dijous, 31 de maig de 2012

DOCV 6786 (31.05.2012):ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A L'ESCOLARITZACIÓ EN CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE 1r. CICLE

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 17/2012, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'educació infantil de primer cicle per al curs escolar 2012-2013 www.docv.gva.es/datos/2012/05/31/pdf/2012_5329.pdf
Disposició anterior:

ORDE 17/2012, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2012-2013
___________________________________________

DOCV 6786 (31.05.2012): S'AUTORITZA L'ESCOLA DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT A IMPARTIR EL BLOC COMÚ AL QUAL ES REFERIX LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA DEL REIAL DECRET 1363/2007 D'ENSENYANCES DEPORTIVES DE RÈGIM ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza l'Escola de l'Esport de la Generalitat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva a les quals es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre. www.docv.gva.es/datos/2012/05/31/pdf/2012_5261.pdf

dimecres, 30 de maig de 2012

DOCV 6772 (11.05.2012): AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'INSCRIPCIÓ A LES PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIS SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, d'ampliació del termini d'inscripció previst en la Resolució de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

DOCV 6771 (10.05.2012): S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL PROGR. EXPERIMENTAL PER A INCREMENTAR L'ÈXIT ESCOLAR I REDUIR L'ABANDÓ ESCOLAR PREMATUR (CONTRACTES PROGRAMA)

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2012, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria del programa experimental per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l'administració educativa.

DOCV 6771 (10.05.2012): ES CONVOQUEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2010-2011)

ORDE 16/2012, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis Extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2010-2011.

DOCV 6770 (09.05.2012): CALENDARI , ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER A CURSAR LES ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ DE FUTBOL I DE FUTBOL SALA EN EL CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE XEST

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013. www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4324.pdf

DOCV 6770 (09.05.2012): PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS PER A PROFESSORAT DE RELIGIÓ CATÒLICA (INFANTIL I PRIMÀRIA)

RESOLUCIÓ 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General del Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca un procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica dels nivells educatius d'infantil i primària que presta servicis en els centres docents públics dependents de la Conselleria. www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4378.pdf

DOCV 6768 (07.05.2012): CONCURS PÚBLIC D'AJUDES PER A ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER A L'ALUMNAT DE CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL O UNITATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

ORDE 15/2012, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics. www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4306.pdf

DOCV 6768 (07.05.2012): RELACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES VACANTS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, FORM. PROFESSIONAL, D'ESCOLES D'IDIOMES, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES,D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSEN

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011. www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4330.pdf

DOCV 6768 (07.05.2012): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, FORM. PROFESSIONAL, D'ESCOLES D'IDIOMES, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 15 de novembre del 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4337.pdf

DOCV 6767 (04.05.2012): SUBVENCIONS CONCEDIDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS FORA DE L'HORARI LECTIU I INTEGRATS EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (2011-2012)

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a la resolució de convocatòria de subvencions a centres educatius d'Educació Primaria i Educació Secundaria Obligatòria, mantinguts ambs fons públics, destinades a la realització de proyectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durante el curs escolar 2011-2012 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4184.pdf

DOCV 6767 (04.05.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE SERVICIS EN SECUNDÀRIA (CURS 2012-2013)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.
Disposició anterior:

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

DOCV 6766 (03.05.2012): ES CONVOQUEN PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ FPROFESSIONAL A LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

DOCV 6764 (30.04.2012): PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE SERVICIS EN SECUNDÀRIA(CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

DOCV 6763 (27.04.2012): ES CONVOQUEN PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORM. PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2012, de la Direcció General Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. www.docv.gva.es/datos/2012/04/27/pdf/2012_4079.pdf

DOCV 6761 (25.04.2012): CONCURS ESCOLAR CONSUMÓPOLIS 7. LA PUBLICITAT: COMPRES O ET COMPREN?


CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 5/2012, de 2 d'abril, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2011/2012, Consumópolis 7: La publicitat: compres o et compren?. www.docv.gva.es/datos/2012/04/25/pdf/2012_4012.pdf

DOCV 6759 (23.04.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2010-2011. http://www.blogger.com/

DOCV 6759 (23.04.2012): CORRECCIÓ ERRADES - PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMICA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2010-2011 http://www.blogger.com/

DOCV 6759 (23.04.2012): PROGRAMA EXPERIMENTAL PER A INCREMENTAR L'ÈXIT ESCOLAR I REDUIR L'ABANDÓ ESCOLAR PREMATUR

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l'Administració educativa http://www.blogger.com/

DOCV 6759 (23.04.2012): PROGRAMA EXPERIMENTAL D'ATENCIÓ EXTRAORDINÀRIA I REFORÇ DE L'HORARI LECTIU (3r i 4t ESO)


RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental d'atenció extraordinària i reforç fora de l'horari lectiu, dirigit a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats en les matèries que s'especifiquen, durant el curs 2011-2012, en els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

dimarts, 29 de maig de 2012

DOCV 6758 (20.04.2012): ES CONVOQUEN BEQUES PER AL PERFECCIONAMENT DE JÓVENS MÚSICS

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2012, de la presidenta de l'Institut Valencià de la Música, per la qual es convoquen beques per al perfeccionament de jóvens músics, durant l'any 2012 i el curs acadèmic 2012/2013 www.docv.gva.es/datos/2012/04/20/pdf/2012_3815.pdf

DOCV 6757 (19.04.2012): RELACIÓ DEFINITIVA DE VACANTS QUE PODEN ESTAR OCUPADES AMB CARÀCTER DEFINITIU PER FUNCIONARIS DOCENTES DEL COS DE MESTRES (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent al cos de mestres, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011. www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3752.pdf

DOCV 6757 (19.04.2012): S'APROVA L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE DESTINS DEL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

DOCV 6757 (19.04.2012): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS EN COMISSIÓ DE SERVICIS PER A MESTRES (CURS 2012-2013)

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3702.pdf

DOCV 6753 (13.04.2012): S'APROVA LA REALITZACIÓ DE L'AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EN L'ENSENYANÇA BÀSICA (CURS 2011/2012)

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica, durant el curs 2011/2012, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, així com el seu procés d'aplicació

DOCV 6753 (13.04.2012): ES CONVOCA LA SOL·LICITUD DELS PROGRAMES DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA I ELS PROGRAMES PROA I PASE PER AL CURS 2012-2013

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2012-2013. www.docv.gva.es/datos/2012/04/13/pdf/2012_3583.pdf

DOCV 6751 (11.04.2012): ES CONVOQUEN ELS PREMIS DE LA FASE AUTONÒMICA DEL CONCURS ESCOLAR 2011/2012 CONSUMÓPOLIS 7: LA PUBLICITAT: COMPRES O ET COMPREN?

ORDE 5/2012, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2011/2012 Consumópolis 7: La publicitat: compres o et compren? www.docv.gva.es/datos/2012/04/11/pdf/2012_3460.pdf

DOCV 6749 (05.04.2012): CALENDARI, PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS INTENSIU D'ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU SUPERIOR EN L'ESCIALITAT DE FUTBOL

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per al curs intensiu d'ensenyances esportives de grau superior en l'especialitat de futbol en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2011-2012. www.docv.gva.es/datos/2012/04/05/pdf/2012_3360.pdf

DOCV 6748 (04.04.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. www.docv.gva.es/datos/2012/04/04/pdf/2012_3307.pdf
Disposició anterior:
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. www.docv.gva.es/datos/2012/03/16/pdf/2012_2524.pdf

DOCV 6745 (30.03.2012): ES DECLAREN APROVADES LES LLISTES DEFINITIVES PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 4 de gener de 2012 (DOCV núm. 6697, de 23 de gener), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. www.docv.gva.es/datos/2012/03/30/pdf/2012_3185.pdf

DOCV 6743 (28.03.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS (ORDE 24/04/2007)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de gener de 2012, de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per l'Orde de 24 d'abril de 2007, en execució de la Sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/03/28/pdf/2012_3118.pdf
Disposició anterior:

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2012, de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, en execució de la Sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/02/15/pdf/2012_1247.pdf

DOCV 6743 (28.03.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS (RESOLUCIÓ 21/06/2010)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per la Resolució de 21 de juny de 2010. www.docv.gva.es/datos/2012/03/28/pdf/2012_3126.pdf
Disposició anterior:

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per la Resolució de 21 de juny de 2010. www.docv.gva.es/datos/2012/02/14/pdf/2012_1248.pdf

