/pdf/2014_8377.pdf

DOCV 7360 (15.09.2014): S'ESTABLIX EL CURRÍCULUM DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA, L'ACCÉS I S'INCORPORA L'ESPECIALITAT DE DOLÇAINA

DECRET 148/2014, de 12 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg d'especialitats la Dolçaina. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/15/pdf/2014_8367.pdf

dijous, 4 de setembre de 2014

DOCV 7353 (04.09.2014): PROGRAMA EXPERIMENTAL DE COORDINACIÓ HORÀRIA PER ALS ALUMNES QUE CURSEN SECUNDÀRIA I ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA I/O DANSA SIMULTÀNIAMENT

ORDE 74/2014, d'1 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el Programa Experimental de Coordinació Horària, adreçat a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/04/pdf/2014_7985.pdf

dimarts, 2 de setembre de 2014

DOCV 7351 (02.09.2014): ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES EN PRÀCTIQUES, TUTORS, COORDINADORS I ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 18 d'agost de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2013-2014. 

DOCV 7351 (02.09.2014): ES CONVOCA EL PROGRAMA DE LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA (EI., EP, IES, CONSERVATORIS), 2014-2015

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/02/pdf/2014_7183.pdf


DOCV 7353 (04.09.2014):

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juliol de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/04/pdf/2014_8047.pdf

dilluns, 1 de setembre de 2014

DOCV 7350 (01.09.2014): S'ESTABLIX EL CURRÍCULUM DELS NIVELLS C1 i C2 DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL (ALEMANY, ESPANYOL, FRANCÉS, ANGLÉS, VALENCIÀ)

DECRET 138/2014, de 29 d'agost, del Consell, pel qual s'establix el currículum dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, per als idiomes alemany, espanyol, francés, anglés i valencià
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/01/pdf/2014_7937.pdf

diumenge, 31 d’agost de 2014

DOCV 7349 (29.08.2014): ES REGULEN ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

ORDE 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/29/pdf/2014_7890.pdf


DOCV 7360 (15.09.2014):

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/15/pdf/2014_8370.pdf

DOCV 7347 (27.08.2014): S'ESTABLIXEN LES BASES I ES CONVOQUE AJUDES PER AL CENTRES PRIVATS QUE IMPARTISQUEN CICLES FORMATIUS DE FPB I 2N CURS DE PQPI (DEL 01.09 AL 31.12.2014)

ORDE 70/2014, de 25 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases i es convoquen ajudes (per al període comprés entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2014) per als centres privats que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Bàsica i els segons cursos de programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.

DOCV 7341 (19.08.2014): S'ESTABLIXEN ELS PREUS MÀXIMS QUE HAN DE PAGAR ELS ALUMNES PELS PRODUCTES LACTIS EN CENTRES ESCOLARS (2014-2015)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2014, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2014-2015.

DOCV 7340 (18.08.2014): RELACIÓ DELS PLANS D'ACTIVITATS PROPOSATS PER LES ENTITATS COL·LABORADORES EN LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 2014-2015

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat per al curs 2014-2015.

dimecres, 13 d’agost de 2014

DOCV 7338 (13.08.2014): ES REGULA LA CERTIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I EL SEU NIVELL BÀSIC PER A L’ALUMNAT (FPB, FP GRAU MITJÀ, FP GRAU SUPERIOR)

ORDE 1/2014, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l'alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

dimarts, 12 d’agost de 2014

divendres, 8 d’agost de 2014

DOCV 7333 (06.08.2014): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS D'INCORPORACIÓ, MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DELS CONCERTS EDUCATIUS (EI., EE., EP., ESO., BAT., CCFF)

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, educació especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.

DOCV 7332 (05.08.2014): PROGRAMA EXPERIMENTAL D'EDUC. PRIMÀRIA "CLUB DELS DEURES" PER AL CURS 2014-2015 (CASTELLÓ DE LA PLANA, VALL D'UIXÓ I ALMASSORA)

ORDE 65/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca per al curs 2014-2015 el programa experimental Club dels Deures, a desenrotllar en els centres docents sostinguts amb fons públics d'Educació Primària de les localitats de Castelló de la Plana, la Vall d'Uixó i Almassora.

divendres, 1 d’agost de 2014

DOCV 7330 (01.08.2014): S'ACTUALITZA LA NORMATIVA QUE REGULA L'ELABORACIÓ DELS PLANS DE CONVIVÈNCIA, I S'ESTABLIXEN ELS PROTOCOLS D'ACTUACIÓ I INTERVENCIÓ EN ELS SUPÒSITS DE VIOLÈNCIA ESCOLAR

ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'establixen els protocols d'actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar.

