dilluns, 28 de setembre de 2015

DOCV 7624 (28.09.2015): S'APROVA L'EXPEDIENT DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'ING´RES EN ELS COSSOS DOCENTS DELS ASPIRANTS PENDENTS DE DUR A TERME LA FASE DE PRÀCTIQUES

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7761.pdf

DOCV 7624 (28.09.2015): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS, ACCESSOS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (SECUNDÀRIA I FP)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària i en el cos de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 46/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7758.pdf

DOCV 7624 (28.09.2015): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCÉS SELECTIU D'INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS (COS DE MESTRES)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 45/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7755.pdf

DOCV 7624 (28.09.2015): CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS.

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7883.pdf

DOCV 7624 (28.09.2015): ES REGULARITZEN ELS IMPORTS DELS BONS INFANTILS NO JUSTIFICATS EN EL PERIODE DE GENER A JUNY DEL CURS 2014-2015

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats en el període de gener a juny del curs escolar 2014-2015 corresponents a les ajudes concedides per la Resolució de 30 d'octubre de 2014.

DOCV 7621 (23.09.2015): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS D'INSPECTORS (CONVOCATÒRIA ORDRE 48/2015)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7669.pdf

DOCV 7621 (23.09.2015): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DELS COSSOS DE PROFESSORS (CONVOCATÒRIA ORDRE 46/2015)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7668.pdf


DOCV 7637 (16.10.2015)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/16/pdf/2015_8243.pdf

DOCV 7621 (23.09.2015): ES NOMENEN FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES (CONVOCATÒRIA ORDRE 45/2015)

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7667.pdf

dimecres, 23 de setembre de 2015

DOCV 7621 (23.09.2015): ES MODIFICA L'ORDRE QUE REGULA LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS PER AL SERVEI DE TRANSPORTAR ESCOLAR I S'APROVA LA CONVOCATÒRIA DEL CURS 2015-2016

ORDRE 8/2015, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.

dimarts, 22 de setembre de 2015

DOCV 7620 (22.09.2015): ES CONVOCA LA FASE DE CENTRE DOCENT I LA FASE AUTONÒMICA DEL XVI CONCURS HISPANOAMERICÀ D'ORTOGRAFIA 2015

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XVI Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/22/pdf/2015_7677.pdf

dilluns, 21 de setembre de 2015

DOCV 7619 (21.09.2015): BASES PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECT EXPERIMENTAL D'INCORPORACIÓ DEL NIVELL EDICATIU DE 2 A 3 ANYS EN DETERMINATS COL·LEGIS I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL.


ORDRE 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la implantació d'un projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

dijous, 17 de setembre de 2015

DOCV 7617 (17.09.2015): AUTORITZACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA I DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA, ASSIGNACIÓ DE RECURSOS ALS CENTRES PÚBLICS, I CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES ALS CENTRES PRIVATS CONCERTATS (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/17/pdf/2015_7553.pdf

dimecres, 16 de setembre de 2015

DOCV 7616 (16.09.2015): MODIFICACIÓ PARCIAL DE LES INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES D’EDUC. INFANTIL (2n. CICLE) I PRIMÀRIA (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016

dilluns, 14 de setembre de 2015

DOCV 7614 (14.09.2015) : ES DETERMINEN ELS CENTRES DOCENTS RECONEGUTS COM A CENTRES EN PRÀCTIQUES, TUTORS, COORDINADORS I ALUMNAT ASSIGNAT (CURS 2014-2015)

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2014-2015. 
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/14/pdf/2015_7464.pdf

dimecres, 9 de setembre de 2015

DOCV 7611 (09.09.2015): MODIFICACIONS DELS DECRETS 108/2014 i 87/2015 CORRESPONENTS ALS CURRÍCULUMS I ORDENACIÓ DE PRIMÀRIA, ESO i BAT.

DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf

dijous, 3 de setembre de 2015

DOCV 7607 (03.09.2015): PLA ANUAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT (CURS 2015 – 2016)


RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/03/pdf/2015_7267.pdf

dimecres, 2 de setembre de 2015

DOCV 7606 (02.09.2015): ES CONVOCA LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR (CURS 2015-2016)

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/02/pdf/2015_7268.pdf

dimarts, 1 de setembre de 2015

DOCV 7602 (27.08.2015): ES CONVOQUEN PROVES CONDUENTS A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, PER ALS PARTICIPANTS DEL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER L'ORDE 45/2015 i l'ORDE 46/2015.

RESOLUCIÓ de 14 d'agost de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen proves conduents a l'obtenció de la titulació administrativa de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament en Valencià dirigida a les persones que hagen participat en el procés selectiu convocat per l'Orde 45/2015 i l'Orde 46/2015.

DOCV 7598 (21.08.2015): S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS PER A SER USUARI DEL SERVICI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (CURS 2015 - 2016)

RESOLUCIÓ de 14 de agost de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, que modifica la Resolució de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/21/pdf/2015_7161.pdf

DOCV 7598 (21.08.2015): CALENDARI, ADMISSIÓ I MATRÍCULA ALS CICLES DE FP BÀSICA EN CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, PER ALS ALUMNES DEL PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL (CURS 2015 - 2016)

RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2015 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, complementària de la Resolució de 23 de juliol de 2015, per la qual estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat als cicles de Formació Professional Bàsica en Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2015-2016.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/21/pdf/2015_7131.pdf

DOCV 7597 (20.08.2015): ES CONVOQUEN BEQUES PER A JÓVENS RESIDENTS EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'IVAJ (CURS 2015 - 2016)

ORDE 2/2015, de 10 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per al curs 2015-2016, per a jóvens residents en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, I s'aproven les bases reguladores.
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/20/pdf/2015_7145.pdf