DOCV 6741 (26.03.2012): S'ADSCRIUEN D'OFICI ESCOLES INFANTILS A COL·LEGIS D'EDUC. PRIMÀRIA

RESOLUCIÓ de 29 febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen d'ofici, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, escoles infantils a col·legis d'educació primària

DOCV 6740 (23.03.2012): ES CONVOCA PER A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE DIRECTORS DE CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORM. PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.  www.docv.gva.es/datos/2012/03/23/pdf/2012_2778.pdf
 

DOCV 6738 (21.03.2012): CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT (EDUC. INF., PRIMÀRIA, ESO, BAT., FP.) - CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2012-2013.
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2012-2013
RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2012-2013.

DOCV 6738 (21.03.2012): S'ADSCRIUEN CENTRES CONCERTATS D'EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA A CENTRES CONCERTS D'EDUC. SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, centres concertats d'Educació Infantil i Primària a centres concertats d'Educació Secundària www.docv.gva.es/datos/2012/03/21/pdf/2012_2776.pdf

DOCV 6738 (21.03.2012): S'ADSCRIUEN CENTRES DE PRIMÀRIA A INSTITUS I SECCIONS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març de 2002, 9 de març de 2004, 22 de març de 2005, 11 de març de 2008, 19 i 26 de febrer de 2010 i 21 de febrer de 2011, per les quals s'adscriuen centres que impartixen ensenyances d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària als efectes de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. www.docv.gva.es/datos/2012/03/21/pdf/2012_2764.pdf

DOCV 6736 (16.03.2012): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. www.docv.gva.es/datos/2012/03/16/pdf/2012_2524.pdf

DOCV 6733 (13.03.2012): ES MODIFICA ELS CATÀLEG D'UNITATS, LLOCS DE TREBAL DOCENT I ALTRES ASPECTES DE DETERMINATS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D'EI., EP. i ESO

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2012, de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. www.docv.gva.es/datos/2012/03/13/pdf/2012_2543.pdf

DOCV 6729 (07.03.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - S'IMPLANTEN I SE SUPRIMIXEN DETERMINADES ENSENYANCES EN IES I CENTRES INTEGRATS DE FORM. PROFESSIONAL

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional. www.docv.gva.es/datos/2012/03/07/pdf/2012_2340.pdf

DOCV 6724 (29.02.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - ES REGULA L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES ELECTRÒNIC, e-PEL(+14), ALS CENTRES D'EDUC. SECUNDÀRIA, DE FORM. DE PERSONES ADULTES I I A LES ESC. OFICIALS D'IDIOMES

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL(+14), als centres d'Educació Secundària, de formació de persones adultes i a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els requisits per a la seua aplicació. www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_2119.pdf
DISPOSICIÓ ANTERIOR:
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL(+14), als centres d'Educació Secundària, de Formació de Persones Adultes i a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i s'establixen els requisits per a la seua aplicació. www.docv.gva.es/datos/2012/02/22/pdf/2012_1733.pdf

DOCV 6726 (02.03.2012): ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE DESTINS DEL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES EN EL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del procediment de provisió de places en el cos de mestres, per a cobrir llocs vacants en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011

DOCV 6724 (29.02.2012): ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ D'AUXILIARS DE CONVERSACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA A CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS DE LA XARXA DE CENTRES PLURILINGÜES (2012-2013)

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres sostinguts amb fons públics als quals en el curs 2012-2013 s'assignaran auxiliars de conversa en llengües estrangeres www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_2115.pdf

DOCV 6724 (29.02.2012): ES RESOLEN ELS EXPEDIENTS D'INCORPORACIÓ, MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DELS CONVENIS I CONCERTS EDUCATIUS D'EDUC. INF., EDUC. ESPEC., EDUC. PRIM., ESO, BAT. I CICLES FORMATIUS

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 15 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resolen els expedients d'incorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius d'Educació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.