DOCV 7330 (01.08.2014): PROGRAMA EXPERIMENTAL PER AL FOMENT DE L'ÚS DE LLIBRES DE TEXT EN TAULETES TÀCTILS DIGITALS

ORDE 63/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un programa experimental per al foment de l'ús de llibres de text en tauletes tàctils digitals en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana i es dóna continuïtat als ja establits.

dijous, 31 de juliol de 2014

DOCV 7329 (31.07.2014): PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el Pla Anual de Formació Permanent del Professorat per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/31/pdf/2014_7339.pdf

dimarts, 29 de juliol de 2014

DOCV 7327 (29.07.2014): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DELS SERVICIS PSICOPEDGÒGICS ESCOLARS I GABINETS PSICOPEDAGÒGICS AUTORITZATS, ELABORACIÓ DEL SEU PLA D'ACTIVITATS I MEMÒRIA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2014, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/29/pdf/2014_7205.pdf

DOCV 7327 (29.07.2014): INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2014, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2014-2015 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/29/pdf/2014_7199.pdf

DOCV 7327 (29.07.2014): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los programas formativos de cualificación básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el curso 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/29/pdf/2014_7140.pdf

DOCV 7326 (28.07.2014): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CICLES FORMATIUS DE FORM. PROF. BÀSICA I ELS SEGONS CUROS DELS PQPI (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Bàsica i els segons cursos dels programes de qualificació professional inicial.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/28/pdf/2014_7129.pdf

dimecres, 23 de juliol de 2014

DOCV 7323 (23.07.2014): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT EN ELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ESO I BAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6922.pdf

DOCV 7323 (23.07.2014): INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT EN LES ESCOLES D'EDUC. INFANTIL DE 2N. CICLE I COL·LEGIS D'EDUC. PRIMÀRIA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6915.pdf

dimarts, 22 de juliol de 2014

DOCV 7322 (22.07.2014): CONVOCATÓRIA D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT EN ELS CICLES FORMATIUS DE FORM. PROF. BÀSICA (FPB) I EN ELS PROGRS. DE QUALIFICACIÓ PROF. INICIAL (PQPI). CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2014, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació, per la qual es publica la convocatòria d'admissió d'alumnat per al curs 2014-2015 en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica (FPB) i en els programes de qualificació professional inicial (PQPI), sostinguts amb fons públics, en centres docents de l'àmbit competencial de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/22/pdf/2014_6899.pdf

dilluns, 21 de juliol de 2014

DOCV 7321 (21.07.2014): INSTRUCCIONS SOBRE ORDENACIÓ ACADÈMICA I D'ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR. CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

divendres, 18 de juliol de 2014

DOCV 7320 (18.07.2014): RELACIÓ D’ESPECIALITATS I MÒDULS DE CICLES FORMATIUS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLAMENT (2014-2015)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2014- 2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/18/pdf/2014_6802.pdf

dilluns, 14 de juliol de 2014

DOCV 7316 (14.07.2014): MODEL DE CONSELL ORIENTADOR PER A L'ALUMNAT QUE HAJA CURSAT ESO A LA COMUNITAT VALENCIANA EL CURS 2013-2014

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el model de consell orientador per a l'alumnat que haja cursat Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana durant el curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/14/pdf/2014_6604.pdf

dilluns, 7 de juliol de 2014

DOCV 7311 (07.07.2014) : CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA

DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf

dijous, 3 de juliol de 2014

DOCV 7309 (03.07.2014): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN EL PRIMER CICLE D'EDUC. INFANTIL (CURS 2014-2015)

ORDE 53/2014, 1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2014-2015.´
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/03/pdf/2014_6203.pdf

DOCV 7309 (03.07.2014): ES REGULA L'ACREDITACIÓ I VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT I ALTRES ACTIVITATS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'ENSENYANÇA.

ORDE 54/2014, d'1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/03/pdf/2014_6204.pdf

dilluns, 30 de juny de 2014

DOCV 7306 (30.06.2014): INSTRUCCIONS REFERENTS A LES DATES DE LES PROVES I AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES ALS CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions referents a les dates de les proves i avaluacions extraordinàries als centres de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6043.pdf

DOCV 7306 (30.06.2014): ES DICTEN INSTRUCCIONS REFERENTS A L'ADOPCIÓ DE LLIBRES DE TEXT I LA RESTA DE MATERIALS CURRICULARS D'EDUC. PRIMÀRIA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions referents a l'adopció de llibres de text i la resta de materials curriculars d'Educació Primària durant el curs escolar 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6042.pdf

DOCV 7306 (30.06.2014): ES CONVOQUEN PLACES PER AL CURS 2014-2015 EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2014, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove per la qual es convoquen places a les residències juvenils de l'IVAJ.GVA JOVE per al curs 2014/2015, per a jóvens estudiants
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6066.pdf

DOCV 7306 (30.06.2014): ES CONVOQUEN BEQUES PER AL CURS 2014-2015 EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2014, del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoquen beques per al curs 2014-2015, per a jóvens residents, en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, i s'aproven les seues bases reguladores
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6067.pdf

DOCV 7306 (30.06.2014): ES REGULA EL COMPONENT RETRIBUTIU RELACIONAT AMB LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6099.pdf

dijous, 19 de juny de 2014

DOCV 7299 (19.06.2014): S'ESTABLIXEN LES CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVICI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5710.pdf

