divendres, 31 de maig de 2013

DOCV 7036 (31.05.2013): REGULACIÓ DELS PROCEDIMENTS D'ADMISSIÓ AL 1ER. CURS DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU EN LES UNIV. PÚBLIQUES I CENTRES ADSCRITS

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2013, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publica l'acord de la comissió sobre regulació dels procediments d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/31/pdf/2013_5662.pdf

dilluns, 27 de maig de 2013

DOCV 7032 (27.05.2013): CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA RESOLUCIÓ DEL CALENDARI I PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/27/pdf/2013_5494.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/27/pdf/2013_5495.pdf

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/27/pdf/2013_5497.pdf

DOCV 7032 (27.05.2013): RELACIÓ DE MATÈRIES OPTATIVES DE DISSENY PROPI AUTORITZADES I DENEGADES (CURS 2013-2014)

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2013-2014 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/27/pdf/2013_5398.pdf

DOCV 7031 (24.05.2013): LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS DE L'OPOSICIÓ DE PROFESSORS, I CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/24/pdf/2013_5438.pdf

DOCV 7031 (24.05.2013): LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS DE L'OPOSICIÓ DE MESTRES, I CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS D'IDIOMES

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i per la qual es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/24/pdf/2013_5436.pdf

DOCV 7029 (22.05.2013): AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS QUE PROMOGUEN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT FORA DE L'HORARI LECTIU (CURS 2012-2013)

ORDE 44/2013, de 17 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durant el curs escolar 2012-2013 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, i s'aproven les bases per les quals es regiran. http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/22/pdf/2013_5235.pdf

DOCV 7029 (22.05.2013): PROCEDIMENT PER A L'AUTORITZACIÓ ALS CENTRES DEL PROJECTE EXPERIMENTAL "CONTRACTE PROGRAMA"

ORDE 42/2013, de 17 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa, així com per a l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats.

dimecres, 15 de maig de 2013

DOCV 7023 (14.05.2013): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA I CATEDRÀTICS

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny convocat per Resolució de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/14/pdf/2013_4811.pdf

DOCV 7023 (14.05.2013): ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats del cos de mestres convocat per Resolució de 18 d'octubre de 2012, del subdirector general de Personal Docent. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/14/pdf/2013_4810.pdf

dimecres, 8 de maig de 2013

DOCV 7019 (08.05.2013): SERVEIX ESSENCIALS MÍNIMS AMB MOTIU DE LA VAGA DEL 09.05.2013

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2013, del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'establixen els servicis essencials mínims amb motiu de la vaga convocada en el sector de l'ensenyança en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/08/pdf/2013_4705.pdf

dimarts, 7 de maig de 2013

DOCV 7018 (07.05.2018): AJUDES ECONÒMIQUES PER AL TRANSPORT I MENJADOR DE L'ALUMNAT DELS CENTRES EDUC. ESPECIAL (PRIVATS CONCERTATS I LOCALS)

ORDE 33/2013, de 29 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals amb conveni, per a l'exercici econòmic 2013. 
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/07/pdf/2013_4299.pdf

DOCV 7017 (06.05.2013): CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR TÈCNIC SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE CUINA

ORDE 32/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Direcció de Cuina
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/06/pdf/2013_4395.pdf

dijous, 2 de maig de 2013

DOCV 7015 (02.05.2013): CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ACORD D’INTERINS

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 d'abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'Acord subscrit el 3 d'abril de 2013 per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals pel qual s'establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/02/pdf/2013_4284.pdf