DOCV 6724 (29.02.2012): NOUS CENTRES DOCENTS QUE EN EL CURS 2012-2013 PASSARAN A FORMAR PART DE LA XARXA DE CENTRES DOCENTS PLURILINGÜES

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2012-2013 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/02/29/pdf/2012_1988.pdf

DOCV 6719 (22.02.2012): ES REGULA L'APLICACIÓ DEL PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES ELECTRÒNIC, e-PEL(+14), ALS CENTRES D'EDUC. SECUNDÀRIA, DE FORM. DE PERSONES ADULTES I A LES ESC. OFICIALS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es regula l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL(+14), als centres d'Educació Secundària, de Formació de Persones Adultes i a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i s'establixen els requisits per a la seua aplicació. www.docv.gva.es/datos/2012/02/22/pdf/2012_1733.pdf

DOCV 6717 (2002.2012): ES CONVOCA PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PLACES DEL COS D'INSPECTORS

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat, per la qual es convoca procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació que depenen de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana www.docv.gva.es/datos/2012/02/20/pdf/2012_1666.pdf

DOCV 6714 (15.02.2012): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ (ORDE DE 24 D'ABRIL DE 2007)

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2012, de la consellera d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, en execució de la Sentència número 1024/2010, de 24 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/02/15/pdf/2012_1247.pdf

DOCV 6714 (15.02.2012): ES CONVOCA CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ ACCIDENTALS EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVICIS

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors d'educació accidentals en règim de comissió de servicis. www.docv.gva.es/datos/2012/02/15/pdf/2012_1302.pdf

DOCV 6713 (14.02.2012): PUBLICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL MEC I LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROGRAMA PROA I PER A LA REDUCCIÓ DE L'ABANDÓ PRIMERENC DE L'EDUCACIÓ I L FORMACIÓ

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2012, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat per al desenrotllament dels programes de reforç, orientació i suport (PROA) i de reducció de l'abandó primerenc de l'educació i la formació www.docv.gva.es/datos/2012/02/14/pdf/2012_1433.pdf

DOCV 6713 (14.02.2012): S'APROVA L'EXPEDIENT DEL PROCEDIMENT D'ACCÉS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per la Resolució de 21 de juny de 2010. www.docv.gva.es/datos/2012/02/14/pdf/2012_1248.pdf

DOCV 6712 (13.02.2012): S'OBRI EL TERMINI D'AUDIÈNCIA ALS PARTICIPANTS EN EL PROECEDIMENT D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'obri el termini d'audiència als participants en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, en relació amb les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar-hi. www.docv.gva.es/datos/2012/02/13/pdf/2012_1167.pdf

dilluns, 28 de maig de 2012

DOCV 6710 (09.02.2012): ES CONVOQUEN AJUDES ECONÒMIQUES PER ALS SERVICIS DE TRANSPORT I MENJADOR DELS CENTRES D'EDUC. ESPECIAL PRIVATS CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

ORDE 5/2012, de 26 de gener, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2012 www.docv.gva.es/datos/2012/02/09/pdf/2012_1197.pdf

DOCV 6710 (09.02.2012): RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'IMPLANTEN I SE SUPRIMIXEN DETERMINADES ENSENYANCES EN INSTITTUTS I CENTRES INTEGRATS PÚBLICS DE FORM. PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional. www.docv.gva.es/datos/2012/02/09/pdf/2012_1030.pdf

DOCV 6707 (06.02.2012): ES CONVOQUEN LES PROVES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES DE TÈCNIC ESPORTIU I FORMACIONS ESPORTIVES NIVELL I, i TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR I FORMACIONS ESPORTIVES NIVELL III

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III. www.docv.gva.es/datos/2012/02/06/pdf/2012_1119.pdfDOCV 6705 (02.02.2012): INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER A LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DE NIVELL BÀSIC, DE NIVELL INTERMEDI I DE NIVELL AVANÇAT D'IDIOMES EN LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes a la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2011-2012. www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_821.pdfDOCV 6705 (02.02.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ELS DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL CÀRREC DE DIRECTOR DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de gener de 2012, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_954.pdf
Disposició anterior:
 
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2012, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. DOCV 6697 (23.12.2012)  www.docv.gva.es/datos/2012/01/23/pdf/2012_507.pdf


DOCV 6702 (30.01.2012): CONCURS LITERARI I CONCURS D'IL·LUSTRACIÓ SOBRE EL RECICLATGE I LES DEIXALLES (ALUMNES ESO i BATXILLERAT)