DOCV 7299 (19.06.2014): ES CONVOQUEN AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVICI DE TRANSPORT ESCOLAR (CURS 2014-2015)

ORDE 49/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes individuals per al servici de transport escolar per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5709.pdf

DOCV 7299 (19.06.2014): ES CONVOQUEN AJUDES AL MENJADOR ESCOLAR DE CENTRES PRIVATS I CONCERTATS (2014-2015)

ORDE 48/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5706.pdf

DOCV 7299 (19.06.2014): PROCEDIMENT DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER A SUPRIMITS O DESPLAÇATS (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2014-2015 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5317.pdf

dimecres, 18 de juny de 2014

DOCV 7298 (18.06.2014): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER AL SERVICIS DE TRANSPORT I MENJADOR DE L’ALUMNAT DELS CEEE (TITULARITAT PRIVADA CONCERTADA I DE CORPORACIONS LOCALS)

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 46/2014, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2014.
DOCV 7303 (25.06.2014)


ORDE 46/2014, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/18/pdf/2014_5639.pdf

dimarts, 17 de juny de 2014

DOCV 7297 (17.06.2014): AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER A L’ALUMNAT DE CENTRES D’EDUC. ESPECIAL O D’UNITATS D’EDUC. ESPECIAL

ORDE 45/2014, de 12 de juny de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris mantinguts amb fons públics

DOCV 7296 (16.06.2014): Autorització per a impartir els cursos addicionals per a l’obtenció de determinats carnets professionals, en determinats centres educatius públics.

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desplegament, durant el curs escolar 2013-2014, de l'Acord de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pel qual s'encarrega a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/16/pdf/2014_5489.pdf

divendres, 13 de juny de 2014

DOCV 7295 (13.06.2014): PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2014-2015 a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/13/pdf/2014_5442.pdf

DOCV 7294 (12.06.2014): PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2014, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits per al curs 2014-2015, així com altres acords de l'esmentada comissió.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/12/pdf/2014_5346.pdf

DOCV 7294 (12.06.2014): INSTRUCCIONS SOBRE L'ORDENACIÓ ACADÈMICA I L'ORGANITZACIÓ DELS CENTRES QUE IMPARTISQUEN ENSENYANCES ESPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2014, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs 2014-2015
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/12/pdf/2014_5343.pdf

DOCV 7290 (06.06.2014): PROVES D'ACCÉS PER A CURSAR LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL I DE FUTBOL SALA A XEST (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5086.pdf

DOCV 7290 (06.06.2014): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PER AL COS DE PROFESSORS, CATEDRÀTICS I MESTRES DE TALLER, AMB CARÀCTER PROVISIONAL (PRÀCTIQUES I INTERÍ). CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5048.pdf

DOCV 7290 (06.06.2014): ES CONVOCA EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PER AL COS DE MESTRES, AMB CARÀCTER PROVISIONAL (PRÀCTIQUES I INTERÍ). CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5041.pdf

dijous, 5 de juny de 2014

DOCV 7289 (05.06.2019): AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTRACTE-PROGRAMA SUBSCRIT ENTRE CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS I L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA. INCLOU PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

ORDE 42/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa, en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/05/pdf/2014_5079.pdf

divendres, 30 de maig de 2014

DOCV 7285 (30.05.2014): CONVOCATÒRIA PER AL RECONEIXEMENT D'ENTITATS COL·LABORADES EN AL FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/30/pdf/2014_4593.pdf

dimecres, 28 de maig de 2014

DOCV 7283 (28.05.2014): ES PRORROGA LA IMPLANTACIÓ DEL PROGR. EXP. DE BAT. EN L'IES Nº 1 DE XEST (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es prorroga durant el curs 2014-2015 la Resolució de 20 de maig de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza la implantació d'un programa experimental de Batxillerat d'excel·lència en l'IES número 1 de Cheste durant el curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/28/pdf/2014_4580.pdf

DOCV 7281 (26.05.2014): DADES DE LA REALITZACIÓ DE LES PROVES PAU, PER ALS TITOLATS EN BAT., TEC. SUP EN FP, TEC. SUP D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY i TEC ESPORTIU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2014, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2013-2014, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/26/pdf/2014_4574.pdf

DOCV 7281 (26.05.2014): S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI

DECRET 70/2014, de 23 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2014.

DOCV 7820 (23.05.2014): ES FIXA EL CALENDARI ESCOLAR DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015

dilluns, 19 de maig de 2014

DOCV 7276 (19.05.2014): ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2014, de la direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/19/pdf/2014_4401.pdf

DOCV 7275 (16.05.2014): ES CONVOQUEN AJUDES PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES A LES ENSENYANCES DE FP INICIAL, CORRESPONENTS A DETERMINTAS CICLES, EN CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS

ORDE 30/2014, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/16/pdf/2014_4276.pdf

dijous, 15 de maig de 2014

DOCV 7273 (14.05.2014): ES REGULA EL REGISTRE DE TITULACIONS PER AL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/14/pdf/2014_4219.pdf