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2012, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es convoquen el concurs literari i el concurs d'il·lustració sobre el reciclatge i les deixalles. www.docv.gva.es/datos/2012/01/30/pdf/2012_696.pdfDOCV 6700 (26.01.2012): ES CONVOCA LA PROVA PER A PERSONES MAJORS DE VINT ANYS PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLER

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2011-2012. www.docv.gva.es/datos/2012/01/26/pdf/2012_630.pdf


DOCV 6700 (26.01.2012): CALENDARI DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DE NIVELL BÀSIC, INTERMEDI I AVANÇAT DE LES ENSENYANCES D'IDIOMES DE RÈGIM ESPECIAL

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix el calendari de realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial, a la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2011-2012. www.docv.gva.es/datos/2012/01/26/pdf/2012_631.pdfDOCV 6699 (25.01.2012): S'IMPLANTEN I SE SUPRIMIXEN DETERMINADES ENSENYANCES EN INSTITUTS

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/01/25/pdf/2012_586.pdf


DOCV 6697 (23.01.2012): ES CONVOCA LA RENOVACIÓ I ES DETERMINEN ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR DE CENTRES

RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2012, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. www.docv.gva.es/datos/2012/01/23/pdf/2012_507.pdf


DOCV 6696 (20.01.2012): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA SOBRE EL DESENROTLLAMENT DEL CURRÍCULUM

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum. www.docv.gva.es/datos/2012/01/20/pdf/2012_510.pdf


DOCV 6694 (18.01.2012): CORRECCIÓ D'ERRADES - ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS 2011 A MATERIALS DIDÀCTICS I INNOVACIÓ EDUCATIVA

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedeixen els premis 2011 de la Comunitat Valenciana a Materials Didàctics i Innovació Educativa. www.docv.gva.es/datos/2012/01/18/pdf/2012_411.pdf
Disposició anterior:

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació y Ocupació, per la qual es concedixen els premis 2011 de la Comunitat Valenciana a Materials Didàctics i Innovació Educativa www.docv.gva.es/datos/2011/12/22/pdf/2011_12584.pdf


DOCV 6692 (16.01.2012): ES REGULA LA PROVA PER A PERSONES MAJORD DE 20 ANYS PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLER

ORDE 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2012/01/16/pdf/2012_328.pdf


DOCV 6680 (28.12.2011): ES REGULA EL DRET DE L'ALUMNAT A L'OBJECTIVITAT EN L'AVALUACIÓ, I S'ESTABLIX EL PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS OBTINGUDES I DE LES DECISIONS DE PROMOCIÓ, DE CERTIFICACIÓ O D'OBTENCIÓ DEL TÍTOL ACADÈMIC QUE CORRESPON

ORDE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13033.pdf

DOCV 6679 (27.12.2011): S'ADJUDIQUEN LES AJUDES PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES A DETERMINATS CICLES DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA, FABRICACIÓ MECÀNICA I D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2011, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de formació professional inicial del sistema educatiu corresponent a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2011/12/27/pdf/2011_12978.pdf


DOCV 6676 (22.12.2011): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS 2011 A MATERIALS DIDÀCTIS I INNOVACIÓ EDUCATIVA

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació y Ocupació, per la qual es concedixen els premis 2011 de la Comunitat Valenciana a Materials Didàctics i Innovació Educativa www.docv.gva.es/datos/2011/12/22/pdf/2011_12584.pdf


DOCV 6673 (19.12.2011): ES CONCEDIXEN ELS PREMIS 2011 A LES INICIATIVES I BONES PRÀCTIQUES EDUCATIVES SOBRE CONVIVÈNCIA ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2011, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, per la que es concedixen els Premis 2011 de la Comunitat Valenciana a les iniciatives i bones pràctiques educatives sobre convivència escolar. www.docv.gva.es/datos/2011/12/19/pdf/2011_12600.pdfDOCV 6671 (15.12.2011): ES CONCEDIXEN ELS PREMIS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE DANSA (FASE AUTÒNOMICA)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedixen els premis professionals de Música i de Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2010-2011. www.docv.gva.es/datos/2011/12/15/pdf/2011_12467.pdfDOCV 6670 (14.12.2011): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A ACTIVITATS DIRIGIDES A L'OBTENCIÓ DE TITULACIONS ACADÈMIQUES I TITULACIONS DE LES ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL

RESOLUCIÓ definitiva de 2 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial www.docv.gva.es/datos/2011/12/14/pdf/2011_12535.pdfDOCV 6670 (14.12.2011): ES RESOL LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

RESOLUCIÓ definitiva de 2 de desembre de 2011, de la direcció general d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. www.docv.gva.es/datos/2011/12/14/pdf/2011_12532.pdf


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució definitiva de 2 de desembre de 2011, de la direcció general d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat
www.docv.gva.es/datos/2011/12/16/pdf/2011_12669.pdf (DOCV 6672, 16.12.2011)

DOCV 6670 (14.12.2011): FASE B i FASE C DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT (ESO, PÚBLIC O CONCERTAT)

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, fase B de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana, per al curs 2011-2012.
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, fase C de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat en la Comunitat Valenciana, per al curs 2011-2012.DOCV 6664 (02.12.2011): ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE LA FASE A D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT (ESO- PÚBLICA O PRIVAT CONCERTAT), 2011-2012

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2011, per la qual es modifica la Resolució de 7 de juny de 2011, de la fase A, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o privat concertat en la Comunitat Valenciana per al curs 2011-2012 www.docv.gva.es/datos/2011/12/02/pdf/2011_12262.pdf


DOCV 6662 (30.11.2011): ES SELECCIONEN CENTRES PER AL PROGRAMA D'APROFUNDIMENT DE CONEIXEMENTS , II TROBADA DE JÓVENS PER A APRENDRE A EMPRENDRE...(FOR. PROFESSIONAL)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual se seleccionen centres docents en relació amb el Programa d'aprofundiment de coneixements en centres educatius de la Comunitat Valenciana, II Trobada de Jóvens per a Aprendre a Emprendre, per a la millora de l'ocupabilitat i el talent empresarial de l'alumnat de Formació Professional www.docv.gva.es/datos/2011/11/30/pdf/2011_12058.pdfdimecres, 23 de maig de 2012

DOCV 6658 (24.11.2011): ES CONCEDEIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (2010/2011)

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2010-2011 www.docv.gva.es/datos/2011/11/24/pdf/2011_11850.pdfDOCV 6658 (24.11.2011): ES CONCEDIXEN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2010/2011)

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2010-2011. www.docv.gva.es/datos/2011/11/24/pdf/2011_11848.pdfDOCV 6657 (23.11.2011): CORRECCIÓ D'ERRADES - ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS PER A EDUC. INFANTIL, EDUC. PRIMÀRIA, EDUC. ESPECIAL, ESO (1er CICLE), DPTS. D'ORIENTACIÓ i FORMACIÓ D'ADULTS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2011/11/23/pdf/2011_11843.pdf
Disposició anterior:
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. (DOCV 6655, 21/11/2011)DOCV 6656 (22.11.2011): S'ADSCRIUEN ELS CENTRES I ENTITATS QUE IMPARTIXEN PROGR. DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL A INSTITUTS DE SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'adscriuen els centres i entitats que impartixen Programes de Qualificació Professional Inicial als corresponents instituts d'Educació Secundària.


DOCV 6656 (22.11.2011): ES CONCEDEIXEN AJUDES ECONÒMIQUES ALS CENTRES DOCENTS QUE PERTANYEN A LA XARXA DE CENTRES DE QUALITAT EDUCATIVA

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació y Ocupació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2011/11/22/pdf/2011_11722.pdfDOCV 6655 (21.11.2011): S'AUTORITZA LA RENOVACIÓ DE LES ENTITATS VINCULADES AL CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2011, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual s'autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància. www.docv.gva.es/datos/2011/11/21/pdf/2011_11720.pdf


DOCV 6655 (21.11.2011): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS PER A EDUC. INFANTIL, EDUC. PRIMÀRIA, EDUC. ESPECIAL i ESO (1er CICLE)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.


divendres, 18 de maig de 2012

DOCV 6655 (21.11.2011): ES CONVOCA CONCURS DE TRASLLATS PER A CATEDRÀTICS i PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, DE FP, D'EOI, DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny que depenen de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. www.docv.gva.es/datos/2011/11/21/pdf/2011_11755.pdf